Κ.Υ.Α. 80277/2021

Κ.Υ.Α. 80277/2021 ( ΦΕΚ Β΄6247/27.12.2021) Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του ν. 4052/2012 «Νόμος… Read more »

Κ.Υ.Α. Β1, Β2/77448/2021

Κ.Υ.Α. Β1, Β2/77448/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/ 23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021-31.07.2021» (Β’ 3271).  … Read more »

E. 2230/09.12.2021

E. 2230/09.12.2021 Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.«Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακός διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ… Read more »

Α.1251/13.12.2021

Α.1251/13.12.2021 ( ΦΕΚ: Β 5982/20.12.2021) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής.   ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Read more »

Α.1255/17.12.2021

Α.1255/17.12.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β΄ Τηλέφωνο : 210-3375314-6 E-mail : deaf.a@aade.gr ΙΙ. ΓΕΝ…. Read more »

Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 14.12.2021

Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 14.12.2021 ( ΦΕΚ Β’ 6044/20.12.2021 )  Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Άργους, στις Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Ναυπλίου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207), ως προς τη διατήρηση… Read more »

Α. 1258/21.12.2021

Α. 1258/21.12.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β΄3750) απόφασης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ ΑΑΔΕ   ΑΠΟΦΑΣΗ   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και ειδικότερα το άρθρο 289 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Τρίτου του Βιβλίου Πέμπτου αυτού, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά… Read more »

Α. 1257 / 20.12.2021

Α. 1257 / 20.12.2021  (ΦΕΚ Β΄ 6180/23.12.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ Τηλέφωνο : 210 480 2243/2873 E-Mail : d.eleg11@aade.gr… Read more »

Ε.2235/24.12.2021

Ε.2235 / 24.12.2021 Α) Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.). Β) Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται υπέρ Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και των εφάπαξ παροχών που τα ταμεία αυτά καταβάλλουν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που… Read more »

Ε.2236/28.12.2021

Ε.2236/28.12.2021 Παροχή οδηγιών για την αναγραφή της επιβαλλόμενης, στη διάθεση πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων. ΑΑΔΕ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ A’ Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ… Read more »

141127/23.12.2021 

141127/23.12.2021  (ΦΕΚ Β’ 6229/24.12.2021) 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757)   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 90 του… Read more »

Ε.2232/21.12.2021

Ε.2232/21.12.2021 Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α΄167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄- Α΄ Τηλέφωνα : 210… Read more »