ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. 16/02/2021

ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. 16/02/2021   Τι ισχύει στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους λόγω σφοδρής χιονόπτωσης   Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές… Read more »

Κ.Υ.Α. οικ. 6995/231/15.02.2021

Κ.Υ.Α. οικ. 6995/231/15.02.2021   Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού. Υπόδειγμα αίτησης   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235)…. Read more »

523/14-1-2021

523/14-1-2021  (ΦΕΚ Β’ 319/29.01.2021) Καθορισμός ειδικής εισφοράς, διαδικασίας επιβολής της εισφοράς, διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α. Των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής… Read more »

ΕΦΚΑ  51994/Σ.16503/11.02.2021

  ΕΦΚΑ  51994/Σ.16503/11.02.2021 Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019.   e – ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4756/2020, όπως ισχύει   Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄, 235/26.11.2020), όπως… Read more »

Ε.2036/03.02.2021

Ε.2036/03.02.2021 Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εγκύκλιος σε pdf

Α.1026/09.02.2021

Α.1026/09.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 533/10.02.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του… Read more »

Ε.2034/03.02.2021

Ε.2034/03.02.2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 (Β’333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..     ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες Μ. Ανδρούτσου Τηλέφωνο 210 6987413 E-Mail finexcis@aade.gr Url www.aade.gr     Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 «Παράταση της… Read more »

Ε.2038/05.02.2021

Ε.2038/05.02.2021 Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι΄ Τηλέφωνο : 210 –… Read more »

Ε.2026 / 22.01.2021

Ε.2026 / 22.01.2021  Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2021. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ_2021.pdf ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ» 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ &… Read more »

Ε.2029/03.02.2021

Ε.2029/03.02.2021 Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ Β’ Γ’ Πληροφορίες: Ε. Κερασιώτη, Κ. Κοράκης, Α. Μυρισίδου Τηλέφωνο:2106987414, 423, 412 Ηλ. Ταχυδρομείο: finexcis@aade.gr   ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’2744) ΑΥΟ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων… Read more »

Ε. 2030 / 04.02.2021

Ε. 2030 / 04.02.2021 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020 (Α΄ 245).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ – Β΄ Τηλέφωνο : 210 3375312 Fax : 210 3375001 E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 157 και… Read more »