Επικαιροποίηση παραρτήματος ΙΙΙ ν. 2859/2000

Επικαιροποίηση παραρτήματος ΙΙΙ ν. 2859/2000 Κωδικοποιημένο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ έως και Ιούνιο 2019 Στόχος ΣΜ.3.1.177 του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019 της ΑΑΔΕ Το παράρτημα σε pdf

Ε. 2150/02.08.2019

Ε. 2150/02.08.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 για θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο : 2103375878, -879   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4621/2019 (Α΄ 128) «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική… Read more »

Άρθρο 15 ν.4223/2013

Άρθρο 15 ν.4223/2013 Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου   Οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2961/2001 (Α΄ 266), ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και οι φόροι που ορίζονται στις… Read more »

Νόμος 4622/2019

  Νόμος 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….   Άρθρο 60. Έναρξη ισχύος ρυθμίσεων Η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων πρέπει να καταχωρίζεται πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Αν για ορισμένες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά σε σχέση με τις λοιπές διατάξεις χρόνος έναρξης της ισχύος… Read more »

Α. 1288/31.07.2019

Α. 1288/31.07.2019 Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β’2745) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής.   Ο Διοικητής  ΑΑΔΕ Έχοντας υπόψη ……………………………………………   Τροποποιούμε την ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β’2745) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων… Read more »

Α.1319/08.08.2019

Α.1319/08.08.2019 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στις 10-7-2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου… Read more »

Ε.2149/26.07.2019

Ε.2149/26.07.2019  Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του Ν.Σ.Κ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ’ Τηλέφωνο: 210 6987 401, 462   Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ. αρ. 47/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εξεδόθη κατόπιν σχετικών ερωτημάτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτά διαβιβάστηκαν… Read more »

Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 02.08.2019

Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 02.08.2019 Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της Α 1203/2019 απόφασης «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες»     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ’ Τηλέφωνο:2106987401,462   Σχετ: Η αριθμ…. Read more »

Α.1290/22.07.2019

  Α.1290/22.07.2019   (ΦΕΚ Β΄ 3149/ 08.08.2019 ) Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β’ Τηλέφωνο: 2103375872   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν…. Read more »

Δ. ΟΡΓ. Α 1107252 ΕΞ 25.07.2019

  Δ. ΟΡΓ. Α 1107252 ΕΞ 25.07.2019  (ΦΕΚ Β’ 3156/09-08-2019 ) Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α’ Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, του Τμήματος Γ2′ Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και… Read more »

Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 07.08.2019

  Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 07.08.2019   (ΦΕΚ  Β’ 3159/09.08.2019) Εξειδίκευση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).     Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Α’-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τηλέφωνο: 213 2112912-3   ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ… Read more »

Ν. 4621/31.07.2019

Ν. 4621/31.07.2019 Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   Άρθρο 1 Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.   Η παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως… Read more »