Ε.2004/11.01.2021

Ε.2004/11.01.2021 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’… Read more »

Ε.2008/11.01.2021

Ε.2008/11.01.2021 Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 A’, 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α’, 04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α)- αναφορικά με τη παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την… Read more »

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 23.12.2020 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 23.12.2020   (ΦΕΚ Β΄5900 / 31.12.2020) Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του N. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.   Τις διατάξεις… Read more »

Α.1293/23.12.2020

Α.1293/23.12.2020  (ΦΕΚ Β’ 5882/31.12.2020) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ… Read more »

ΠΟΛ 1006 /31.12.2013

   ΑΔΑ: ΒΙΨΟΗ-7ΜΕ   Αθήνα,    31   Δεκεμβρίου   2013 ΠΟΛ. 1006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ  Γ’                                                                                 ΠΟΛ : 1006           Ταχ. Δ/νση:         Καρ. Σερβίας 10                             Ταχ. Κωδ.:          101 84 Αθήνα                                ΠΡΟΣ:   ΩΣ  Π.Δ       Πληροφορίες:       Τηλέφωνο:         210… Read more »

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 23.12.2020

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 23.12.2020   (ΦΕΚ Β΄5900 / 31.12.2020) Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του N. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.   Τις διατάξεις… Read more »

Ε.2005/08.01.2021

Ε.2005/08.01.2021 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από… Read more »

Α. 1002 / 08.01.2021 

Α. 1002 / 08.01.2021  (ΦΕΚ Β’ 20/08.01.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006 / 31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει.     ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ… Read more »

Α. 1301/31.12.2020

Α. 1301/31.12.2020  (ΦΕΚ Β΄5865/31.12.2020) Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του… Read more »

Α. 1227 / 09.10.2020

Α. 1227 / 09.10.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470),… Read more »

Ν. 4763/2020

Ν. 4763/2020   (ΦΕΚ Α ΄254/ 21.12.2020) Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της… Read more »

Παράταση Μεταβατικής Περιόδου Ε13 έως και τις 22/1/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση Μεταβατικής Περιόδου Ε13 έως και τις 22/1/2021.   Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποβολών από υπόχρεο εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου « Ε13: Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’… Read more »