ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 39/18.09.2020

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 39/18.09.2020 (Α.Π. 218767) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης & των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών… Read more »

Α. 1209 / 23.09.2020

Α. 1209 / 23.09.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4099/23.09.2020) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία… Read more »

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 23/9/2020   ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ από 25/9/2020 έως 4/10/2020   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 4.1. «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.20)» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Την… Read more »

Άρθρο 61 Ν.4722/2020

Άρθρο 61 Ν.4722/2020 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε… Read more »

ΓΔΟΥ 222/21.09.2020

ΓΔΟΥ 222/21.09.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/ 10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 3867).   ΟΙ… Read more »

Άρθρο 382 Ν.4700/29.06.2020

Άρθρο 382 Ν.4700/29.06.2020 Επαναπροσδιορισμός συζήτησης ενδίκων μέσων Η συζήτηση εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2011 μέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και απορρίφθηκαν αμετάκλητα λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 277 του ν. 2717/1999 (Α’ 97, Κ.Δ.Δ.) παραβόλου, προσδιορίζεται εκ νέου… Read more »

Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ’/οικ./31665/1214/08.09.2020

Κ.Υ.Α.  Δ.15/Δ’/οικ./31665/1214/08.09.2020  (ΦΕΚ B’ 3962/16.09.2020) Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων – εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ… Read more »

ΓΔΟΥ 217/15.09.2020

ΓΔΟΥ 217/15.09.2020  (ΦΕΚ Β΄ 3948/15.9.2020) Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου της από… Read more »

4111.08-01/2349 / 02.09.2020

4111.08-01/2349 / 02.09.2020  Τροποποίηση της υπ’  αρ. 4111.08-01/1002/ 24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

Αριθμ. οικ. 10616/2020

Αριθμ. οικ. 10616/2020  Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

85490 / 10.08.2020

85490 / 10.08.2020 Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

Αριθμ. 94102 ΕΞ 28.08.2020

Αριθμ. 94102 ΕΞ 28.08.2020  ( ΦΕΚ Β΄3701 / 03.09.2020 ) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Α. Τις διατάξεις:… Read more »