ΣΛΟΤ 1778 ΕΞ / 10.09.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1778 ΕΞ / 10.09.2019   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Προκαταβολή για αγορά μισθωμένου οικοπέδου και απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις   ΕΡΩΤΗΜΑ   Ερώτημα 1ο: Θυγατρική μας εταιρεία μισθώνει μέχρι σήμερα… Read more »

ΣΛΟΤ 1875 ΕΞ/01.10.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1875 ΕΞ/01.10.2019 Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας).   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ για τη συμβουλή σας στη λογιστική διαχείριση των κάτωθι θεμάτων:   Εταιρεία εμπορίας φυραμάτων για ζώα αγοράζει παλέτες με ζωοτροφή από τον προμηθευτή της. Ο… Read more »

ΣΛΟΤ 1846 ΕΞ / 24.09.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1846 ΕΞ / 24.09.2019 Λογιστική αντιμετώπιση της «μετατροπής» ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, βάσει των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Με την παρούσα θα θέλαμε την πολύτιμη βοήθεια σας, ως προς τον λογιστικό χειρισμό έναρξης ΙΚΕ (η οποία προήλθε… Read more »

ΣΛΟΤ 1777 ΕΞ / 24.09.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ / 24.09.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου   ΕΡΩΤΗΜΑ Η Εταιρεία μας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, προέβη σε διαγραφή (δηλαδή χρεώθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως), ποσού €.….., που αφορούσε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που είχε προκύψει σε προηγούμενη… Read more »

Ε.2183/10.10.2019

Ε.2183/10.10.2019 Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα «tax gross-up»).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο:… Read more »

Ε.2181/10.10.2019

Ε.2181/10.10.2019 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο: 210 3375312   Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις… Read more »

Ε.2180/04.10.2019

Ε.2180/04.10.2019 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..   Α.Α.Δ.Ε. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου Τηλέφωνο: 210 6987413   ΙI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννης Τηλέφωνο: 2106479231 E-Mail: alcohol_food@gcsl.gr   Α…. Read more »

E.2179/03.10.2019

E.2179/03.10.2019 Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α΄) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ. 2132122400   Κοινοποιούμε την εν θέματι ΠΝΠ για ενημέρωσή σας και παρέχουμε οδηγίες… Read more »

Ε.2177/03.10.2019

Ε.2177/03.10.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’145/30.09.2019).   ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Τηλέφωνα: 210 3635007   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνα: 213 2122400     Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου (7) «Αναστολή καταβολής ΦΠΑ… Read more »

Ε.2173/26.09.2019

Ε.2173/26.09.2019 Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ Τηλέφωνο: 213 2122400   Αναφορικά με τη μη συμπερίληψη των ποσών που χορηγούνται ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στο όριο των… Read more »

Αριθμ. 3219/24.09.2019

Αριθμ. 3219/24.09.2019   (ΦΕΚ Β΄ 3569/25.09.2019) Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Α. Τις διατάξεις:   των άρθρων 2 και 2Α παράγραφος 4 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει,   του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που… Read more »