ΠΟΛ.1087/11.05.2018

ΠΟΛ.1087/11.05.2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α΄ Πληροφορίες: Δ. Παπαγιάννης Τηλέφωνο:210-3375315-6   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,… Read more »

ΠΟΛ 1085/09.05.2018

ΠΟΛ 1085/09.05.2018   Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β’) όμοιας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε’   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ Πληροφορίες Αικ.Μελανίτου – Αικ.Κούκουνα Τηλέφωνο 210-6987407- 210-6987503   Σχετ: α) Η… Read more »

ΠΟΛ. 1079/27.04.2018

ΠΟΛ. 1079/27.04.2018 Ερμηνεία του Άρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α’ 200/2002).   ΑΑΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:Π. Καρατσιώρης Τηλέφωνο:+30 210 3375 853   Σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής αλλοδαπής εταιρείας που παρείχε υπηρεσίες πιστοποίησης βιομηχανικού εξοπλισμού ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας καθώς και… Read more »

ΠΟΛ.1086/11.05.2018

    ΠΟΛ.1086/11.05.2018 Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο:210 3375878   Σας κοινοποιούμε την 207/2017 γνωμοδότηση… Read more »

Αριθμ. πρωτ.: 46974/02.05.2018

Αριθμ. πρωτ.: 46974/02.05.2018 Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   Προϊστάμενος Τμήματος: Γ. Βλέτσης Τηλέφωνο: 210 38.93.445   Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και αιτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από φορείς, αναφορικά με την… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ / 27.04.2018

  ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ / 27.04.2018 Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους .   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα  Τηλέφωνο: 210 – 3375311   Με αφορμή ερωτήματα που… Read more »

Κ.Υ.Α 45196/26.04.2018

Κ.Υ.Α 45196/26.04.2018 (ΦΕΚ B 1586 – 08.05.2018 ) Εξαίρεση σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Α) Τις διατάξεις:   Των άρθρων 62 έως και 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης… Read more »

ΠΟΛ 1078/27.04.2018

ΠΟΛ 1078/27.04.2018 Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών   Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με… Read more »

30/003/000/1614/19.04.2018

30/003/000/1614/19.04.2018 Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785).   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός… Read more »

ΠΟΛ. 1083/10.05.2018

ΠΟΛ. 1083/10.05.2018 Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α’ Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης-Β. Δασουράς Τηλέφωνο : 210-3375315-6   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα… Read more »

ΔΕΑΦ 1071818 ΕΞ / 09.05.2018

ΔΕΑΦ 1071818 ΕΞ / 09.05.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους   ΑΑΔΕ ​ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α’ Πληροφ.:Σ.Πίνη  210 3375315     Με αφορμή ερωτήματα που έχουν… Read more »

ΠΟΛ. 1074/23.03.2018

ΠΟΛ. 1074/23.03.2018 Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α)… Read more »