Ε.2184/14.10.2019

  Ε.2184/14.10.2019 Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β’ 3383/2019 – Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ… Read more »

Δελτίο Τύπου / Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2019/2020

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019   Δελτίο Τύπου Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2019/2020   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και των Υφυπουργών κ.κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και Θεόδωρου Σκυλακάκη, εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή… Read more »

Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 17.10.2019

  Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 17.10.2019 Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών   ΑΑΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ’ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπάκα Τηλέφωνο: 210-3222516   Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:… Read more »

Β-76842/3536/18.10.2019

  Β-76842/3536/18.10.2019 Εκπροσώπηση μετόχων στη Γενική Συνέλευση ΚΤΕΛ Α.Ε.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πληροφορίες : Α.Πιπεργιάς Τηλέφωνο : 210 6508408 E mail : a.pipergias@yme.gov.gr     Σχετ: Η υπ’ αρ. Β-4638/228/20-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΥ465ΧΘΞ-ΒΤΖ) εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα   Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου για την εφαρμογή… Read more »

2/76040/0025/9.10.2019

  Αρ. πρωτ.: 2/76040/0025/9.10.2019  (ΦΕΚ B’ 3832/16-10-2019) Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟNOMIΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ΤΜΗΜΑTA: Β΄ (Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων) Γ΄ (Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών… Read more »

Α.1367/26.09.2019

Α.1367/26.09.2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ…. Read more »

ΣΛΟΤ 1778 ΕΞ / 10.09.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1778 ΕΞ / 10.09.2019   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Προκαταβολή για αγορά μισθωμένου οικοπέδου και απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις   ΕΡΩΤΗΜΑ   Ερώτημα 1ο: Θυγατρική μας εταιρεία μισθώνει μέχρι σήμερα… Read more »

ΣΛΟΤ 1875 ΕΞ/01.10.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1875 ΕΞ/01.10.2019 Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας).   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ για τη συμβουλή σας στη λογιστική διαχείριση των κάτωθι θεμάτων:   Εταιρεία εμπορίας φυραμάτων για ζώα αγοράζει παλέτες με ζωοτροφή από τον προμηθευτή της. Ο… Read more »

ΣΛΟΤ 1846 ΕΞ / 24.09.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1846 ΕΞ / 24.09.2019 Λογιστική αντιμετώπιση της «μετατροπής» ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, βάσει των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Με την παρούσα θα θέλαμε την πολύτιμη βοήθεια σας, ως προς τον λογιστικό χειρισμό έναρξης ΙΚΕ (η οποία προήλθε… Read more »

ΣΛΟΤ 1777 ΕΞ / 24.09.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ / 24.09.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου   ΕΡΩΤΗΜΑ Η Εταιρεία μας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, προέβη σε διαγραφή (δηλαδή χρεώθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως), ποσού €.….., που αφορούσε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που είχε προκύψει σε προηγούμενη… Read more »

Ε.2183/10.10.2019

Ε.2183/10.10.2019 Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα «tax gross-up»).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο:… Read more »

Ε.2181/10.10.2019

Ε.2181/10.10.2019 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο: 210 3375312   Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις… Read more »