Α.1145/24.10.2022

Α.1145/24.10.2022  (ΦΕΚ Β’ 5535/26.10.2022) Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών αποθηκών και αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 103399 / 27.10.2022

Υπ. Ανάπτυξης 103399 / 27.10.2022 Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα – ν. 4919/2022. Η απόφαση σε PDF  

Α.1141/21.10.2022

Α.1141/21.10.2022  (ΦΕΚ Β’ 5473/24-10-2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/ 18-6-2015 (Β’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους… Read more »

Ε.2076/20.10.2022

Ε.2076/20.10.2022 Φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α’ 167)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ , Α’ Τηλέφωνα: 210 3375311 Email: deaf@aade.gr Url: www.aade.gr     ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος που αφορά τη φορολογική μεταχείριση της αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του… Read more »

Ε. 2077/20.10.2022

Ε. 2077/20.10.2022 Παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4972/2022.   ΑΑΔΕ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ… Read more »

Α.1138/12.10.2022 

Α.1138/12.10.2022  (ΦΕΚ B΄ 5437/20.10.2022) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.   O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α)… Read more »

Α.1137/13.10.2022

Α.1137/13.10.2022 (ΦΕΚ B’ 5412/19.10.2022) Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   α) Τον ν. 4389/2016 (Α’ 94) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», του Μέρους Πρώτου και ειδικότερα των περ. ιθ’) έως και… Read more »

Ο ΔΕΑΦ 1103129 ΕΞ 14.10.2022

Ο ΔΕΑΦ 1103129 ΕΞ 14.10.2022 Μη επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α’201).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’ Τηλέφωνο : 210 – 3375312, 149 E – mail : deaf.b@aade.gr,  deaf.c@aade.gr… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 98538/13.10.2022

  Υπ. Ανάπτυξης 98538/13.10.2022  (ΦΕΚ Β’ 5369/18.10.2022) Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4965/2022… Read more »

Α. 1136/12.10.2022

  Α. 1136/12.10.2022 Τροποποίηση της αριθμ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 96618/10.10.2022 

Υπ. Ανάπτυξης 96618/10.10.2022   (ΦΕΚ Β’ 5290/13.10.2022) Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226).   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α. Της περ. ιστ)… Read more »

Α.1128/21.09.2022    

 Α.1128/21.09.2022    (ΦΕΚ Β’ 5182/06.10.2022) Καθορισμός της αρμόδιας αρχής, του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος… Read more »