Α.1128 / 03.06. 2020

Α.1128 / 03.06. 2020 ( ΦΕΚ  Β΄2475 / 22.06.2020 ) Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.) – ΤΜΗΜΑ Ε΄ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ) Τηλέφωνο :… Read more »

Α.1151 / 24.06.2020

Α.1151 / 24.06.2020 Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).   Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016… Read more »

Ε 2088/15.06.2020

Ε 2088/15.06.2020 Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση καυσίμων και λιπαντικών που πραγματοποιούνται προς εταιρείες – μεσάζοντες, μη εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας, και προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»… Read more »

Κ.Υ.Α. 59886 / ΕΥΚΕ 913 / 11.06.2020

Κ.Υ.Α. 59886 / ΕΥΚΕ 913 / 11.06.2020  (ΦΕΚ B’ 2417/18.06.2020) Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας – (ΠΣΣΕΗΣ)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),   τους Κανονισμούς (ΕΕ) της Επιτροπής:   α) 2013/1407… Read more »

Α.1130/04.06.2020

Α.1130/04.06.2020 (ΦΕΚ B΄2335 / 15.06.2020) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 5,… Read more »

ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 134900/26.06.2020

ΕΦΚΑ  ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  134900/26.06.2020 Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Δ. Παπαχρήστου, Α. Κοσμέα, Ε. Βλαχογιάννη, Α. Μηλιώνης, Μ. Προδρομίδου, Ν…. Read more »

25480/755/24.6.2020

  Υπ. Εργασίας οικ. 25480/755/24.6.2020 Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β΄2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ… Read more »

ΕΦΚΑ 131644 / 24.06.2020

ΕΦΚΑ 131644 / 24.06.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ ΣΕ PDF Έως 10 Ιουλίου η υποβολή Α.Π.Δ. ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 πληττόμενων επιχειρήσεων Οι  εργοδότες υποβάλλουν την Α.Π.Δ. του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους». Το Δώρο Πάσχα… Read more »

Α.1147/15.06.2020

  Α.1147/15.06.2020   (ΦΕΚ Β΄ 2449/19.6.2020) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής… Read more »

Α.1148/15.06.2020

Α.1148/15.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2398/17.06.2020) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 Α και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.   Η ΑΠΟΦΑΣΗ… Read more »

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δελτίο Τύπου / 18 Ιουνίου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 18 Ιουνίου 2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, ανακοινώνει τη χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως και… Read more »

Υπ. Εργασίας Δελτίο Τύπου / 17-06-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 17-06-2020 Γ. Βρούτσης: Για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν.4670/2020) Με αφορμή την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, μας δίνεται η ευκαιρία να… Read more »