14883/16.02.2023 

14883/16.02.2023   (ΦΕΚ Β’ 822/17-02-2023) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55332/27.05.2022 (Β’ 2660) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις… Read more »

Κ.Υ.Α. 80/13.02.2023

Κ.Υ.Α. 80/13.02.2023     (ΦΕΚ Β’ 796/16.02.2023) Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ. 2 του άρθρου 183 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του… Read more »

Ο.3010/16.2.2023

Ο.3010/16.2.2023 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 72 και 73 του ν. 5016/2023 (Α’ 21/04.02.2023) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Τηλέφωνο: 2103375312 E-Mail: deaf@aade.gr UrI: www.aade.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’… Read more »

Α. 1020 / 23.2.2023

Α. 1020 / 23.2.2023   (ΦΕΚ B’ 1022/23.02.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)» (Β’ 3398).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του άρθρου 12 του ν. 4987/2022… Read more »

Α.1018/20.2.2023 

Α.1018/20.2.2023   (ΦΕΚ Β’ 1070/24.02.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579)   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ Τηλέφωνο: 210-3375314-6 E-mail: deaf.a@aade.gr deaf.b@aade.gr   ΙΙ…. Read more »

126/54622/21.02.2023

126/54622/21.02.2023     (ΦΕΚ Β’ 1082/28.02.2023) Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151). Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το… Read more »

Α. 1019/17.02.2023

Α. 1019/17.02.2023  ( ΦΕΚ Β’ 1015/23.02.2023 ) «Καθορισμός των κύριων και βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄77)».   1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΦΟΡΟΥ… Read more »

3134.5-3/12877/20.02.2023

3134.5-3/12877/20.02.2023  (ΦΕΚ Β’ 939/23.02.2023) Παράταση του χρονικού διαστήματος της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4926/2022 (Α’ 82)   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α. Του Μέρους Β’ του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 16702/22.02.2023

Υπ. Ανάπτυξης 16702/22.02.2023 Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ. Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : 210 3893574 Email: eathanasaki@mindev.gov.gr Κατόπιν… Read more »

Κ.Υ.Α. 20931 ΕΞ 2023

Κ.Υ.Α. 20931 ΕΞ 2023   (ΦΕΚ Β’ 736/14.02.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20… Read more »

Ευκολότερες οι φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

ΑΑΔΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 16 .2. 2023  ΑΑΔΕ: Ευκολότερες οι φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού  – Μη επιβολή προστίμων σε βάρος μη υπόχρεων φορολογούμενων   Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και δεν έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο, μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους. Αυτό… Read more »