Ε.2165/05.08.2021

Ε.2165/05.08.2021 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1154/30-06-2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 2969) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα “Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄)”.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,… Read more »

Άρθρα 77 έως 82 του ν. 4821 / 2021

Άρθρα 77 έως 82 του ν. 4821 / 2021 Άρθρο 77 Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως προς την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 και η… Read more »

Άρθρο 76 ν.4821 / 2021

Άρθρο 76 ν.4821 / 2021 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις… Read more »

Α.1179/ 10.08.2021 

Α.1179/ 10.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3750/13.8.2021) Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4821/2021… Read more »

Α.1175/ 05.08.2021

Α.1175/ 05.08.2021  (ΦΕΚ Β’ 3706 /11.08.2021) Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α’   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ειδικότερα τις διατάξεις της… Read more »

Α. 1176/ 05.08.2021

Α. 1176/ 05.08.2021 ( ΦΕΚ Β΄3706 /11.08.2021 ) Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.   Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ́ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ́ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ́… Read more »

Α.1178 / 06.08.2021

Α.1178 / 06.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3717/12.08.2021) Έκδοση πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα.   ΑΑΔΕ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α΄ II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ… Read more »

Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις λαθών

ΑΑΔΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    /    Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021                                                                                                                                                           Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις λαθών αποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων Με στόχο την… Read more »

Ε.2163/06.08.2021

Ε.2163/06.08.2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε..   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε’ Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ Πληροφορίες: Γ. Τούντα, Α. Χρονά, Τηλέφωνο: 210-6987417-505… Read more »

Άρθρο 5  Ν. 4816 / 9.7.2021 ( Βασικά αδικήματα για τη δίωξη του μαύρου χρήματος )

Άρθρο 5  Ν. 4816 / 9.7.2021 Βασικά αδικήματα – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 2 περί του ορισμού εγκληματικών δραστηριοτήτων της Οδηγίας 2018/1673). Το άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Βασικά αδικήματα Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «βασικά αδικήματα» νοούνται τα ακόλουθα: α) η εγκληματική οργάνωση κατά το άρθρο… Read more »

Ε.2161/10.08.2021

Ε.2161/10.08.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 9, 13, 14, 15, 20, 29 και 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018,… Read more »

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα  (εταιρείες),  μπορούν να αναλαμβάνουν υποθέσεις υπερχρεωμένων Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας ( Στέλιος Κράλογλου  12/08/2021 )   Δικηγορικά γραφεία, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ελεγκτικές εταιρείες, λογιστές, οικονομολόγοι και άλλοι συναφείς επαγγελματίες έχουν πλέον την δυνατότητα να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και να αναλάβουν σημαντικές υποθέσεις στο πλαίσιο του νέου… Read more »