Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 14.07.2021

Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 14.07.2021 Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’&… Read more »

Ε.2149/19.07.2021

Ε.2149/19.07.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α’101/19-6-2021).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’ Τηλέφωνο : 210 3635007 E-mail : deispraxeon@aade.gr Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’, Γ’ Τηλέφωνο 2103375312 E-mail d12.a@yo.syzefxis.gov.gr d12.b@yo.syzefxis.gov.gr d12.c@yo.syzefxis.gov.gr     Κοινοποιούνται… Read more »

Ε.2154/23.07.2021

Ε.2154/23.07.2021 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α’77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021 (Α’101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.   ΑΑΔΕ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ… Read more »

Αριθμ. 90048 ΕΞ 2021/20.07.2021

Αριθμ. 90048 ΕΞ 2021/20.07.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3289/26.07.2021) Κώδικας Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και των πιστοποιημένων προσώπων. ΦΕΚ Β΄ 3289 / 2021

ΦΕΚ Β΄ 3359/28.07.2021

ΦΕΚ Β΄ 3359/28.07.2021 Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα . ΦΕΚ Β΄3359 / 2021

Αριθμ. 91756/23.07.2021

Αριθμ. 91756/23.07.2021   (ΦΕΚ Β΄ 3273/23.07.2021) Ρύθμιση ζητημάτων διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας. Η απόφαση σε pdf

ΓΔΟΥ 824/30.07.2021

ΓΔΟΥ 824/30.07.2021   (ΦΕΚ Β΄ 3492/31.07.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ… Read more »

Ε.2155/27.07.2021

Ε.2155/27.07.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α’124)   ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΤΑ Α΄ ΚΑΙ Δ΄. Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ E-Mail:deef.a@aade.gr vat-customs @aade.gr   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων… Read more »

Ε.2151/14.07.2021

Ε.2151/14.07.2021 Παροχή οδηγιών για τη συναλλαγή με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ’ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Τηλέφωνο 213 2113137-41 E-Mail d.eleg11@aade.gr   Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 11409 ΕΞ 2021/16.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΨΗ46ΜΤΛΠ-ΡΑΙ) εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα… Read more »

Ε.2150/21.07.2021

Ε.2150/21.07.2021 «Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο : 210 – 3375314-318 E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr   Με… Read more »

Α.1156/30.06.2021 

Α.1156/30.06.2021  (ΦΕΚ: Β΄3131/19.7.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β’2470), όπως ισχύει…. Read more »

Α.1169/21.07.2021

Α.1169/21.07.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3294/26.07.2021) Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας… Read more »