Παράταση έως τις 12/4/2021 για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Απριλίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ / 8 Απριλίου 2021 Παράταση έως τις 12/4/2021 για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Απριλίου Αναπροσαρμογή των παραρτημάτων με τους ΚΑΔ Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Έως και την Δευτέρα 12/4/2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αναστολής… Read more »

Ε.2073/06.04.2021

Ε.2073/06.04.2021 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πίνακας emails   ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’,Β’,Γ’Δ’,Ε’ Τηλέφωνο: 2103636059, 2103375433… Read more »

 ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 

 ΓΔΟΥ 366/01.04.2021  (ΦΕΚ Β΄ 1290/01.04.2021) Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του… Read more »

Α.1080/31.03.2021

Α.1080/31.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1330/05.04.2021) Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία… Read more »

Άρθρο 107 ν.4790/2021

Άρθρο 107 ν.4790/2021 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας.  Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020.   Στην παρ. 1α του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο… Read more »

Άρθρο 106 Ν.4790/2021

Άρθρο 106 Ν.4790/2021   Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα. Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 Στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, στην παρ. 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και… Read more »

Άρθρο 105  ν.4790/2021

Άρθρο 105  ν.4790/2021 Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021   Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) τροποποιούνται και το άρθρο 40 διαμορφώνεται ως εξής:   «Άρθρο 40 Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ… Read more »

Άρθρο 47 Ν.4790/2021

Άρθρο 47 Ν.4790/2021 Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν… Read more »

Άρθρο 46 ν. 4790/2021

Άρθρο 46 ν. 4790/2021 Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19   Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19,η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού… Read more »

ΕΡΓΑΝΗ  /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 1 Απριλίου 2021

ΕΡΓΑΝΗ  /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 1 Απριλίου 2021 Προθεσμίες υποβολής Εντύπου 11.1 – Απολογιστικό έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 παρ. 3 στ’ της ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)   Δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ε11.1 άδειες ειδικού σκοπού από 01.04.2021 έως τις 15.04.2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας έως… Read more »

Κ.Υ.Α. 11956/369/18.03.2021

Κ.Υ.Α. 11956/369/18.03.2021  ( ΦΕΚ Β΄1067/ 19.03.2021 ) Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235). 2.Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020… Read more »

Κ.Υ.Α.  Δ.15/Δ/882/51/08.03.2021

Κ.Υ.Α.  Δ.15/Δ/882/51/08.03.2021 ( ΦΕΚ Β΄ 986/ 12.03.2021) Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   1.Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20… Read more »