Αριθμ. 141871/ 31.12.2018

Αριθμ. 141871/ 31.12.2018 Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α)» (ΦΕΚ 1445 Β). ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ PDF

Ε. 2010/11.01.2019

Ε. 2010/11.01.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.   Α.Α.Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ. : 213 1604 558 Fax: 213 1604… Read more »

Ε.2007/10.01.2019

Ε.2007/10.01.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ Τηλέφωνο: 210 3635007 Fax: 210 3635077 E-mail : d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr     Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για… Read more »

Ε.2008/11.01.2019

Ε.2008/11.01.2019 Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο : 210.3375317-8 Fax : 210.3375001 E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr   Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1076/26.3.2015 εγκυκλίου, αναφορικά με το… Read more »

Ε.2009/11.01.2019

  Ε.2009/11.01.2019 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ – συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  … Read more »

A.1009 / 10.01.2019

A.1009 / 10.01.2019 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ PDF

ΔΕΔ 4809/27.11.2018

  ΔΕΔ 4809/27.11.2018 Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα.   ΑΑΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη:   Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει. β. Του άρθρου… Read more »

ΔΕΕΦ Γ 1191910 ΕΞ 2018

ΔΕΕΦ Γ 1191910 ΕΞ 2018 Αποστολή του «Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα» στην αγγλική γλώσσα για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ… Read more »

Δ. ΟΡΓ. Γ 1191671 ΕΞ 28.12.2018

Δ. ΟΡΓ. Γ 1191671 ΕΞ 28.12.2018 Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έτους 2018 Υπηρεσιών, που υπάγονται στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) και Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ – ΑΝΑΛΥΣΗΣ… Read more »

ΔΕΑΦ Δ 1000472 ΕΞ 03.01.2019

ΔΕΑΦ Δ 1000472 ΕΞ 03.01.2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   ΣΧΕΤ: Οι επιστολές με αρ. πρωτ. 1957/20.12.2018, 1960/27.12.2018,… Read more »

1190552 ΕΞ 2018 / 21.12.2018

  1190552 ΕΞ 2018 / 21.12.2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ’- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά… Read more »

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2018.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2018.  (ΦΕΚ Α’ 221/31-12-2018)   Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α’ 130), Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και Επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018.     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Έχοντας… Read more »