Άρθρα 19.20 & 22 ν.4177/2013

Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις 1.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και… Read more »

Αριθμ. οικ. 64908/3649/26.08.2019

Αριθμ. οικ. 64908/3649/26.08.2019    (ΦΕΚ Β΄ 3445/11.09.2019) Τροποποίηση της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β’ 2550).     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις   α) των παρ. 1α και 6 (εδάφιο α) του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και… Read more »

Ε.2167/13.09.2019

Ε.2167/13.09.2019 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). ΚΕΙΜΕΝΟ PDF

11.09.2019 / Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ.:

11.09.2019 / Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ.: Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Ολοκλήρωση πιλοτικής και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.     Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13/09/2019, η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Το σύστημα θα παραμείνει κλειστό έως και την Κυριακή 15/09/2019.   Τα δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί κατά τη διάρκεια της… Read more »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενημέρωση των καταναλωτών για την ασφάλεια των συναλλαγών τους με κάρτες πληρωμών. 12 Σεπτεμβρίου 2019     Την 14η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να ισχύει νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» (PSD 2). Ως εκ τούτου, θα εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά… Read more »

Ε.2166/10.09.2019

Ε.2166/10.09.2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β’ και ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).». ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Bεβαίωση… Read more »

Ε. 2164/06.09.2019

Ε. 2164/06.09.2019 Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο : 210 3636059   (Σχετ. Έγγρ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1089483 ΕΙ/21-6-2019)   Σε συνέχεια κοινοποίησης της αριθμ. 107/2019 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού… Read more »

Ε. 2165/09.09.2019

Ε. 2165/09.09.2019  Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄… Read more »

A. 1336/27.08.2019

A. 1336/27.08.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3415/09.09.2019)  Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες : Σ. Κουλούρης – Θ. Θεοδωρακοπούλου Τηλέφωνο… Read more »

Α.1333/30.08.2019

Α.1333/30.08.2019   (ΦΕΚ Β’ 3414/09-09-2019) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α. του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α’ 248/07.11.2000), όπως ισχύουν,   β. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016… Read more »

Ε.2162/03.09.2019

Ε.2162/03.09.2019  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α΄ Τηλέφωνο : 210 3375312     Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 60… Read more »

87524/ 03.09.2019

  Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Πληροφορίες: Αθανασάκη Ε. Τηλέφωνο: 210 38 93 461 Fax: 210 38 38 981     Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των… Read more »