Κ.Υ.Α. 1926/02.07.2020

Κ.Υ.Α. 1926/02.07.2020   (ΦΕΚ Β’ 2850/13-07-2020) Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων… Read more »

E.2103/03.07.2020

E.2103/03.07.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ Τηλέφωνο : 213 2122400 E-Mail: deef.a@aade.gr Url: www.aade.gr     Κοινοποιούμε… Read more »

Ε.2102/25.06.2020

Ε.2102/25.06.2020 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α’201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ’ αριθμ. Α.1116/18-05- 2020 (Β’2127 και Β’2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’- Ε’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ… Read more »

Ε.2101/02.07.2020

Ε.2101/02.07.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο: 2132122400     Με… Read more »

66780 ΕΞ 2020/29.06.2020

Κ.Υ.Α.  66780 ΕΞ 2020/29.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2655/30.06.2020) Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α. Του άρθρου δωδέκατου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το… Read more »

392/177772/02.07.2020

Αρ. Πρωτ : 392/177772/02.07.2020 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε..   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Πληροφορίες: Δ. Τσιακάλου, Σ. Ζιώγου, Σ. Τασούλας Τηλ.: 210 8205336, -11, -13 e-mail: dtsiakalou@minagric.gr  stziogou@minagric.gr   stasoulas@minagric.gr     Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που… Read more »

Α. 1159/30.06.2020

Α. 1159/30.06.2020 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 2014 (Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει,   β) του Κεφαλαίου Α’… Read more »

Ε.2106/07.07.2020

Ε.2106/07.07.2020 Μείωση ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων 2020. Aναστολή εφαρμογής διατάξεων για θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και στοιχείων ακινήτων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ TMHMAΤΑ Α΄& Β΄ Τηλέφωνο : 210 3375878, -5872 E-Mail : defk.a@aade.gr defk.b@aade.gr Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020     Σας κοινοποιούμε… Read more »

Ε. 2107/07.07.2020

Ε. 2107/07.07.2020 Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄και Β΄ Τηλέφωνο : 210 3375878 και 5872 E-Mail : defk.a@aade.gr, defk.b@aade.gr   Με την Α.1137/2020… Read more »

Ε. 2108/07.07.2020

Ε. 2108/07.07.2020 Παράδοση αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/67 – Τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και τιμολόγηση της παράδοσης αγαθών.     ΑΑΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α… Read more »

Α.1157/25.06.2020

Α.1157/25.06.2020 (ΦΕΚ B’ 2759/07.07.2020) Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 58 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).    … Read more »

Κ.Υ.Α. 73056/10.7.2020

Κ.Υ.Α. 73056/10.7.2020  (ΦΕΚ Β΄2788/10.7.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Read more »