ΠΟΛ. 1211/08.11.2018

ΠΟΛ. 1211/08.11.2018 Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018   ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’ Τηλέφωνο:2103375204 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης Αριθ. 109034/16.10.2018

Υπ. Ανάπτυξης Αριθ. 109034/16.10.2018 Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». ΚΕΙΜΕΝΟ PDF

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 107766 /12.10.2018

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 107766 / 12.10.2018 Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.».     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Έχοντας υπόψη :   Τις διατάξεις:   α) Του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 ≪Απλοποίηση… Read more »

Αρ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29.10.2018

Αρ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29.10.2018 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   Α… Read more »

ΠΟΛ 1205/30.10.2018

ΠΟΛ 1205/30.10.2018    Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες: Γ. Μπάρλας Τηλέφωνο: 210 3375314-316     Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία… Read more »

ΠΟΛ 1206/31.10.2018

ΠΟΛ 1206/31.10.2018    Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α..   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α΄   Aναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, ο… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ 2018/01.11.2018

ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ 2018/01.11.2018 Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληροφορίες : Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο : 210 – 3375312   ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. 51233/1342/27.9.2018 έγγραφό σας   Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με… Read more »

ΠΟΛ 1204/30.10.2018

ΠΟΛ 1204/30.10.2018    Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄   Γενικά   Με την ΠΟΛ.1189/2018 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1161507 ΕΞ 2018/31.10.2018

ΔΕΕΦ Α 1161507 ΕΞ 2018/31.10.2018 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ» Τηλέφωνο : 210 -3645848   Σχετ.: Τα από 23.03.2018, 13.07.2018 και 02.08.2018 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας   Με τα ανωτέρω… Read more »

ΠΟΛ 1207/05.11.2018

ΠΟΛ 1207/05.11.2018 Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο: 213 212 2400   Α. Με την με αρ. 4446/2015 απόφαση της Ολομέλειάς του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ακύρωσε την… Read more »

Πρώτες διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους καταβολής ειδικής εισφοράς διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ)

Δελτίο Τύπου   ΠΟΦΕΕ Πρώτες διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους καταβολής ειδικής εισφοράς διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ)   Μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το Δ.Σ. και Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στην οποία διατυπώθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% (επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή… Read more »

Αριθμ. Φ.21250/2748/41

Αριθμ. Φ.21250/2748/41 Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ).   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 3 του ν.4052/2012 (41 Α’). Τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4387/2016 (85 Α’). Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017… Read more »