Ε.2083/17.05.2019

Ε.2083/17.05.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες.   Α.Α.Δ.Ε. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Τηλέφωνο: 213 2122400   ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ… Read more »

Ε.2080/16.05.2019

Ε.2080/16.05.2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ… Read more »

Άρθρο 121 Ν.4611/2019

Άρθρο 121 Ν.4611/2019 Αντικατάσταση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. Το Παράρτημα III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248), αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Α.1189/07.05.2019

Α.1189/07.05.2019  (ΦΕΚ  B’ 1676/14.05.2019) Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) των παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β) του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)… Read more »

Α.1187/07.05.2019

Α.1187/07.05.2019      (ΦΕΚ Β’ 1642/13-05-2019) Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το… Read more »

Άρθρο 75 ν. 4607/2019

Άρθρο 75 ν. 4607/2019 Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας… Read more »

Κ.Υ.Α. 966/71516/05.04.2019

Κ.Υ.Α. 966/71516/05.04.2019    (ΦΕΚ B’ 1606/10-05-2019) Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 37 παρ. 3 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες… Read more »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09.05.2019

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09.05.2019 ΑΑΔΕ Ηλεκτρονική εφαρμογή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων e TEPAI   Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνει ότι από σήμερα, 09/05/2019, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό της, στην ενότητα eTEPAI ( https://www.aade.gr/polites/etepai), η ηλεκτρονική εφαρμογή για το ΤΕΠΑΗ (Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα…. Read more »

Ανακοίνωση της ΠΟΕΙΤΑ ( 06.05.2019 )

  Ανακοίνωση της ΠΟΕΙΤΑ ( 06.05.2019 ) (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων) «Όσοι συνάδελφοι συνεργάζονται με εταιρίες εφαρμογών πρέπει να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν. 4607/2019 και συγκεκριμένα το άρθρο 75 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4530/2018 ως εξής: Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν…. Read more »

Α.1164/23.04.2019

Α.1164/23.04.2019   (ΦΕΚ: Β΄1618 /10-05-2019) Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013(Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ Ε΄   ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

Ε.2068/03.05.2019

Ε.2068/03.05.2019 Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο: 210 – 3375312   Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του αριθ…. Read more »

Α.1177/03.05.2019

Α.1177/03.05.2019       (ΦΕΚ Β΄ 1509/06.05.2019) Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15… Read more »