ΣΛΟΤ 2718 ΕΞ / 28.01.2020

ΣΛΟΤ  2718 ΕΞ / 28.01.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013   ΕΡΩΤΗΜΑ   Για τις συναφθείσες έως τις 31.12.2013 συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων, οι οντότητες με την θέση σε ισχύ του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ), είχαν την δυνατότητα (βλέπε παράγραφο 37.5.2 της… Read more »

ΣΛΟΤ 2882 ΕΞ / 21.01.2020

ΣΛΟΤ 2882 ΕΞ / 21.01.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας   ΕΡΩΤΗΜΑ   Νομική οντότητα (ΕΠΕ) με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, λειτουργεί πέραν από την έδρα της και υποκατάστημα. Συναλλαγές έχει στην έδρα και στο υποκατάστημα. Λογιστικά η έδρα και το υποκατάστημα τηρούν ξεχωριστό λογαριασμό ταμείου. Λογαριασμός ταμείου… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2885 ΕΞ / 14.01.2020

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2885 ΕΞ / 14.01.2020   Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019.   ΕΡΩΤΗΜΑ   Με την παρούσα θα θέλαμε την πολύτιμη βοήθεια σας, ως προς τον λογιστικό χειρισμό της απόφασης ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 /28-11-2019 που επισυνάπτεται. Συγκεκριμένα στις 28.11.2019 η… Read more »

Α.1024 / 31.01.2020

  Α.1024 / 31.01.2020 Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α.1017 / 27.01.2020

  Α.1017 / 27.01.2020 Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΕΚ

Άρθρο 22 ν.4664/14.02.2020

Άρθρο 22   ν.4664/14.02.2020 ( ΦΕΚ Α΄32 )   Τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α ́ 248) προστίθεται περίπτωση ιστ ́ ως εξής: «ιστ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από… Read more »

Άρθρο 20 ν.4664/14.02.2020

Άρθρο 20  ν.4664/14.02.2020 ( ΦΕΚ Α΄32 )   Τροποποίηση του ν. 4399/2016   Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 4399/2016 (Α ́ 117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως έξης:«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με την επιφύλαξη του άρθρου 67…. Read more »

Άρθρο 10 ν.4664/14.02.2020

Άρθρο 10 ν.4664/14.02.2020 ( ΦΕΚ Α΄32 )   Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α ́ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα.   Η παράγραφος 37 του Κεφαλαίου Α ́ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα… Read more »

10756 ΕΞ 29.01.2020

10756 ΕΞ 29.01.2020  ( ΦΕΚ Β΄349 / 7.2.2020 ) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’)   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»… Read more »

Ε.2019/31.01.2020

Ε.2019/31.01.2020 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019. KEIMENO PDF

Ε.2016 / 31.01.2020

Ε.2016 / 31.01.2020 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α΄170). ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ & Δ΄ Τηλέφωνο : 210-3375843 210-3375203 210-3375204 210-3375636 ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α.1025/04.02.2020

Α.1025/04.02.2020 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄… Read more »