ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / 9.2.2021 Προθεσμίες δηλώσεων: Ι. Για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 από σήμερα 9/2/2021 έως και τις 21/2/2021. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής από σήμερα 9/2/2021 έως… Read more »

Κ.Υ.Α οικ. 5774/203/05.02.2021

Κ.Υ.Α οικ. 5774/203/05.02.2021  ( ΦΕΚ Β΄ 457 / 06.02.2021 ) «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» Η Κ.Υ.Α. ΣΕ PDF

Κ.Υ.Α. οικ. 5693/200/05.02.2021

Κ.Υ.Α. οικ. 5693/200/05.02.2021  ΦΕΚ Β΄ 460/06.02.2021) Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234). Η Κ.Υ.Α. ΣΕ PDF

Άρθρο 37 ΝΟΜΟΥ 4772/2021

  Άρθρο 37 ΝΟΜΟΥ 4772/2021 Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) προστίθεται παρ. 63 ως εξής: «63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα… Read more »

Άρθρο 35 ΝΟΜΟΥ 4772/2021

  Άρθρο 35 ΝΟΜΟΥ 4772/2021 Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα… Read more »

Άρθρο 34 ΝΟΜΟΥ 4772/2021

  Άρθρο 34 ΝΟΜΟΥ 4772/2021 Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς Συμπλήρωση του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προστίθενται εδάφια… Read more »

Άρθρο 33 ΝΟΜΟΥ 4772/2021

  Άρθρο 33 ΝΟΜΟΥ 4772/2021 Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ) για το φορολογικό έτος 2020 Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ. 1.Στην παρ. 4 του άρθρου… Read more »

Άρθρο 28 ΝΟΜΟΥ 4772/2021

  Άρθρο 28 ΝΟΜΟΥ 4772/2021 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής 1.α) Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ` εφαρμογή… Read more »

Άρθρο 27 ΝΟΜΟΥ 4772/2021

  Άρθρο 27 ΝΟΜΟΥ 4772/2021 Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 1.Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται… Read more »

Άρθρο 26    ΝΟΜΟΣ 4772/2021

  Άρθρο 26    ΝΟΜΟΣ 4772/2021 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προστίθεται παρ. 10 ως εξής: «10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης,… Read more »

Κ.Υ.Α. οικ.5629/22/04.02.2021

Κ.Υ.Α. οικ.5629/22/04.02.2021 Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η Κ.Υ.Α. ΣΕ PDF

ΕΦΚΑ 9 / 1.2.2021

ΕΦΚΑ 9 / 1.2.2021 Μείωση 3% εισφορών στον ιδιωτικό τομέα – Απεικόνιση στην ΑΠΔ Η εγκύκλιος με πίνακες σε pdf