Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

   Στη Βουλή η  παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και η αποζημίωση εργαζομένων σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις, ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» τροπολογία με την οποία επιστρέφουν στο Δημόσιο οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ που κατείχε το… Περισσότερα »

Άρθρα 58   & 58Α Ν. 4987 / 2022

Άρθρο 58    Ν. 4987 / 2022 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς που προκύπτει προς καταβολή… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ   1556 ΕΞ. 4/7/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ   Αρ. Πρωτ. 1556 ΕΞ. 4/7/2023   ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικής διαφοράς από ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων υποκαταστήματος στην αλλοδαπή.   Υφιστάμενη Κατάσταση: Ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία έχει υποκατάστημα στην αλλοδαπή με λογιστική αυτοτέλεια. Οι δοσοληψίες κεντρικού και υποκαταστήματος παρακολουθούνται στο λογαριασμό συνδέσμου με το υποκατάστημα με κωδικό 48…. Περισσότερα »

ΣΛΟΤ  1529 ΕΞ. 22/6/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ  Αρ. Πρωτ. 1529 ΕΞ. 22/6/2023 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών στο προσάρτημα για εταιρείες που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεούνται   Νομική οντότητα με μορφή Α.Ε. λόγω δεδομένων, ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων για τη χρήση του… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ  1480 ΕΞ.  22/6/2023

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ  Αρ. Πρωτ. 1480 ΕΞ.  22/6/2023   ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση επικαρπίας ακινήτου από νομικό πρόσωπο (Ι.Κ.Ε.)   Γίνεται αγορά αγροτεμαχίου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και υπό ανέγερση οικοδομή από φυσικά πρόσωπα. Στη συνέχεια γίνεται μεταβίβαση της επικαρπίας σε νομικό πρόσωπο (Ι.Κ.Ε.) για την κατασκευή του ακινήτου…. Περισσότερα »

ΣΛΟΤ  916 ΕΞ. 22/5/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ  Αρ. Πρωτ. 916 ΕΞ. 22/5/2023   ΘΕΜΑ : Αλλαγή Λογιστικού Πλαισίου απο ΔΛΠ σε ΕΛΠ   Ανώνυμη εταιρεία  δημοσιεύει  χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε ΔΛΠ  από τη χρήση 2020. Επειδή η εταιρεία διακόπτει τη δραστηριότητά της σταδιακά, θέλει να μην εφαρμόζει από τη χρήση 2023  τα ΔΛΠ και να… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ  846 ΕΞ. 22/5/2023

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ  Αρ. Πρωτ. 846 ΕΞ. 22/5/2023   ΘΕΜΑ : Προκαταβολές προμηθευτών σε ξένο νόμισμα και λήψη τιμολογίου την επόμενη χρήση   Νομική οντότητα προκαταβάλει σε προμηθευτή Τρίτης χώρας  στην χρήση  2022 ένα ποσό 50.000,00 για αγορά αγαθών που θα πραγματοποιηθεί το 2023.   Η Νομική οντότητα έκανε… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ  915 ΕΞ. 17/4/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ  Αρ. Πρωτ. 915 ΕΞ. 17/4/2023   ΘΕΜΑ : Υπολογισμός ΕΜΕ για τη διανομή κερδών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους υπάλληλους της   Στον Νόμο 4430/2016 άρθρο 21 παρ. 2. αναφέρονται τα εξής:   Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,   β…. Περισσότερα »

ΣΛΟΤ / 689 ΕΞ. 15/4/2023

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΛΟΤ / Αρ. Πρωτ. 689 ΕΞ. 15/4/2023   ΘΕΜΑ : Οικονομικές καταστάσεις από μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, αλλοδαπής εταιρείας   Κυπριακή εταιρεία με ελληνικό υποκατάστημα στην Ελλάδα, σκοπεύει να μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυπριακή εταιρεία έχει και έξοδα τα οποία δεν… Περισσότερα »

Ε.2047 / 5.7.2023

Ε.2047 / 5.7.2023 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων επί υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και λοιπά συναφή θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α..   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.) 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’ 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.) ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Π.Α. Τηλέφωνο 210-4802629, -2584,-2275, … Περισσότερα »

Α.1096 / 28.06.2023

Α.1096 / 28.06.2023  (ΦΕΚ Β΄ 4304/05.07.2023) Βεβαιώσεις Μητρώου που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) των άρθρων 10 και 11 του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206),   β)… Περισσότερα »

Ε.2044 / 04.07.2023

Ε.2044 / 04.07.2023 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο. Η εγκύκλιος και οι πίνακες σε PDF