Αριθμ. 122120 ΕΞ / 27.10.2020 2020

Αριθμ. 122120 ΕΞ / 27.10.2020 2020  ( ΦΕΚ Β΄4780 / 29.10.2020 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4557/2018» (Β΄ 2443).   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:  … Read more »

Α.1240 / 20.10.2020

Α.1240 / 20.10.2020 ( ΦΕΚ Β΄4753 / 27.10.2020 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( N . 4174/2013, Α΄170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές… Read more »

Α.1228/14.10.2020

Α.1228/14.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4582/16.10.2020) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19   ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  … Read more »

Άρθρο 299 ν.4738 / 2020

Άρθρο 299 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας 1.Στο Κεφάλαιο Α. Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), προστίθενται παρ. 52 και 53,… Read more »

Άρθρο 298 ν.4738 / 2020

Άρθρο 298 Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται παρ. 49 και 50 ως εξής: «49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα… Read more »

Άρθρο 303 ν.4738 / 2020

Άρθρο 303 Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών – Τροποποίηση του ν. 4701/2020 Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), αναφορικά με τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών, παρατείνεται μέχρι… Read more »

Άρθρο 300 ν.4738 / 2020

Άρθρο 300 Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών Η περ. α’ της ενότητας Β’ του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου μέχρι τις 31.12.2021. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς.

Άρθρο 297 ν.4738 /2020

Άρθρο 297 Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν…. Read more »

Άρθρο 295 ν. 4738 / 2020

Άρθρο 295 Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 145), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με… Read more »

Άρθρο 294 ν.4738 / 2020

Άρθρο 294 Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας  Αναστολή εφαρμογής της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 Η ισχύς της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107),… Read more »

Άρθρο 293 ν.4738 / 2020

Άρθρο 293 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά… Read more »

Άρθρο 292 ν.4738 /2020

Άρθρο 292 Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις H παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 1η.11.2019, η οποία απωλέστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται σε ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου… Read more »