Ε.2098 / 10.05.2021

Ε.2098 / 10.05.2021 Κοινοποίηση της  Α.1081/02.04.2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τη χορήγηση   νέας   παράτασης   της   προθεσμίας   εισαγωγής   ή   παραλαβής   βιομηχανοποιημένων καπνών   με   επικολλημένες   ένσημες   ταινίες   φορολογίας   μηδενικής   αξίας   που   διατίθενται   με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Ε.Φ.Κ…. Read more »

Ε.2102/14.05.2021

Ε.2102/14.05.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τρίτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, δέκατου έκτου και τριακοστού πρώτου του ν. 4787/2021 (Α΄44/26-3-2021). Ν.4787/2021 σε pdf   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄ Τηλέφωνο : 210 3635007 E-mail : deispraxeon @ aade . gr Url : www.aade.gr Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ &… Read more »

Ε. 2101/18.05.2021

Ε. 2101/18.05.2021 Φορολογική αντιμετώπιση του ειδικού Αποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής το οποίο έχει σχηματισθεί κατ’ εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2395/1996 (Α΄ 71).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ B΄ Τηλέφωνο : 210-3375456 E-mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr url : www.aade.gr   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  … Read more »

Ε. 2108/21.05.2021

Ε. 2108/21.05.2021 Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α..   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄ Τηλέφωνο : 210-33.75.312, 314-16 E-Mail : d 12.b@ yo.syzefxis.gov.gr d 12.a @ yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr   Με τις… Read more »

Ε. 2107/21.05.2021

Ε. 2107/21.05.2021 Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄ Τηλέφωνο : 210-33.75.312, 314-16 E-Mail : d 12.b@yo.syzefxis.gov.gr Με τις διατάξεις… Read more »

Ε. 2106/21.05.2021

Ε. 2106/21.05.2021 Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ… Read more »

Ε. 2104 / 18.05.2021

Ε. 2104 / 18.05.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23, του άρθρου 25, και των άρθρων 30, 31, 32,… Read more »

Ε. 2103/18.05.2021

Ε. 2103/18.05.2021 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) – Μείωση φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο: 210 3375314 – 318 E-mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr… Read more »

Ε. 2110/21.05.2021

Ε. 2110/21.05.2021 Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID– 19 επιχειρήσεων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ B΄, Α΄ Τηλέφωνο : 210-3375456 E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr d12.a@yo.syzefxis.gov.gr   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της… Read more »

Ε. 2109/21.05.2021

Ε. 2109/21.05.2021 Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄ Τηλέφωνο : 210-33.75.312, 314-16 E-Mail : d 12.b @ yo.syzefxis.gov.gr d… Read more »

Α. 1111/19.05.2021

Α. 1111/19.05.2021 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τηλέφωνο : 2103375880, 890 E-Mail : defk.a@aade.gr  … Read more »

Ε.2113/21.05.2021

Ε.2113/21.05.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ Τηλέφωνο : 210 3635007 E-mail : deispraxeon @ aade . gr Url : www.aade.gr Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Read more »