ΕΦΚΑ 131641/24.06.2020

ΕΦΚΑ  131641/24.06.2020 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ..   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ ΕΝ Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη, Α. Κοσμέα Τηλ. : 210 52 85… Read more »

Ε.2099/25.06.2020

Ε.2099/25.06.2020 Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο: 210.3375315-8 Fax: 210.3375001 E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:   Με τον ν. 4072/2012 εισήχθη η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, στο εξής Ι.Κ.Ε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του… Read more »

Κ.Υ.Α. 60967 ΕΞ 17.06.2020

Κ.Υ.Α. 60967 ΕΞ 17.06.2020  ( ΦΕΚ B’ 2425/18.06.2020 ) Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:   1.1 Του ν…. Read more »

Α.1137/11.06.2020

Α.1137/11.06.2020 (ΦΕΚ Β΄2423 /18.06.2020) Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ & Β΄ Τηλέφωνο : 2103375878-5872 E-Mail : d efk . a @ a ade . g r d… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 63890/22.6.2020

Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 63890/22.6.2020  (ΦΕΚ Β’ 2486/22-06-2020) 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β’ 1291).     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το… Read more »

Α.1153 / 17.06.2020

Α.1153 / 17.06.2020 ( ΦΕΚ Β΄2379 / 17.06.2020 ) Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 , των άρθρων 32 , 34 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013 , «Φορολογικές διαδικασίες και… Read more »

Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987

Κ.Υ.Α.  Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 (ΦΕΚ Β’ 236 /12.5.1987) Διαδικασία καταβολής  Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών.   Οι υπουργοί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΓΕΩΡΓΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 26, 27 και 58 του ν.1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την… Read more »

Άρθρα 59, 61 και 62 Ν.4172 / 2013

  Άρθρο 59  Ν.4172 / 2013 Φορολόγηση στην πηγή 1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με το σύστημα φορολόγησης στην πηγή: α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, β)… Read more »

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Υπ. Οικονομικών / Γραφείο τύπου / Δελτίου τύπου / Τρίτη 30 Ιουνίου 2020   Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)   Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται από… Read more »

Α.1149/15.06.2020

Α.1149/15.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2447/19.06.2020) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.Δ.   Ο… Read more »

Ε. 2089/15.06.2020

Ε. 2089/15.06.2020 Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1121/19.05.2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση της άδειας αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Read more »

Α.1125/29.05.2020

Α.1125/29.05.2020 Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2246/1952 (Α΄282).   Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α΄167).  … Read more »