109084/30.12.2021

109084/30.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6355/31.12.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Την παρ. 12 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021… Read more »

Κ.Υ.Α. 108740/30.12.2021

Κ.Υ.Α. 108740/30.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6355/31.12.2021) Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 196 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 215).  … Read more »

Κ.Υ.Α. 109435/31.12.2021

Κ.Υ.Α. 109435/31.12.2021 ( ΦΕΚ Β΄ 6371/31.12.2021 ) Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας… Read more »

Δελτίο  Τύπου Υπουργείου Εργασίας / 31.12.2021

Δελτίο  Τύπου Υπουργείου Εργασίας / 31.12.2021 Τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιανουάριο 2022  για επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε απαγόρευση μουσικής και των οποίων περιορίστηκε η  λειτουργία  έως τα μεσάνυχτα με εντολή δημόσιας αρχής, καθορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή… Read more »

107675/27.12.2021

107675/27.12.2021 (ΦΕΚ Β 6263/27.12.2021) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως την περ. β’ της παρ. 7… Read more »

108743/30.12.2021

108743/30.12.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες… Read more »

Ν.4714 / 2020 – Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών διαφορών

Ν.4714 / 2020 – Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών διαφορών   Η καταβολή του ποσού του κύριου φόρου, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την αφαίρεση του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) κατά την παρ. 7, πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις χωρίς να ισχύουν επ’ αυτού τα αναγραφόμενα στον κατωτέρω πίνακα ποσοστά έκπτωσης…. Read more »

Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης ΑΑΔΕ

Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης ΑΑΔΕ   Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις   Τελευταία ενημέρωση: 17.12.2021 1. Ε Ποιος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών; Α Η εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών επιτρέπει τη δημιουργία ενός ζεύγους «κωδικού εισόδου» (username) και «συνθηματικού χρήστη» (password) για συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως αυτές υπάρχουν στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες». Κάνοντας χρήση των… Read more »

Α.1265/27.12.2021

Α.1265/27.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6278/ 29.12.2021) Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’, Δ’, Ζ’ Τηλέφωνο : 210-4802530 E-Mail : d.eleg@aade.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                                                                               Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της απόφασης είναι ο καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν… Read more »

Α.1254/16.12.2021

Α.1254/16.12.2021  (ΦΕΚ Β΄ 6053/20.12.2021) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)… Read more »

Έως 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εξής δηλώσεων :

Έως 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εξής δηλώσεων :   •  Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021. ••  Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου. ••  Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το… Read more »

Α.1260/22.12.2021

Α.1260/22.12.2021   (ΦΕΚ Β’ 6344/30.12.2021) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του… Read more »