Α. 1128 / 17.8.2023

Α. 1128 / 17.8.2023    (ΦΕΚ Β΄5141/21. 8.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1119/2023 (Β΄4819) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.) ΤΜΗΜΑ Α΄ Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄… Περισσότερα »

 Α. 1127 / 17.8.2023

  Α. 1127 / 17.8.2023  (ΦΕΚ Β΄5141/21.08.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1115/2023 (Β΄4779) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.) ΤΜΗΜΑ Α΄ Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ 2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Περισσότερα »

 Α. 1129 / 24.08.2023 

 Α. 1129 / 24.08.2023   (ΦΕΚ Β΄5191/25.8.2023) «Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Αύγουστο 2023.»   ΑΑΔΕ… Περισσότερα »

Α.1117/2023

Α.1117/2023  (ΦΕΚ Β’ 5234/29.08.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1069/16.5.2023 (Β’ 3285) απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της… Περισσότερα »

Δ.ΟΡΓ.Α.1090045 ΕΞ 2023

Δ.ΟΡΓ.Α.1090045 ΕΞ 2023 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος.  Η απόφαση σε pdf Περίληψη Απόφασης Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Καθηκόντων Προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής… Περισσότερα »

Δ.ΟΡΓ.Α 1102362 ΕΞ 18.08.2023

Δ.ΟΡΓ.Α 1102362 ΕΞ 18.08.2023   (ΦΕΚ Β’ 5159/22.08.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ… Περισσότερα »

Α.1122/07.08.2023

 Α.1122/07.08.2023   (ΦΕΚ Β΄ 4976/09.08.2023) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ ταξιδίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ… Περισσότερα »

Αριθμ. 117362 ΕΞ 2023/07.08.2023

Αριθμ. 117362 ΕΞ 2023/07.08.2023   (ΦΕΚ Β΄ 4982/09.08.2023) Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές: α) της 17ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της… Περισσότερα »

 Α. 1124 / 7.8.2023

 Α. 1124 / 7.8.2023   (ΦΕΚ B’ 5037/10.08.2023) Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ    Εντολής ελέγχου   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ… Περισσότερα »

Α. 1121 / 03.08.2023

Α. 1121 / 03.08.2023  (ΦΕΚ Β΄5009/09.08.2023) Ρύθμιση των προϋποθέσεων μεταβολής των επιτοκίων του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022)-Κατάργηση της παρ. 2 της υπό στοιχεία Α.1153/2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013” (Β΄19/2014 και Β΄113/2014)»… Περισσότερα »

Α. 1113 / 26.7.2023

Α. 1113 / 26.7.2023   (ΦΕΚ Β’ 4860 / 02.08.2023) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής. Η απόφαση με υποδείγματα αιτήσεων & αδειών σε PDF

Α. 1116 / 28.7.2023 

Α. 1116 / 28.7.2023  ( ΦΕΚ: Β΄ 4982 / 09.08.2023 ) Τροποποίηση της Α. 1040/2023 Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το… Περισσότερα »