Ε. 2078/27.10.2022

Ε. 2078/27.10.2022 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2022-2023. Η εγκύκλιος σε pdf, με πίνακες περιοχών δακοκτονίας ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο:2132122400 Url:www.aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος με θέμα… Read more »

Δ.ΟΡΓ.Β 1112969 ΕΞ 04.11.2022

Δ.ΟΡΓ.Β 1112969 ΕΞ 04.11.2022   (ΦΕΚ Β’ 5751/10.11.2022) Καθορισμός της οργάνωσης, της δομής και της λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.).     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού… Read more »

Ε. 2080/10.11.2022

Ε. 2080/10.11.2022 Παροχή οδηγιών για τον επιμερισμό του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, που εξετάζεται ανά διετία, στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4607/2019 (Α’65), καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξή του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου. 1ο υπόδειγμα 2ο υπόδειγμα ΑΑΔΕ… Read more »

Κ.Υ.Α. 3133.1/75335/2022

  Κ.Υ.Α. 3133.1/75335/2022 Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση «Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» και την απόδοση «Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας».   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –   ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –   ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  … Read more »

Δ.ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ 04.11.2022

Δ.ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ 04.11.2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 (Β’ 6044) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’- Β’τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ… Read more »

Δ.ΟΡΓ.Δ 1114736 ΕΞ 08.11.2022

Δ.ΟΡΓ.Δ 1114736 ΕΞ 08.11.2022 Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1108806 ΕΞ2022/27.10.2022 (Β’ 5578, ΑΔΑ: Ω8Β146ΜΠ3Ζ- Ο7Α) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ’-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ… Read more »

A.1160/04.11.2022  

  A.1160/04.11.2022  (ΦΕΚ Β΄5796/14.11.2022) Επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α. Του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 42 καθώς και των άρθρων 12, 14, 18 και… Read more »

Α. 1152/27.10.2022

  Α. 1152/27.10.2022 ( ΦΕΚ Β΄5697 / 7.11.2022) Διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.   Η απόφαση σε PDF ( Με 2 υποδείγματα δηλώσεων έναρξης & μεταβολής – διακοπής εργασιών ).

Α.1144/20.10.2022 

Α.1144/20.10.2022  (ΦΕΚ Β΄ 5575 /31.10.2022) Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2023.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’, Δ’, Ζ’ Τηλέφωνο : 210-4802606 E-Mail : d . eleg @ aade . gr   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) του… Read more »

Αντιστοίχιση ενός ΤΚ σε μια μοναδική ΔΟΥ πανελλαδικά για όλους τους φορολογούμενους.

ΑΑΔΕ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΑΑΔΕ: Αντιστοίχιση ενός ΤΚ σε μια μοναδική ΔΟΥ πανελλαδικά για όλους τους φορολογούμενους. 1ος πίνακας αντιστοίχισης 2ος πίνακας αντιστοίχησης   Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, για τον ανακαθορισμό της χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), οροθετείται η αντιστοίχιση ενός Ταχυδρομικού Κώδικα… Read more »

159477 ΕΞ 2022/1.11.2022

  159477 ΕΞ 2022/1.11.2022  (ΦΕΚ Β’ 5644/03.11.2022) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ… Read more »

Δ.Σ.Σ. Α 1111685 ΕΞ 02/11/2022

Δ.Σ.Σ. Α 1111685 ΕΞ 02/11/2022  (ΦΕΚ: Β’ 5713/08.11.2022) Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022   ΑΑΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3253772 Url: www.aade.gr   Έχοντας υπόψη:   Τα άρθρα… Read more »