Α.1079 / 15.6.2022

Α.1079 / 15.6.2022 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων,… Read more »

Α. 1073/7.6.2022 

Α. 1073/7.6.2022  (ΦΕΚ Β’ 3021/17.6.2022) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α΄65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.   ΑΑΔΕ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Read more »

Α. 1082/22.06.2022

  Α. 1082/22.06.2022  ( ΦΕΚ Β΄ 3324/28.06.2022 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ).     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) του άρθρου 54Α’… Read more »

Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1055387 ΕΞ 22.06.2022

  Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1055387 ΕΞ 22.06.2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 59, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 95 και 105 του ν. 4941/2022 («Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες… Read more »

Ε.2049/14.06.2022

Ε.2049/14.06.2022 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄   Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα Πληροφορίες:… Read more »

Αγροτικές αποζημιώσεις πυρκαγιών 2021

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  /  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   Αγροτικές αποζημιώσεις πυρκαγιών 2021 Αίτηση εγγραφής στο  Μητρώο Αγροτών έως 15 Ιουλίου για όσους δεν έχουν εγγραφεί.   Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων των επαγγελματιών αγροτών από τις πυρκαγιές του έτους 2021, όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο… Read more »

Μηνιαίος Φορολογικός Λογαριασμός

  ΑΑΔΕ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022 myAADE: Νέα υπηρεσία για τους πολίτες με τον Μηνιαίο Φορολογικό Λογαριασμό H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παροχή μιας νέας υπηρεσίας προς τους φορολογουμένους. Πρόκειται για την έκδοση της Μηνιαίας Ενημέρωσης Φορολογικού Λογαριασμού. Με αυτή, ο φορολογούμενος μπορεί να έχει κάθε μήνα την πλήρη… Read more »

Α.1084/23.06.2022 

Α.1084/23.06.2022  ( ΦΕΚ Β΄ 3275 /24.06.2022 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/30.07.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο” (Β΄ 1867).   ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ… Read more »

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2878/21.06.2022 

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2878/21.06.2022   (ΦΕΚ Β’ 3236/24.06.2022) Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα… Read more »

Τέλος στους συμψηφισμούς μη ληξιπρόθεσμων οφειλών με επιστροφές ποσών από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ  /  Αθήνα, 23 .06. 2022   Τέλος στους συμψηφισμούς μη ληξιπρόθεσμων οφειλών με επιστροφές ποσών από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου   Με στόχο τον διαρκή εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επανακαθορίζει τις εξαιρέσεις από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου, με μη… Read more »

Δύο νέες λειτουργίες σε myDATA και timologio

  ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022   Δύο νέες λειτουργίες σε myDATA και timologio   Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσφέρει νέες δυνατότητες στην πλατφόρμα myDATA και στην εφαρμογή timologio.   Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες, που τέθηκαν σήμερα σε εφαρμογή, είναι… Read more »

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 667/179363/27.06.2022

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 667/179363/27.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 3284/27.06.2022) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147)   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  … Read more »