Άρθρο 206 ΝΟΜΟΣ 4820/2021

  Άρθρο 206 ΝΟΜΟΣ 4820/2021 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού 1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι: (α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν…. Read more »

Υπ. Εργασίας / Γραφείο Τύπου  / Ανακοίνωση

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο   Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Γραφείο Τύπου  / Ανακοίνωση   Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Σεπτέμβριο (Α’ Φάση), μπορούν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.   Ειδικότερα,… Read more »

98979 ΕΞ 2021/10.08.2021

98979 ΕΞ 2021/10.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3766/13.08.2021) Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)». Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Α.1181/06.08.2021

Α.1181/06.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3811/17.08.2021) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124). Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Ε.2167/16.08.2021

Ε.2167/16.08.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α’ 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».   ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’… Read more »

Ε.2168/16.08.2021

Ε.2168/16.08.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 34-38, 40, 44, 45, 54, 55, 56 και 65 του ν. 4818/2021 (Α΄124/18.7.2021) «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις –… Read more »

Α.1192/19.08.2021

Α.1192/19.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3869/19.08.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1201/2020 (Β’ 3860) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα… Read more »

Ε.2169/19.08.2021

Ε.2169/19.08.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ… Read more »

ΓΔΟΥ 872/25.08.2021

ΓΔΟΥ 872/25.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3921/25.08.2021) Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της… Read more »

A.1186/12.08.2021

A.1186/12.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3852/18.08.2021) Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020.     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   α) Τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν…. Read more »

 ΔΕΔ 1883/22.06.2021

 ΔΕΔ 1883/22.06.2021 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 & 2015 -ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ – ΆΡΘ. 5 Ν.4308/2014(ΕΛΠ), ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΠΟΛ. 1178/2010,όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1118/2015 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

A.1204/27.08.2021

A.1204/27.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3957/27.08.2021) Παράταση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579)…. Read more »