ΓΓΑ / 16174 / 12.06.2024 

ΓΓΑ / 16174 / 12.06.2024   (ΦΕΚ Β’ 3419/13.06.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΓΑ/9935/04-04-2024 (Β’ 2191) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2024, των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του… Περισσότερα »

Ε. 2040 / 6.6.2024

Ε. 2040 / 6.6.2024 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5104/2024 και τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1275/2013, όπως ισχύει μετά την έκδοση της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1038/2024. Η εγκύκλιος με 4 παραδείγματα σε PDF

Α.1090 / 7.6.2024

  Α.1090 / 7.6.2024   ( ΦΕΚ Β’ 3272/10.6.2024 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών… Περισσότερα »

Ο.3027 / 12.06.2024

Ο.3027 / 12.06.2024 Παροχή οδηγιών για την τήρηση ψηφιακού βιβλίου καταχώρησης συγκριτικών στοιχείων από τις Δ.Ο.Υ./ΚΕΦΟΚ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΦΚ&Π) ΤΜΗΜΑ Β Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΔΑΦΕ) ΤΜΗΜΑ Β 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  (ΔΙΕΠΙΔΙ) ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οδηγία που… Περισσότερα »

Ε.2038 / 30.05.2024

Ε.2038 / 30.05.2024 Παροχή οδηγιών για την ψηφιακή πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων των υπηρετούντων στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και των εξομοιούμενων με αυτούς υπαλλήλων που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με την αριθμ. Δ.247/13/01-03-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Προσωρινή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και… Περισσότερα »

Ο.3026 / 03.06.2024

Ο.3026 / 03.06.2024 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 24, 35, 40 και 44 του ν. 5111/2024 (Α’ 76) «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ… Περισσότερα »

 Α. 1088 / 29.5.2024  

 Α. 1088 / 29.5.2024   ( ΦΕΚ B’ 3199/05.06.2024) Μεταβολή των κριτηρίων και των προϋποθέσεων καταχώρισης οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης και ρύθμιση των χρονικών ορίων ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1232/2021 (Β’ 4942) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:… Περισσότερα »

Υπ. Ανάπτυξης 43302 / 31.05.2024

Υπ. Ανάπτυξης 43302 / 31.05.2024 Οδηγίες – Διευκρινίσεις σχετικά με τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ. και συγκεκριμένα: α) την υποχρέωσή τους να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86), β) το αρμόδιο Μητρώο εγγραφής τους προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, και γ) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής… Περισσότερα »

Α.1092 / 13.6.2024

  Α.1092 / 13.6.2024 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των… Περισσότερα »

Υπ. Ανάπτυξης 43302 / 31.05.2024

Υπ. Ανάπτυξης 43302 / 31.05.2024 Οδηγίες – Διευκρινίσεις σχετικά με τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ. και συγκεκριμένα: α) την υποχρέωσή τους να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86), β) το αρμόδιο Μητρώο εγγραφής τους προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, και γ) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής… Περισσότερα »

 Δ.ΟΡΓ.Α 1063104 ΕΞ 2024

 Δ.ΟΡΓ.Α 1063104 ΕΞ 2024  (ΦΕΚ Β 3171/4.6.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μεταφορά από τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων «Ελέγχων» στο 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, «Εσόδων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» στο… Περισσότερα »