Φ.40021/οικ.26103/1031/30.06.2020

 Φ.40021/οικ.26103/1031/30.06.2020 Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2131516785 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γεώργιος Δούκας E-MAIL :asfasth@ypakp.gr   ΣΧΕΤ: Η αρ. 40021/οικ.10597/487/11-03-2020 Εγκύκλιος   Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου μας, σας… Read more »

Υπ. Εργασίας οικ. 26400/605/30.06.2020

Υπ. Εργασίας οικ. 26400/605/30.06.2020 Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β’ 2274).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τηλ. : 2131516 -112, -091,… Read more »

Αριθμ. οικ. 26399/604/30.06.2020

Αριθμ. οικ. 26399/604/30.06.2020   (ΦΕΚ Β΄ 2685/01.07.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα… Read more »

Αριθμ. οικ. 26308/768/30.06.2020

Αριθμ. οικ. 26308/768/30.06.2020   (ΦΕΚ Β΄ 2684/01.07.2020) Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης… Read more »

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26.06.2020

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2599/27.06.2020) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το… Read more »

Φ 80000/οικ.23869/998/18.06.2020

 Φ 80000/οικ.23869/998/18.06.2020 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4690/2020.   ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Ε.Βρέκου Τηλέφωνο: 2131516791 e-mail: synparoxes@ypakp.gr   Σχετ.: Οι α.π. Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020, Φ.80000/οικ.15094/581/13.4.2020 και Φ.80000/οικ.19167/712/20.5.2020 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.   Σε συνέχεια… Read more »

Φ 80320/22183/Δ18.794/17.06.2020

Φ 80320/22183/Δ18.794/17.06.2020 1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ).  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΕ PDF    

Αριθμ. οικ.23103/478/13.06.2020

Αριθμ. οικ.23103/478/13.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2274/14.06.2020) Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕ PDF        

Αριθμ. 22804/Δ1. 7772/12.06.2020

Αριθμ. 22804/Δ1. 7772/12.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2273/14.06.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Την παρ. 8… Read more »

13637 ΕΞ 2020/01.06.2020

13637 ΕΞ 2020/01.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2160/04.06.2020) Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) – Καθορισμός εντύπου διοικητικής διαδικασίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της… Read more »

ΕΦΚΑ 143140/03.07.2020

ΕΦΚΑ 143140/03.07.2020 Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ… Read more »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 28/25.06.2020

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 28/25.06.2020 Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες : Τσουκνίδας Κ. Τηλ : 2105285666 E-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ… Read more »