2450/20.5.2023

2450/20.5.2023   (ΦΕΚ Β’ 3511/25.05.2023) Καθορισμός διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα… Περισσότερα »

Α.1074 / 22.05.2023

Α.1074 / 22.05.2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1194/27-08-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ» (Β΄1968).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ &… Περισσότερα »

Α.1075 / 22.05.2023 

Α.1075 / 22.05.2023  (ΦΕΚ Β’ 3486/25.05.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/ 27-09-2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β’ 4512)   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ… Περισσότερα »

Α.1076 / 22.05.2023  

Α.1076 / 22.05.2023   (ΦΕΚ Β’ 3486/25.05.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/09-01-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» (Β’ 120). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 20, 23 και ειδικότερα… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 46834 / 2023 

  Κ.Υ.Α. 46834 / 2023  (ΦΕΚ Β’ 3393/19.05.2023) Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών… Περισσότερα »

Νέοι Κωδικοί εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2022

Νέοι Κωδικοί εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2022      Επιμέλεια : Σαρδέλης Γιώργος    Α. Πίνακας εκκαθάριση φόρου, τελών, κλπ Νέος κωδικός 590: «Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4887/2022 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)». Νέος κωδικός 586: «586 – Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4864/2021 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)». Παρατηρήσεις: Συμπληρώνονται από τις εταιρείες που έκαναν χρήση των κινήτρων των… Περισσότερα »

Νέοι Κωδικοί εντύπου E3 για το φορολογικό έτος 2022

Νέοι Κωδικοί εντύπου E3 για το φορολογικό έτος 2022 Επιμέλεια : Σαρδέλης Γεώργιος   Α. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 Κωδικός 013: “Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011” Η σχετική διάταξη 3α έχει ως εξής: «3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και… Περισσότερα »

Ε.2037 / 26.5.2023

Ε.2037 / 26.5.2023 Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023… Περισσότερα »

Α. 1078 / 23.5.2023

  Α. 1078 / 23.5.2023 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2.ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β΄ Τηλέφωνο : 210-3375192 E-Mail :… Περισσότερα »

Ε. 2036  / 23.05.2023

  Ε. 2036  / 23.05.2023 Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων.   ΑΑΔΕ   Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο : 2103375318, Email : deaf@aade.gr Url : www . aade . gr ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο : 210-4802172 E-Mail : defk @… Περισσότερα »

Α.1077 / 19.05.2023

Α.1077 / 19.05.2023  (ΦΕΚ B’ 3469/24.05.2023) α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/ 23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’ 6317). β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού… Περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου /  24 Μαΐου 2023

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου /  24 Μαΐου 2023   Παράταση της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων των συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ   Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, παρατείνεται έως και 30/6/2023 η υποβολή των στοιχείων συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας… Περισσότερα »