ΣΛΟΤ 2275 ΕΞ / 05.11.2019

ΣΛΟΤ 2275 ΕΞ / 05.11.2019   ΘΕΜΑ : Υποχρέωση τήρησης καρτελών αποθήκης   ΕΡΩΤΗΜΑ  Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), έχει υποχρέωση τήρησης καρτελών αποθήκης (Βιβλίου Αποθήκης); ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το λογιστικό σύστημα της οντότητας, κατ’ αρχήν, παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού. Σύμφωνα με την παράγραφο 10, του… Read more »

ΣΛΟΤ 2327 ΕΞ / 29.10.2019

ΣΛΟΤ  2327 ΕΞ / 29.10.2019   ΘΕΜΑ : Καταχώριση παγίων και λογιστικός χειρισμός αυτών για συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης   ΕΡΩΤΗΜΑ  Αφορά εταιρεία leasing αυτοκινήτων , τα οποία αυτοκίνητα μετά το πέρας της μίσθωσης , εάν δεν αγοραστούν από τον μισθωτή ( ιδιώτη ή εταιρεία ), επιστρέφονται στην εταιρεία απ’ όπου αγοράστηκαν ( όχι… Read more »

Α.1421/12.11.2019

Α.1421/12.11.2019 ( ΦΕΚ Β΄4215/19.11.2019 ) Καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 – Αθήνα Πληροφορίες: Σωκράτης Νικόπουλος Τηλέφωνο: 2106987429 Fax: 2106987408 E-Mail: finexcis@2001.syzefxis.gov.gr… Read more »

Ε. 2194/28.11.2019

Ε. 2194/28.11.2019 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2103375878, 360 E-Mail: defk.a@aade.gr   Σε συνέχεια της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σας… Read more »

Ε.2191/2019

Ε.2191/2019 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος Τηλέφωνο : 2106987429 Fax : 2106987408,… Read more »

Κ.Υ.Α. 117839/2019

Κ.Υ.Α. 117839/2019 (ΦΕΚ Β 4219/19-11-2019) Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 82 παρ. 3 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία… Read more »

Α. 1419/2019

Α. 1419/2019  (ΦΕΚ B’ 4182/18.11.2019 ) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων και οντοτήτων για το 2014.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α ́ 170), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 33, σύμφωνα με το οποίο… Read more »

ΝΣΚ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 223/2019

ΝΣΚ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 223/2019 Καταχώριση ή μη στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Β’ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 12-11-2019   Σύνθεση: Πρόεδρος: Στέφανος Δέτσης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Μέλη: Θεόδωρος Ψυχογυιός, Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αδαμαντία Καπετανάκη, Ελένη… Read more »

Ε.2192/21.11.2019

Ε.2192/21.11.2019 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β΄/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της α-ριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..     Α.Α.Δ.Ε. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 121032/22.11.2019

Υπ. Ανάπτυξης 121032/22.11.2019 Διαφάνεια στις τιμές των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από τις ιδιωτικές κλινικές προς τους καταναλωτές – λήπτες υπηρεσιών υγείας.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή   ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : KOIN.: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   Υπουργείο Υγείας – Γραφείο Υφυπουργού… Read more »

Αρ. Πρωτ. 763/Γ/2019/09.10.2019

Αρ. Πρωτ. 763/Γ/2019/09.10.2019 Επανεξέταση του υψηλού προστίμου για όσους ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση περιουσιακής κατάστασης.   Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 118 53 Αθήνα Τηλ. 210 3401907 fax. 210 3401944   ΠΡΟΣ· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ… Read more »

ΔΕΦΚ A 1135497 ΕΞ2019/03.10.2019

ΔΕΦΚ A 1135497 ΕΞ2019/03.10.2019 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ημιτελών κτισμάτων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ιδιοχρησία.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα E-Mail defk.a@aade.gr   Επανάληψη στο ορθό ως προς την προσθήκη… Read more »