Κ.Υ.Α 210053/2023 

Κ.Υ.Α 210053/2023  (ΦΕΚ B’ 2905/02.05.2023) Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και των κωδικών ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 107, των ΚΑΔ και των κωδικών ειδικότητας στους οποίους εμπίπτουν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με… Περισσότερα »

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2023 

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2023  (ΦΕΚ Α΄106 / 26.04.2023 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188), ως προς τους εργαζόμενους… Περισσότερα »

Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας. Η Πράξη Κατάθεσης σε PDF  

Υπ. Εργασίας 47360 / 9.5.2023

Υπ. Εργασίας 47360 / 9.5.2023   (ΦΕΚ Β΄ 3104 / 10.5.2023)  Προϋποθέσεις, διαδικασία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, από τη μητέρα στον πατέρα του τέκνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4997/2022… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας 52903 / 26.5.2023 

Υπ. Εργασίας 52903 / 26.5.2023  Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων   Η εγκύκλιος σε PDF με παραρτήματα

Υπ. Εσωτερικών 47963 / 31.05.2023 

Υπ. Εσωτερικών 47963 / 31.05.2023 Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023. Η απόφαση σε PDF

Ε.2039 / 30.05.2023

Ε.2039 / 30.05.2023 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη’, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Περισσότερα »

Άρθρο 22 N. 2859 / 2000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ Άρθρο 22 N. 2859 / 2000 1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και η παρεπόμενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών, β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, γ)Οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων… Περισσότερα »

Ε.2039 / 30.05.2023

Ε.2039 / 30.05.2023 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη’, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Περισσότερα »

Α.1085 / 30.05.2023

Α.1085 / 30.05.2023   (ΦΕΚ Β΄ 3617/31.05.2023) Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Η απόφαση με υποδείγματα σε PDF

ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  31.05. 2023

ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  31.05. 2023  Από 1/6 τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ Μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στο σύστημα Περιουσιολογίου (Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ), εκδίδονται από την 1η Ιουνίου, τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τον ν. 5036/2023. Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ διευκολύνουν τους πολίτες στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αιτία (πωλήσεις), καθώς σε… Περισσότερα »

Α. 1081 / 24.5.2023

 Α. 1081 / 24.5.2023  (ΦΕΚ B’ 3570/30.05.2023) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της… Περισσότερα »