ΔΕΑΦ Α 1077865 ΕΞ 2021/15.09.2021

ΔΕΑΦ Α 1077865 ΕΞ 2021/15.09.2021 «Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 3575/6.9.2021 αναφορά κοινοβουλευτικού ελέγχου».   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ A΄ Πληροφορίες: Μ. Φίλιππα Τηλέφωνο: 210 – 33.75.586 E-mail: d12a.@yo.syzefxis.gov.gr     Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ 108909ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ 8.9.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου   Σε απάντηση της… Read more »

ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 2021/12.10.2021

ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 12.10.2021 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής : α) Του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005   β) Του Εκτελεστικού Κανονισμού της… Read more »

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (1η έκδοση Οκτώβριος 2021)

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (1η έκδοση Οκτώβριος 2021) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε έγγραφα – προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων – εκπροσώπηση πολιτών). Ο οδηγός σε pdf

ΔΕΑΦ Α 1078324 ΕΞ 2021/15.09.2021

ΔΕΑΦ Α 1078324 ΕΞ 2021/15.09.2021 Σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων – πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που… Read more »

Α.1225/27.09.2021

Α.1225/27.09.2021 «Τροποποίηση της αρ. ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 Α.Υ.Ο. (Β΄4173) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από… Read more »

Α.1228/05.10.2021

Α.1228/05.10.2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).   Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Προσθήκη νέου… Read more »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 2.10.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 2.10.2021 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και της Επιδότησης Παγίων Δαπανών Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την έκδοση σχετικών… Read more »

Μέτρα Στήριξης Επιχειρήσεων Βόρειας Εύβοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 10.10.2021 Μέτρα Στήριξης Επιχειρήσεων Βόρειας Εύβοιας Από την πρώτη στιγμή, στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής υπό το Υπουργείο Οικονομικών και σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, σχεδιάστηκαν και δρομολογήθηκαν μία σειρά από μέτρα προς το σύνολο των επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, η οποία επλήγη από… Read more »

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε.  015/2021

www.elte.org.gr Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε.  015/2021  /  12 Οκτωβρίου 2021 Ελεγκτικό πλαίσιο ελέγχου, για την επιδότηση παγίων δαπανών περιόδου Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 To Δ.Σ. με την υπ΄ αρ. 206/6ο/11-10-2021 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι για την επιδότηση παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις… Read more »

 Α. 1221/27.09.2021

 Α. 1221/27.09.2021 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Δ21Ο για την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων και της δήλωσης Δ211 για την έναρξη, μεταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης».   Υποδείγματα των εντύπων & οδηγίες συμπλήρωσης

Άρθρο 57 Ν.4839/2021

Άρθρο 57 Ν.4839/2021 Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1676/1986   Το άρθρο 21 του ν. 1676/1986 (Α΄204) τροποποιείται ως προς τον ορισμό ποσοστού του φόρου από ένα τοις εκατό (1%) στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής: «΄Άρθρο 21: Συντελεστής του φόρου…. Read more »