Κ.Υ.Α. οικ. 6995/231/15.02.2021

Κ.Υ.Α. οικ. 6995/231/15.02.2021   Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού. Υπόδειγμα αίτησης   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235)…. Read more »

523/14-1-2021

523/14-1-2021  (ΦΕΚ Β’ 319/29.01.2021) Καθορισμός ειδικής εισφοράς, διαδικασίας επιβολής της εισφοράς, διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α. Των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής… Read more »

ΕΦΚΑ  51994/Σ.16503/11.02.2021

  ΕΦΚΑ  51994/Σ.16503/11.02.2021 Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019.   e – ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4756/2020, όπως ισχύει   Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄, 235/26.11.2020), όπως… Read more »

Ε.2036/03.02.2021

Ε.2036/03.02.2021 Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εγκύκλιος σε pdf

Α.1026/09.02.2021

Α.1026/09.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 533/10.02.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του… Read more »

Ε.2034/03.02.2021

Ε.2034/03.02.2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 (Β’333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..     ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες Μ. Ανδρούτσου Τηλέφωνο 210 6987413 E-Mail finexcis@aade.gr Url www.aade.gr     Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 «Παράταση της… Read more »

Ε.2038/05.02.2021

Ε.2038/05.02.2021 Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι΄ Τηλέφωνο : 210 –… Read more »

Ε.2026 / 22.01.2021

Ε.2026 / 22.01.2021  Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2021. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ_2021.pdf ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ» 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ &… Read more »

Ε.2029/03.02.2021

Ε.2029/03.02.2021 Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ Β’ Γ’ Πληροφορίες: Ε. Κερασιώτη, Κ. Κοράκης, Α. Μυρισίδου Τηλέφωνο:2106987414, 423, 412 Ηλ. Ταχυδρομείο: finexcis@aade.gr   ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’2744) ΑΥΟ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων… Read more »

Ε. 2030 / 04.02.2021

Ε. 2030 / 04.02.2021 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020 (Α΄ 245).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ – Β΄ Τηλέφωνο : 210 3375312 Fax : 210 3375001 E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 157 και… Read more »

Ε. 2031 / 04.02.2021

Ε. 2031 / 04.02.2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α΄ 142).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄ Τηλέφωνο : 210-33.75.312, 314-16 E-Mail : d 12.b @ yo syzefxis.gov.gr,  d 12.a @ yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr… Read more »