36352 ΕΞ 2022/07.09.2022

36352 ΕΞ 2022/07.09.2022   (ΦΕΚ Β΄ 4851/14.09.2022) Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η απόφαση σε ΦΕΚ

 35534 ΕΞ 2022/30.08.2022

 35534 ΕΞ 2022/30.08.2022 Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020).   Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας diavgeia@mindigital.gr   Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμό… Read more »

Ε.2071/13.09.2022

Ε.2071/13.09.2022 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση παράδοσης ακινήτου σε αναστολή της παρ 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 – Α΄248), το οποίο παραδίδεται κατόπιν πλειστηριασμού.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ – Φ.Π.Α. Τηλέφωνο : 2132122400 E-Mail : deef.a@aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ… Read more »

Ο ΔΕΕΦ Α 1082538 ΕΞ 2022/07.09.2022

Ο ΔΕΕΦ Α 1082538 ΕΞ 2022/07.09.2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 12, 27 και 28 του ν. 4965/2022 με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄162/2.9.2022).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ TMHMA Α΄ΦΠΑ Τηλέφωνο : 2132122400 Email : deef@aade.gr   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ… Read more »

Ε.2069/07.09.2022

Ε.2069/07.09.2022 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 (Α’ 136).     Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ΄-… Read more »

Κ.Υ.Α. 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 

Κ.Υ.Α. 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022  (ΦΕΚ Β΄ 4750/08.09.2022) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές… Read more »

Α.1118/29.08.2022   

Α.1118/29.08.2022   (ΦΕΚ Β΄ 4579/30.08.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ « Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ ‘της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται… Read more »

Α.1115/22.08.2022   

Α.1115/22.08.2022   (ΦΕΚ Β΄ 4485/24.08.2022) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων… Read more »

Πίνακας παραβάσεων – κυρώσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων

    Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και κυρώσεων στα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης ( Α.1119 / 11.8.2022 ) Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Παραβάσεις Κυρώσεις 1)  Λειτουργία εγκατάστασης χωρίς σύστημα  παρακολούθησης εισροών – εκροών.    Η εγκατάσταση σφραγίζεται, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ και η λειτουργία αναστέλλεται μέχρι την εγκατάσταση… Read more »

Ε.2067/31.08.2022

Ε.2067/31.08.2022 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)0(2022) 4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία.   ΑΑΔΕ… Read more »

Ε. 2070/07.09.2022

Ε. 2070/07.09.2022 Επιβολή φόρου ασφαλίστρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των μελών τους.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ Τηλέφωνο : 2132122400 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αφορά την επιβολή φόρου… Read more »

Α.1121/29.8.2022

Α.1121/29.8.2022  (ΦΕΚ Β΄ 4642/02.09.2022) Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του Κώδικα… Read more »