30485 / 29.04.2024  (ΦΕΚ Β’ 2691/09.05.2024)

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16.3.2023 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) «Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιφερειακής ενότητας Ν. Χανίων».

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

 

 1. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

 

 1. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

 

 1. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).

 

 1. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

 

 1. Την υπ’ αρ. 68/15.6.2023 αίτηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων για επέκταση της από 16.3.2023 Σ.Σ.Ε. «Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιφερειακής ενότητας Ν. Χανίων», με Π.Κ. 12/15.6.2023, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της περ. α) της υποπαρ. 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.

 

 1. Την υπ’ αρ. 235292/12.5.2023 βεβαίωση πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της περ. β) της υποπαρ. 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), από την αρμόδια υπηρεσία.

 

 1. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 23.4.2024.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 16.3.2023 Σ.Σ.Ε. «Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιφερειακής ενότητας Ν. Χανίων», με Π.Κ. 12/15.6.2023, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

 

Η Υπουργός

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ