Άρθρο 14 ν. 4472/19.05.2017

Άρθρο 14 ν. 4472/19.05.2017 Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013   Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα… Read more »

Άρθρο 13 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 13 ν.4472/19.05.2017 Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013   Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»   Η παρ. 3 του άρθρου… Read more »

Άρθρο 12 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 12 ν.4472/19.05.2017 Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.   Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:   Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) Εισόδημα από Εισόδημα έως Φορολογικός Συντελεστής 0… Read more »

Άρθρο 11 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 11 ν.4472/19.05.2017 Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων   α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α’287) μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα… Read more »

Άρθρο 10 ν.4472 / 19.05.2017

Άρθρο 10 ν.4472 / 19.05.2017 Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος   Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,… Read more »

Άρθρο 69 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 69  ν.4472/19.05.2017   Το άρθρο 18 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καταργείται.   Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται.   Οι παρ. 4, 5, 6, 7 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6 αντίστοιχα.   Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ / 20.01.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ / 20.01.2017 Τέλος επιτηδεύματος     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ Σύμφωνα με την απόφαση 2014/30.09.2016 πολύ μικρών οντοτήτων, το τέλος επιτηδεύματος θα βαρύνει το κονδύλι ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, και όχι να είναι ενσωματωμένο στο φόρο εισοδήματος, όπως είχε δημοσιευθεί στις καταστάσεις… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ / 20.01.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ / 20.01.2017 Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   1) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στο άρθρο 4, ορίζονται τα εξής: ….4. Αρχείο… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 147 ΕΞ / 20.01.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 147 ΕΞ / 20.01.2017 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε για το σωστό λογιστικό χειρισμό μετατροπής ισοτιμίας της εισαγωγής εμπορευμάτων από Τρίτη χώρα και πώληση εμπορευμάτων σε ξένο νόμισμα με προπληρωμή όλης… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 151 ΕΞ / 20.01.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 151 ΕΞ / 20.01.2017 Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας για το κατωτέρω: Εταιρεία Α.Ε. κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. Σύμφωνα με την παράγραφο 7… Read more »

Άρθρο 83 ν.4472 / 2017

Άρθρο 83  ν.4472 / 2017 Στο ν. 4172/2013 μετά το άρθρο 39 προστίθεται νέο άρθρο 39Α ως εξής:   Άρθρο 39Α : Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού   Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του… Read more »