ΑΤΚΕ 0012249 ΕΞ 2016 / 30.12.2016

ΑΤΚΕ 0012249 ΕΞ 2016 / 30.12.2016 Φορολόγηση αγροτών / Επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις προγενέστερων χρήσεων. Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1726/05.12.16 ερώτηση.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1726/05.12.16 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε ότι: Η παρ. 6 του αρ. 112 του… Read more »

ΠΟΛ.1203 / 30.12. 2016

ΠΟΛ.1203 / 30.12. 2016 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις των άρθρων 3 , 4 , 5 και 24 του N. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 146… Read more »

ΠΟΛ. 1004 / 4.1.2017

ΠΟΛ. 1004 / 4.1.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240).   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Με το Ν.4446/2016 και ειδικότερα με το άρθρο 102 αυτού επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 (Α΄ 330) και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 8 αυτού και προστίθεται παράγραφος 9,… Read more »

ΠΟΛ:1003 / 4.1.2017

ΠΟΛ:1003 / 4.1.2017 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με την περ. β΄ του άρθρου 32 του Ν.4172/2013 ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται… Read more »

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 / 5.1.2017

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 / 5.1.2017 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σε απάντηση ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.Δ. 1044/1971 , οι οποίες έχουν… Read more »

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004599 ΕΞ2017 / 12.1.2017

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004599 ΕΞ2017 / 12.1.2017 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ2016/22-12-2016 Απόφασης ΓΓΔΕ αναφορικά με τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ… Read more »

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 / 2.1.2017

  Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 / 2.1.2017 Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ΄ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του Ν.4389/2016   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1148730 ΕΞ 2016 / 14.10.2016

ΔΕΕΦ Α 1148730 ΕΞ 2016 / 14.10.2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες διοργάνωσης σεμιναρίων σε επαγγελματίες ζαχαροπλάστες – Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης .   Σχετ: Το από … ερώτημά σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:   Από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, τέθηκε… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1167158 ΕΞ 2016/18.11.2016

ΔΕΕΦ Α 1167158 ΕΞ 2016 / 18.11.2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. σε επιχείρηση για μαθήματα μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω – Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης   Σχετ: Το από … ερώτημα σας. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Από το… Read more »

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/08.12.2016

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/08.12.2016  Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους.   Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 2896/τ. Β΄/12-9-2016 δημοσιεύτηκε η αρ. Φ.10035/2523/131/12-9-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά… Read more »

Ν. 4445/19.12.2016

Δείτε το κείμενο του νόμου κάνοντας κλικ. Ν.4445/19.12.2016