ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892/06.02.2017

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892/06.02.2017 Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Ειδοποιητήριο Ενημερωτική επιστολή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ Τηλέφωνο :210 5285598, 210 5285690, :210 5285617, 210 5285667 Σχετ.: – Οι διατάξεις των άρθρων 39,40,41, 43 και 98 του Ν.4387/2016. – Οι αρ. 1, αρ…. Read more »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 10/28.02.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 10/28.02.2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Τηλ.: 2105215000 Σχετ.: Οι εγκύκλιοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 10/2016 και 21/2016. Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α΄) «Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης»… Read more »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61/21.02.2017

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61/21.02.2017 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε εργαζόμενους ΑμεΑ σε Κοιν.Σ.Επ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Πληροφορίες : Γουλίδης Σταύρος Τηλέφωνο : 210-5281105 Σχετ.: 1) Το με Α.Π. 1492/23-01-2017 έγγραφο του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Συνεργασία – Δημιουργία» 2) Το με Α.Π…. Read more »

ΠΟΛ 1025 / 28.02.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ, ΚΛΠ. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 17730/13.02.2017

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 17730/13.02.2017 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016. Αριθμ. 17730 (ΦΕΚ Β΄ 453/16.02.2017) Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017/09.02.2017

ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017/09.02.2017 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού ΣΧΕΤ : Το αριθ. πρωτ………….. έγγραφό σας Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ2017/10.02.2017

ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ2017/10.02.2017 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος ΣΧΕΤ: Η από …. Απαντώντας στη σχετική αίτηση, η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από τον κ. … για λογαριασμό της… Read more »

ΠΟΛ 1028/22.02.2017

ΠΟΛ 1028/22.02.2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1158/17.07.2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (80 Α΄), και… Read more »

ΠΟΛ 1027/23.02.2017

ΠΟΛ 1027/23.02.2017 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύουν. β. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975). γ. Τις διατάξεις του άρθρου 122… Read more »