ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016

    ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016 Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Απαντώντας σε αίτησή σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:   Στην ΠΟΛ.1103/11.5.2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον… Read more »

ΠΟΛ 1095 / 30.06.2016

ΠΟΛ 1095 / 30.06.2016 Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένη την αριθ. 124/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,… Read more »

ΠΟΛ.1094/30.06.2016

ΠΟΛ.1094/30.06.2016  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:   Α. Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της.   Με… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ: E40/433/10.06.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ: E40/433/10.06.2016 Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016.   ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.: Ε40/535/28-07-2015 Γενικό Έγγραφό μας.   Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί την έναρξη εφαρμογής διεκπεραίωσης των ταμειακών συναλλαγών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134/01.07.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134/01.07.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.   ΣΧΕΤ.: 109/2007 Εγκύκλιος.   Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ. πρωτ. Φ80000/16554/691/20-05-2016, Φ8000/16556/692/20-5- 2016, Φ80000/16559/693/20-5-2016, Φ80000/16562/694/20-5-2016, Φ80000/16564/695/20-05- 2016, Φ80000/16569/696/20-5-2016, Φ80000/16576/699/20-5-2016, Φ80000/16578/700/20-5-2016, Φ80000/16580/701/20-5-2016,… Read more »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:370/27.05.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:370/27.05.2016 Αιτήματα Πανελληνίου Συλλόγου Ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 432/18-03-2016 ΑΝΑΦΟΡΑ   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. N. Νικολόπουλο , σας πληροφορούμε τα εξής:   Α…. Read more »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 25958/589/07.06.2016

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 25958/589/07.06.2016 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2016.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»…. Read more »

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.06.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.06.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016(Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 85/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 97 του οποίου προβλέπεται η αύξηση των… Read more »

ΠΟΛ.1093/23.6.2016

ΠΟΛ.1093/23.6.2016 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS).   Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1084/2016 (ΦΕΚ Β΄1943/29.6.2016) ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα… Read more »

ΠΟΛ 1091 /23.06.2016

ΠΟΛ  1091 /23.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53,55,56 και 57 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 113 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) ««Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες… Read more »

ΠΟΛ.1084/29.6.2016

ΠΟΛ.1084/29.6.2016 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS».   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α’170), όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει με απόφαση του τον τύπο, το περιεχόμενο καθώς… Read more »

Διευκρινίσεις στη φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016

Διευκρινίσεις στη φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 ( ΠΟΛ 1087 / 23.6.2016 )   Αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος: Συνεχίζει να αποτελεί παροχή σε είδος και να φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική… Read more »