ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199 / ΕΞ 31.05.2017

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199 / ΕΞ 31.05.2017 Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β’) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.», όπως ισχύει.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα… Read more »

ΕΜΠ 625/06.06.2017

ΕΜΠ 625/06.06.2017 (ΦΕΚ Β’ 1985/08.06.2017) Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189600 ΕΞ 2016/29.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4396/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.   Α Α Δ Ε   Έχοντας υπόψη: 1.α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του… Read more »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 09.06.2017

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /  09.06.2017   Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγων των έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Ζακύνθου της ΠΕ Ζακύνθου   Υπογράφηκε από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη κατά τις ισχύουσες… Read more »

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 62784 / 07.06.2017

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 62784 / 07.06.2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07-07-2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάσταση, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης και της συνέλευσης των εταίρων.   ΑΠΟΦ…. Read more »

ΠΟΛ 1079 / 07.06.2017

ΠΟΛ 1079 / 07.06.2017 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε..   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη υπηρεσία μας, αναφορικά με το… Read more »

ΠΟΛ 1080 / 09 . 06. 2017

ΠΟΛ 1080 / 09 . 06. 2017 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης     Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην… Read more »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Α.Δ.Ε. / 8.6.2017

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Α.Δ.Ε. / 8.6.2017   Επικαιροποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, φορολογικού έτους 2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, αποφάσεις και εγκυκλίους. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:   Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει για φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται… Read more »

ΠΟΛ 1074/19.05.2017

ΠΟΛ 1074/19.05.2017   Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν.2523/1997 με το άρθρο 47 του ν.4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 8 και… Read more »

K.Y.A. 20303 / 383/11.05.2017

K.Y.A. 20303 / 383/11.05.2017 Εθνικό Μητρώο Φορτοεφορτωτών Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) – Οργάνωση, Λειτουργία και καθορισμός δικαιολογητικών εγγραφής.

Κ.Υ.Α. Φ. 80000/οικ.21628/936/ 18.05.2017

  Κ.Υ.Α. Φ. 80000/οικ.21628/936/ 18.05.2017 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.4461/2017 (Α΄38) και ισχύει, καθώς και της παρ. 2… Read more »

Άρθρο 58 ν.4472 / 19.05.2017

Άρθρο 58 ν.4472 / 19.05.2017 Νέος τρόπος υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών   Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από… Read more »

Άρθρο 16 ν.4472 / 19.05.2017

Άρθρο 16 ν.4472 / 19.05.2017  Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις   Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Οσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής» αντικαθίσταται με τη φράση Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής».   Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011(Α΄ 226)… Read more »