Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 4742/16.1.2017

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 4742/16.1.2017(ΦΕΚ Β΄ 86/20.01.2017) Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Έχοντας υπόψη: Τις… Read more »

N. 4449/ 24.1.2017

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

ΠΟΛ 1005/12.1.2017

ΠΟΛ 1005/12.1.2017   Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν.   Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου… Read more »

ΠΟΛ 1014/26.01.2017

ΠΟΛ 1014/26.01.2017 Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας.   Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Στο άρθρο 2 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) καθώς και… Read more »

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1013443 ΕΞ2017/26.01.2017

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1013443 ΕΞ2017/26.01.2017 Σχετικά με την πληρωμή Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών καθώς και στις περιπτώσεις αποστολής αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο.   ΑΑΔΕ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦ.Κ.   Σχετ: α) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015/17-3-2015 ΕΔΥΟ Διεύθυνσης ΔΘΤΟΚ   β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ 5014688ΕΞ2015/8-07-2015… Read more »

ΠΟΛ 1191 / 30.12.2016

Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017 / 17.1.2017

ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017 / 17.1.2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 -Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης… Read more »

ΠΟΛ 1008/ 16.1.2017

ΠΟΛ 1008/ 16.1.2017  Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 275/2016 γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης.   Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. ΝΣΚ 275/2016 γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής… Read more »

ΠΟΛ 1007/18.1.2017

ΠΟΛ 1007/18.1.2017   Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.   Με αφορμή ερωτήματα… Read more »

ΠΟΛ 1009 / 19.1.2017

Οδηγίες για τις δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών

ΠΟΛ 1006 / 17.1.2017

Διαδικασία δηλώσεων αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.