NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548 /2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548 ( ΦΕΚ Α΄104/13.06.2018 ) Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 614 ΕΞ / 29.05.2018

ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 614 ΕΞ / 29.05.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου) ΕΡΩΤΗΜΑ Εντός της χρήσης 2017 (Δεκέμβριος) εκδόθηκαν δελτία αποστολής, τα οποία τιμολογήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου προβλέπεται η αναγνώριση του εσόδου αυτού εντός της… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 496 ΕΞ / 29.05.2018

ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 496 ΕΞ / 29.05.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής ΕΡΩΤΗΜΑ Ανώνυμη εμπορική εταιρεία έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Γαλλικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά ποσοστό 100%. Η Γαλλική Α.Ε. ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία (λύσης & εκκαθάρισης) τέθηκε σε εκκαθάριση την… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 403 ΕΞ / 22.05.2018

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 403 ΕΞ / 22.05.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλούμε να μας δώσετε την γνώμη σας σχετικά με την λογιστική τήρηση υποκαταστήματος από το κεντρικό. Είναι υποχρεωτική η τήρηση διακριτών (ξεχωριστών) λογαριασμών παρακολούθησης του υποκαταστήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όπως έχουμε αιτιολογήσει και… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1108/08.06.2018

ΠΟΛ 1108/08.06.2018  Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1B του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (Α’ 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΟΛ 1113 / 12.06.2018

ΠΟΛ 1113 / 12.06.2018 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΠΟΛ.1102/31.05.2018

ΠΟΛ.1102/31.05.2018 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1080/08.05.2018

ΠΟΛ.1080/08.05.2018 Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ – B΄ Πληροφορίες: Δ. Παπαγιάννης, Μ. Χαπίδης Τηλέφωνο: 210 3375311 – 312   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α’285). β) Του Κεφαλαίου… Περισσότερα »

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/24.05.2018

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/24.05.2018 Δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός δεκαετίας δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός πενταετίας μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου.   ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β )   Συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2018   Σύνθεση: Προεδρεύων: Στέφανος Δέτσης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του… Περισσότερα »

Οδηγία (ΕΕ) 2018/822

  Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις   ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,   Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 113 και… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1105/05.06.2018

ΠΟΛ.1105/05.06.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», τμήμα ΙΒ΄ του ν. 4512/2018 (Α΄5/17.1.2018) «Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Πληροφορίες:Μ. Εφραιμίδου Τηλέφωνο:210.3642570     Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις ως άνω διατάξεις, με τις οποίες… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. αριθμ. 329/78917/05.06.2018

  Κ.Υ.Α. αριθμ. 329/78917/05.06.2018 Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος».   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Έχοντας υπόψη :   Τις διατάξεις:   α) Της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151).   β)… Περισσότερα »