Άρθρο 45 ν. 4489 / 19.9.2017

Άρθρο 45 ν. 4489 / 19.9.2017 ( ΦΕΚ Α΄140 / 19.09.2017 ) 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 914 ΕΞ / 11.05.2017

ΣΛΟΤ  914 ΕΞ / 11.05.2017   ΘΕΜΑ : Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε στο παράδειγμα που αναφέρεται στη ΠΟΛ 1003/31-12-2014 σχετικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων την μέθοδο λιανικής τιμής ( Retail Method) Σελ 33.   Στο παράδειγμα Κόστος Αξία Λιανικής Αρχικό απόθεμα 100,00 130,00 συντ 1,30 Αγορές περιόδου… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 903 ΕΞ / 11.05.2017

ΣΛΟΤ  903 ΕΞ / 11.05.2017   ΘΕΜΑ : Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής ΕΡΩΤΗΜΑ   Σας παρακαλώ όπως κάνετε δεκτό το παρακάτω ερώτημά μου, το οποίο στηρίζετε σε Δικαστική απόφαση (πρακτικό συμβιβασμού-ιδιωτικό συμφωνητικό) Μονομελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου xxxxxxxxxx σε Συνεδρίαση της 6/7/2016. Σε προμηθευτή μας δώσαμε προκαταβολή προκειμένου να κλείσουμε μελλοντική αγορά εμπορευμάτων. Οι προκαταβολές την 31/12/2012 ανέρχονταν… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 850 ΕΞ / 11.05.2017

ΣΛΟΤ  850 ΕΞ / 11.05.2017     ΘΕΜΑ : Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας ΕΡΩΤΗΜΑ   Σύμφωνα με την οδηγία σας 17.1.4, «θεμελιώδης αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) θεωρείται ότι ισχύει για μια οντότητα, εκτός εάν η διοίκησή της προτίθεται να την ρευστοποιήσει, ή να παύσει την δραστηριότητά της, ή εάν λόγω των συνθηκών… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 834 ΕΞ / 11.05.2017

ΣΛΟΤ  834 ΕΞ / 11.05.2017     ΘΕΜΑ : Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη ΕΡΩΤΗΜΑ   Νομική οντότητα με διπλογραφικά αρχεία εκδίδει τιμολόγιο πώλησης προς πελάτη της την χρήση 2016, με αξία Α. Στην χρήση 2018 αντιλαμβάνεται ότι ο πελάτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωση. Συνεπώς υπάρχει απομείωση της απαίτησης για την οντότητα… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 811 ΕΞ / 11.05.2017

ΣΛΟΤ  811 ΕΞ / 11.05.2017   ΘΕΜΑ : Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel ΕΡΩΤΗΜΑ Αρχιτέκτονας με έδρα την οικία του και τζίρο κάτω των € 10.000,00 ετησίως, επιθυμεί να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια από excel, όπου θα τηρεί αρχείο με αρίθμηση ανά ημερομηνία χωρίς να τηρεί χειρόγραφο μπλοκάκι. Ως προς τα άρθρα… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ .: 774 ΕΞ / 11.05.2017

ΣΛΟΤ .: 774 ΕΞ / 11.05.2017     ΘΕΜΑ : Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές ΕΡΩΤΗΜΑ   Έχουμε περιπτώσεις εταιρειών που μισθώνουν ακίνητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές φορές περισσότερα από 30 χρόνια. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1073/31-03-2015 στο άρθρο 2 παράγραφος β, αναφέρεται ότι φορολογικές αποσβέσεις εκπίπτουν από… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1137/12.09.2017

ΠΟΛ 1137/12.09.2017 Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας. ΠΟΛ 1137 / 12.9.2017

ΠΟΛ. 1142 / 14.09.2017

ΠΟΛ. 1142 / 14.09.2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 ( ΦΕΚ Β’ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει ) ΠΟΛ 1142 2017 .

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ Πως υποβάλλεται η δήλωση εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2016 από Σχολικές Επιτροπές και Σχολικές Εφορείες μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;   ΑΠΆΝΤΗΣΗ Δεδομένου ότι οι Σχολικές Επιτροπές και οι Σχολικές Εφορείες μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από 01.01.2016 και εφεξής,… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1146 / 21.09.2017

ΠΟΛ. 1146 / 21.09.2017 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄   Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1092 / 2014, επισημαίνονται τα ακόλουθα:   Στις… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1150 /29.09.2017

ΠΟΛ 1150 /29.09.2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ.   Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ – Φ.Π.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Περισσότερα »