TAXLIVE 11ης Ιανουαρίου 2018

TAXLIVE 11ης Ιανουαρίου 2018   4 Αλλαγές στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας ( ΠΟΛ 1222 / 28.12.2017 ) 1η ) Όταν οφειλέτης είναι ενταγμένος σε ρύθμιση και ζητά φορολογική ενημερότητα, τα ποσοστά παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού, καθορίζονται κλιμακωτά και ανάλογα με τον ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών, όπως φαίνονται στον πίνακα και όχι σύμφωνα με… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1003 / 03.01.2018

ΠΟΛ 1003 / 03.01.2018   Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. ΠΟΛ 1003 / 03.01.2018

ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017 / 20.12.2017

ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017 / 20.12.2017 Υπόμνηση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής αναφορών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν.3691/2008.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Περισσότερα »

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 277/2017

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 277/2017 Μη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ.) σε καθεστώς εκκαθάρισης .   Δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εκ μέρους του Δημοσίου, σε βάρος αγροτικού συνεταιρισμού (Α.Σ.) ή άλλης μορφής συνεταιριστικής οργάνωσης, όταν βρίσκονται σε στάδιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4384/2016 και από την… Περισσότερα »

Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1110366 ΕΞ 2017/19.07.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1110366 ΕΞ 2017/19.07.2017 Διαγραφές χρεών πτωχευμένων επιχειρήσεων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Ε’   Πληροφορίες Κ. Παΐττέτης, Δ. Κούλου  Τηλέφωνο 2132113117,   ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα   Κοινοβουλευτικού Ελέγχου   Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 105 62, Αθήνα   Υπ’ όψιν κ, Μ. Λυμπέρη   fax: 210 3235135   ΘΕΜΑ:… Περισσότερα »

ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018 / 03.01.2018

ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018 / 03.01.2018 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017/22-12-2017 Α.Y.O. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων». ΔΕΦΚ Φ 100895 ΕΞ/3.1.2018 ΦΕΚ Β 4618/28.12.2017

ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017

ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017 Κατά την κεφαλαιοποίηση, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 το οποίο σχηματίσθηκε στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000 από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1002/2018

ΠΟΛ. 1002/2018 Οφειλές δήμων και περιφερειών στο ελληνικό δημόσιο, οι οποίες συμψηφίζονται με ποσά προερχόμενα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Δ’ & Ε’ Τηλέφωνα: 210 3605159, 210 3614280 210 3628634   Σχετική και η ΠΟΛ…. Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1001759 ΕΞ 2018 / 03.01.2018

ΔΕΑΦ Β 1001759 ΕΞ 2018 / 03.01.2018 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες:Ε. Καπούτσου  Τηλέφωνο:210 – 3375312   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε… Περισσότερα »

ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 /21.12.2017

ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 /21.12.2017 ( ΦΕΚ B 4700 – 29.12.2017 ) Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1006/10.01.2018

ΠΟΛ. 1006/10.01.2018 Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Κείμενο Σχετικά θέματα   ΑΑΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Β. Τσιάρα   Τηλέφωνο : +30 210 3375 864   Στην Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1216/22.12.2017

ΠΟΛ 1216/22.12.2017   Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώ σεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15/11/2017 σε περιοχές της Περιφε ρειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως… Περισσότερα »