ΔΕΦΚΦ 1103549 ΕΞ 05.07.2017

ΔΕΦΚΦ 1103549 ΕΞ 05.07.2017 Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ΔΕΦΚ 5019249/ΕΞ2010/10 Α.Υ.Ο. για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων τα οποία αποστέλλονται στην περιοχή της Δωδεκανήσου.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ Πληροφορίες:Δέσπ. Δεληγιαννάκη Τηλέφωνο:2106987415 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ   Σχετ.: α) Η ΔΕΦΚ/5019249/ΕΞ2010/20-04-2010 (ΦΕΚ 651 Β/14-5-2010) Α.Υ.Ο…. Read more »

ΠΟΛ. 1100 / 12.07.2017​

ΠΟΛ. 1100 / 12.07.2017​ Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 145/2017).  Διαβάστε την απόφαση ΠΟΛ. 1005/2017, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύουν.  … Read more »

Υπ. Εργασίας 26304/1568/08.06.2017

Υπ. Εργασίας 26304/1568/08.06.2017 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων ως τεχνικών ασφαλείας. Υπ. Εργασίας 26304/1568/08.06.2017

Υπ. Εργασίας 25599/1453/02.06.2017

Υπ. Εργασίας  25599/1453/02.06.2017 Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».   O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 4472/2017 (Α΄… Read more »

ΕΦΚΑ 27 / 15.06.2017

ΕΦΚΑ 27 / 15.06.2017 Παράλληλη ασφάλιση των άρθρων 17 & 36 του ν. 4387 /2016 Εγκ. ΕΦΚΑ 27 / 15.06.2017

ΕΦΚΑ 28 / 20.06.2017

ΕΦΚΑ 28 / 20.06.2017 Ένταξη στον ΕΦΚΑ δικηγόρων απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή. ΕΦΚΑ 28 / 20.06.2017

Αποφ. Ε.Φ.Κ.Α. 248/29.6.2017

 Ε.Φ.Κ.Α. 248/29.6.2017 Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:   Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) και του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236), Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου.   Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 510 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 510 ΕΞ / 14.03.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων ΕΡΩΤΗΜΑ Με την υπ’ αριθμόν 17759/Β.769 (ΦΕΚ 611/10.5.2010) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού, στο κεφάλαιο του… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 511 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 511 ΕΞ / 14.03.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Στις 30/12/2016 μετατράπηκε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία σε ΙΚΕ βάσει άρθρου 107 ν 4072/2012. Εξάγαμε το… Read more »

ΠΟΛ 1091/26.06.2017

ΠΟΛ 1091/26.06.2017   Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:… Read more »

ΠΟΛ 1092/26.06.2017

ΠΟΛ 1092/26.06.2017   Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12.06.2017.     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τη διάταξη της παραγράφου 5 του… Read more »

ΠΟΛ 1094/28.06.2017

ΠΟΛ 1094/28.06.2017   Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 1 70) όπως ισχύουν.  … Read more »