Άρθρο 17 ν. 4472 / 19.05.2017

Άρθρο 17 ν. 4472 / 19.05.2017  Έλεγχος οµαδικών απολύσεων   Στο άρθρο 3 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπ’ όψιν των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της… Read more »

Άρθρο 18 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 18 ν.4472/19.05.2017 Απολύσεις συνδικαλιστών   Στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής: «ε) Όταν ο εργαζόμενος τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. στ) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των τριών… Read more »

Άρθρο 19 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 19 ν.4472/19.05.2017 Συνδικαλιστικές άδειες   Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά… Read more »

Άρθρο 20 ν.4472/19.05.2017

  Άρθρο 20 ν.4472/19.05.2017   Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρουμένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση.»

Υπ. Εργασίας οικ. 24135/458/25.05.2017

Υπ. Εργασίας οικ. 24135/458/25.05.2017 Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   Με το άρθρο 19 του… Read more »

Φ.10043/19893/606/30/05/2017

Φ.10043/19893/606/30/05/2017 Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)   Σε συνέχεια του αριθ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/364/629350/28-4-2017 εγγράφου σας, σχετικά με την εισφοροδότηση μηχανικών με διακοπή μη μισθωτής δραστηριότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Από την ισχύουσα κατά… Read more »

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./130/31/05/2017

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./130/31/05/2017 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2017.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ.πρω. Α24087/1546/06-04-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 2017,… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 314 ΕΞ / 21.02.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 314 ΕΞ / 21.02.2017 Καταχώρηση εκπτώσεων στα βιβλία.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Επιχείρηση Α πουλάει προϊόντα σε πελάτες λιανικής μέσω σουπερμάρκετ. Η εν λόγω επιχείρηση σκοπεύει να δώσει εκπτώσεις σε καταναλωτές που αγοράζουν τα εμπορεύματα της μέσω της επιχείρησης Β. Η… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 322 ΕΞ / 21.02.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 322 ΕΞ / 21.02.2017 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Δύο επιχειρήσεις, βιοτεχνικής δραστηριότητας (η μία με απλογραφικά βιβλία και τζίρο περίπου 500.000 και η άλλη με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο 2.000.000) μέχρι και το 2014 δεν είχαν… Read more »

Άρθρο 84 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 84  ν.4472/19.05.2017 Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του νόμου 4446/2016   Το άρθρο 111 του νόμου 4446/2016 (Α’ 240) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:   α) το διαμέρισμα β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των… Read more »

Άρθρο 72 Ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 72  Ν.4472/19.05.2017   Η περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:   «β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50€.»

Άρθρο 78 ν.4472/19.05.2017

Άρθρο 78  ν.4472/19.05.2017 Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων   Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: «6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με κοινή απόφαση… Read more »