Αριθ. Γ3γ/Γ.Π.58976 / 04.08.2017

Αριθ. Γ3γ/Γ.Π.58976 / 04.08.2017 Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. Αριθ. Γ3γ/Γ.Π.58976 / 04.08.2017

ΔΕΦΚΦ 1116596 / ΕΞ2017

ΔΕΦΚΦ 1116596 / ΕΞ2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής. ΔΕΦΚΦ 1116596 / ΕΞ2017

ΔΕΦΚΦ 1116601/ ΕΞ2017

ΔΕΦΚΦ 1116601/ ΕΞ2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. ΔΕΦΚ Φ 1116601 / ΕΞ 2017

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1114519 ΕΞ 2017

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1114519 ΕΞ 2017   Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) – Τροποποίηση του άρθρου 109 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 2. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα-… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017/02.08.2017

ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017/02.08.2017 Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ Πληροφορίες: Β. Δασουράς, Μ. Δράγκου  210 3375315,16   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας… Περισσότερα »

ΔΕΛ Δ 1115824 ΕΞ2017/26.07.2017

 ΔΕΛ Δ 1115824 ΕΞ2017/26.07.2017 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Ιουνίου 2017     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ’ Τηλέφωνο : 210.3375046   Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε΄… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1123/26.07.2017

ΠΟΛ 1123/26.07.2017   Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ..   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Τηλέφωνο: 210 3375 885   Με την 1111165/2154/ΔΜ/ΠΟΛ1147/7-11-2008 εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.» δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τα πιστοποιητικά… Περισσότερα »

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 ( ΦΕΚ Β΄2723/3.8.3017 )

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 ( ΦΕΚ Β΄2723/3.8.3017 ) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625).   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:   α. Των παραγράφων 9, 10… Περισσότερα »

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017/02.08.2017

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017/02.08.2017 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1120/28.07.2017

ΠΟΛ 1120/28.07.2017   Απαλλαγή από το Φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. με δαπάνες τρίτου προσώπου   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 3375872   Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί για το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  … Περισσότερα »

ΠΟΛ 1122/28.07.2017

ΠΟΛ 1122/28.07.2017  Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.» απόφασης ΓΓΔΕ.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/ 2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα… Περισσότερα »