ΠΟΛ.1095/21.05.2018

ΠΟΛ.1095/21.05.2018 Θέμα: Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α’   Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 περί ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις δικαστικής… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018/21.05.2018

ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018/21.05.2018 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε..   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄ Πληροφορίες: Ι. Τζίμα – Φ. Φανάρα Τηλέφωνο: 210 3375315 -6   Με αφορμή ερωτήματα που… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1091/18.05.2018

ΠΟΛ 1091/18.05.2018 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 ( Α΄179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού .   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1087/11.05.2018

ΠΟΛ.1087/11.05.2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α΄ Πληροφορίες: Δ. Παπαγιάννης Τηλέφωνο:210-3375315-6   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1085/09.05.2018

ΠΟΛ 1085/09.05.2018   Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β’) όμοιας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε’   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ Πληροφορίες Αικ.Μελανίτου – Αικ.Κούκουνα Τηλέφωνο 210-6987407- 210-6987503   Σχετ: α) Η… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1079/27.04.2018

ΠΟΛ. 1079/27.04.2018 Ερμηνεία του Άρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α’ 200/2002).   ΑΑΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:Π. Καρατσιώρης Τηλέφωνο:+30 210 3375 853   Σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής αλλοδαπής εταιρείας που παρείχε υπηρεσίες πιστοποίησης βιομηχανικού εξοπλισμού ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας καθώς και… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1086/11.05.2018

    ΠΟΛ.1086/11.05.2018 Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο:210 3375878   Σας κοινοποιούμε την 207/2017 γνωμοδότηση… Περισσότερα »

Αριθμ. πρωτ.: 46974/02.05.2018

Αριθμ. πρωτ.: 46974/02.05.2018 Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   Προϊστάμενος Τμήματος: Γ. Βλέτσης Τηλέφωνο: 210 38.93.445   Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και αιτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από φορείς, αναφορικά με την… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ / 27.04.2018

  ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ / 27.04.2018 Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους .   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα  Τηλέφωνο: 210 – 3375311   Με αφορμή ερωτήματα που… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α 45196/26.04.2018

Κ.Υ.Α 45196/26.04.2018 (ΦΕΚ B 1586 – 08.05.2018 ) Εξαίρεση σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Α) Τις διατάξεις:   Των άρθρων 62 έως και 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1078/27.04.2018

ΠΟΛ 1078/27.04.2018 Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών   Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με… Περισσότερα »

30/003/000/1614/19.04.2018

30/003/000/1614/19.04.2018 Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785).   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός… Περισσότερα »