Άρθρο 41 Ν. 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3.2024 )

Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου, το πρώτο εδάφιο της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248) εφαρμόζεται και σε περίπτωση παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για τον σκοπό της πραγματοποίησης της μελέτης και των εργασιών ανέγερσης, κατασκευής, ανακατασκευής, ανακαίνισης, επισκευής και επέκτασης ακινήτων που του ανήκουν κατά κυριότητα και χρησιμοποιούνται για την επιτέλεση του θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού έργου του. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση δωρεάς εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου, η παρ. 1 εφαρμόζεται για δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επί ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την επιτέλεση του θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού έργου του.