Ο.Α.Ε.Ε. 19/4.8.2016

  Ο.Α.Ε.Ε.  19/4.8.2016 Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)   Με αφορμή ερωτήματα περιφερειακών υπηρεσιών του Οργανισμού αναφορικά με το ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ), σας γνωρίζουμε τα εξής:   Οι Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 383/76 (ΦΕΚ 182/τ.Α/20-7-76), είναι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες με… Read more »

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016

Υπ. Εργασίας  34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) ( Ηλεκτρονική αποστολή στο www.sepe.gr ) Άρθρο 1 Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)  Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr για την επικοινωνία των υπηρεσιών του μεταξύ τους… Read more »

ΠΟΛ 1118/29.07.2016

ΠΟΛ 1118/29.07.2016   Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.   Σχετ.: α) Κώδικας διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’)»,   β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ. (ΦΕΚ 170 Α’) άρθρα… Read more »

ΠΟΛ 1121/04.08.2016

ΠΟΛ 1121/04.08.2016   Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.08.2016

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.08.2016 Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν σειράς ερωτημάτων από διάφορους φορείς και Δ.Ο.Υ . σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με την ΠΟΛ 1116/2015 εγκύκλιο… Read more »

ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016/28.07.2016

ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016/28.07.2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Ιουνίου 2016.     Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε’ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης… Read more »

ΠΟΛ 1117/29.07.2016

ΠΟΛ 1117/29.07.2016   Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου… Read more »

ΠΟΛ 1122/17.08.2016

ΠΟΛ 1122/17.08.2016   Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016     Σας κοινοποιούμε τις ως άνω διατάξεις, με τις οποίες, επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ170Α’) Κ.Φ.Δ. και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.4174/2013… Read more »

ΠΟΛ 1115/29.07.2016

ΠΟΛ 1115/29.07.2016   Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (41 Α’).   Τις διατάξεις… Read more »

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016/12.08.2016

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016/12.08.2016 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   α) Τις διατάξεις της παραγράφου… Read more »

ΠΟΛ 1116/29.07.2016

ΠΟΛ 1116/29.07.2016   Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες – μεταπωλητές.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (251 Α’), όπως ισχύουν.   Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και… Read more »

ΣΛΟΤ 1351

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1351/2016 ΘΕΜΑ: «Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ» ΕΡΩΤΗΜΑ Ο ορισμός που αποδίδουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΟΡΙΣΜΟΙ για τον «κύκλο εργασιών» είναι ο εξής: Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net):… Read more »