IKA εγκ. Α05/1105/23/2016

IKA εγκ. Α05/1105/23/2016 Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών ως προς την διαχείριση: α) ανακεφαλαιωμένων χρόνων ασφάλισης, για τους οποίους δεν υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης & β) ασφαλιστικών βιβλιαρίων, που παραμένουν αζήτητα στις υπηρεσίες μας.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αναφερόμενων στο θέμα ζητημάτων, ώστε, στο πλαίσιο της νομιμότητας, αφενός να προστατευθούν… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25/01.08.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25/01.08.2016 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ’εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».     Σας κοινοποιούμε το 69/2016 (ΦΕΚ Α΄ 127) Π.Δ. και την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την αναγνώριση… Read more »

Περίληψη της ΠΟΛ 1112 / 2016

• 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά, είναι το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις μη έκδοσης, ή ανακριβούς έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων. • Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, δηλαδή 50% επί του ΦΠΑ της αποκρυβείσης συναλλαγής, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ανωτέρω… Read more »

ΣΛΟΤ 1328 ΕΞ / 23.06.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ / 23.06.2016 ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ» ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα μία διευκρίνηση σχετικά με την υποχρέωση που υπάρχει από το νόμο 1297/1972 οι εταιρείες που έχουν συσταθεί εκ μετατροπής με το νόμο αυτό να αποτυπώνουν σε λογαριασμούς τάξεως την υπεραξία που έχει προκύψει προκειμένου να καρπώνονται τα οφέλη της μετατροπής. Τι… Read more »

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016 Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007).   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47… Read more »

ΠΟΛ 1111/18.07.2016

ΠΟΛ 1111/18.07.2016    Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’83).   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), κατά τον λόγο αρμοδιότητάς μας και ειδικότερα αυτές της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου περί τροποποίησης των άρθρων 22Α και 24 του ν. 4172/2013… Read more »

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ.19828/13.07.2016

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ.19828/13.07.2016 Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισμάτων.   ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄ αριθμ. 38/12-5-2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.   Το υπ΄ αριθμ. 6572/1-4-2015 έγγραφό μας, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης.   Τα υπ΄ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/320252/35704/9-12-2014 και ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/156752/17859/19-6-2014 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.   Το… Read more »

ΠΟΛ.1104 / 12.07.2016

ΠΟΛ.1104 / 12.07.2016 Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Μαΐου 2016.   ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ /1725/02-08-2011) Απόφαση Υπ. Οικονομικών, 2) Η… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1109853 ΕΞ 2016 /18.07.2016

ΔΕΑΦ Α 1109853 ΕΞ 2016 /18.07.2016 Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον N .4172/2013.   Ύστερα από σειρά ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Στα άρθρα 641, 642 και 643 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), αναφέρεται ότι «στη μίσθωση αγροτικού κτήματος το μίσθωμα μπορεί να συμφωνηθεί σε ποσοστό των καρπών… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1111586 ΕΞ2016 / 19.07.2016

ΔΕΑΦ Β΄ 1111586 ΕΞ2016 / 19.07.2016 Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις της παρ. 13 του… Read more »

ΠΟΛ:1114 / 22.07.2016

ΠΟΛ:1114 / 22.07.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική… Read more »

ΠΟΛ. 1110 /26.07.2016

ΠΟΛ. 1110 /26.07.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου – Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:… Read more »