Φ80020/οικ.43434/Δ15.734/07.11.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.43434/Δ15.734/07.11.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)   Σε συνέχεια της αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0) εγκυκλίου μας, σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ για την επόμενη εξαετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής… Read more »

Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750/07.11.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ.Πρ.Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750/07.11.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν. 4387/2016 (Α΄85) – Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) – Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας.   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 85/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις… Read more »

Φ.80000/οικ.48631/12716/09.11.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.48631/12716/09.11.2016 Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την πληροφόρηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   α) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 180)   β) Την υπ’αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-15 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής… Read more »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Β/7/οικ.49566/2797/28.11.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Β/7/οικ.49566/2797/28.11.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 2795).   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:… Read more »

1963 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1963 ΕΞ / 30.09.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού» ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν είναι σωστός ο λογιστικός χειρισμός που έκανα στην πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού. Χρέωσα αναδρομικά το ποσόν της συνολικής πρόβλεψης στα κέρδη εις νέον σε πίστωση του λογαριασμού προβλέψεις. Από δε… Read more »

2075 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2075 ΕΞ / 30.09.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης» ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας για το κατωτέρω: Σύμφωνα όμως με το άρθρο 37 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) «Οι οριστικά εγκριθείσες από την Γ.Σ αμοιβές των Μελών του Δ.Σ από… Read more »

2077 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2077 ΕΞ / 30.09.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16» ΕΡΩΤΗΜΑ Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, έγγραφο του ΔΕΕ, με το οποίο μας διαβιβάζει αντίγραφα των υποθέσεων C-444/16 &C-445/16 (ημερομηνία κοινοποίησης 14.9.2016) όπου υποβάλλεται στο Δικαστήριο Ε.Ε. από το Courd’ AppeldeMons-Βέλγιο ερώτημα σχετικά με… Read more »

2046 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2046 ΕΞ / 30.09.2016   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «Μέθοδος Ολοκλήρωσης» ΕΡΩΤΗΜΑ Πολύ μικρή οντότητα του Ν. 4308/2014 άρθρου 1 παρ. 2γ (Ο.Ε) με απλογραφικά αρχεία και δραστηριότητα οικοδομική, πουλάει μέσα στο 2015 (με σύνταξη συμβολαίου μέσα στο 2015) ακίνητο με τιμή πώλησης 200.000,00 το όποιο… Read more »

2049 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2049 ΕΞ / 30.09.2016   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές» ΕΡΩΤΗΜΑ Οντότητα με διπλογραφικά αρχεία (δραστηριότητα ενοικιάσεις αυτοκινήτων) θα αγοράσει τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος του ημερολογιακού έτους το2016 (άρα στο τέλος της χρήσης). Τα τέλη κυκλοφορίας όμως αφορούν την επόμενη… Read more »

1827 ΕΞ / 31.08.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1827 ΕΞ / 31.08.2016 ΘΕΜΑ: «Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π.»   ΕΡΩΤΗΜΑ Με την παρούσα επιστολή μου ζητώ και σας παρακαλώ να μου δώσετε απάντηση στα εξής ερωτήματα: 1ο ερώτημα: Αν θα μπορούσε να γίνει η λογιστική εγγραφή της διανομής των κερδών (π.χ. του φορολογικού έτους 2016 με ημερομηνία 31.12.2016)… Read more »

Αριθ. πρωτ. 2011/0008056/19.09.2016

Αριθ. πρωτ. 2011/0008056/19.09.2016 Στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω απαλλαγής Φ.Π.Α. ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.6718/4-7-2016 ερώτηση   Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6718/4-7-2016 ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές του πίνακα αποδεκτών, σας γνωρίζουμε ότι:   Α. Με… Read more »

ΠΟΛ 1164 / 18.11.2016

ΠΟΛ 1164 / 18.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου   Α. Διατάξεις Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας – N.4366/2016 (A’ 18), Άρθρο Δεύτερο, Άρθρο 1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 1/1/2015 οι εταιρείες ειδικού σκοπού της περίπτωσης ζ’ της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφόσον… Read more »