ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   15 Δεκεμβρίου 2016   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σε ισχύ ο νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης – 21 ερωτήσεις και απαντήσεις   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης… Read more »

Ν.4439 / 30.11.2016

Ν.4439 / 30.11.2016 Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων καυσίμων

Ν.4442 / 07.12.2016

Ν.4442 / 07.12.2016  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 74 ν.4443/2016

Άρθρο 74 ν.4443/2016 Τροποποιήσεις του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ.,για τις οποίες από τα διαβιβαζόμενα στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα… Read more »

Ν.4443/2016

Ν.4443/09.12.2016  Ίση μεταχείριση προσώπων στην εργασία και ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων.

ΠΟΛ 1179/17.11.2016

ΠΟΛ 1179/17.11.2016   Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε… Read more »

ΣΛΟΤ 2075 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ  2075 ΕΞ / 30.09.2016 Αθήνα, 30.09.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 2075 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 2075/2016 ΘΕΜΑ: «Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης» ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας για το κατωτέρω: Σύμφωνα όμως με το άρθρο 37 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) «Οι οριστικά εγκριθείσες από την Γ.Σ… Read more »

ΣΛΟΤ 1963 ΕΞ / 30.09.2016

ΣΛΟΤ 1963 ΕΞ / 30.09.2016 Αθήνα, 30.09.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1963 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού» ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν είναι σωστός ο λογιστικός χειρισμός που έκανα στην πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού. Χρέωσα αναδρομικά το ποσόν της συνολικής πρόβλεψης στα κέρδη εις νέον σε πίστωση του… Read more »

Περίληψη της ΠΟΛ 1183 / 7.12.2016

Περίληψη της ΠΟΛ 1183 / 7.12.2016   … Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:   α) Καταρχήν, σε περίπτωση συγχώνευσης εταιριών με σύσταση νέας εταιρίας με βάση τις… Read more »

ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ 2016/09.12.2016

ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ 2016/09.12.2016 Διευκρινήσεις αναφορικά με την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή (παράδειγμα 9 της εγκυκλίου ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016)   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ   ΣΦΕΤ. : Η με αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκύκλιος   Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων σχετικά με… Read more »

Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016/04.11.2016

Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016/04.11.2016 Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών – Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016 / 20-10-2016 ΕΔΥΟ   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ   Σε συνέχεια της εν θέματι σχετικής ΕΔΥ Ο και… Read more »

Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175031/01.12.2016

Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175031/01.12.2016 Υποχρέωση ανάρτησης στο portal ICISnet έγγραφων ερωτημάτων και απαντήσεων σε αιτήματα ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   Στο πλαίσιο διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού πλοίων κρίθηκε σκόπιμη η παροχή ενημέρωσης… Read more »