ΠΟΛ 1059 / 19.4.2017

Έντυπο δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων ( ΠΟΛ 1059 / 2017 )

ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ / 21.04. 2017

ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ / 21.04. 2017 Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’- ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ     Με αφορμή ερωτήματα, που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, από φορολογούμενους και Δ.Ο.Υ. και όσον αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως μας γνώρισε… Read more »

ΠΟΛ 1066 / 13.04.2017

  ΠΟΛ 1066 / 13.04.2017  Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.)   Α Α Δ Ε   Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή – εφόσον συντρέχει περίπτωση – την υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή… Read more »

ΠΟΛ. 1063 / 12.04.2017

ΠΟΛ. 1063 / 12.04.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253Β΄/02.02.2017) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τροποποίησε την οικ. 20622/17.06.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1198Β΄/23.06.2015) για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών.   Σχετ. έγγρ.: τα Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 και ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776 ΕΞ21.12.2015 έγγραφα μας, το ΔΠΦΥ… Read more »

Αρ.Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1058811 ΕΞ / 13.04.2017

Αρ.Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1058811 ΕΞ / 13.04.2017 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθμό 334/2014 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3068/2002. Συνέπειες ακύρωσης ταμειακής βεβαίωσης με δικαστική απόφαση αναφορικά με ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτων.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ… Read more »

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ / 12.04.2017

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ / 12.04.2017 Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4270/2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ /06.04.2017

ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ  /06.04.2017 Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του… Read more »

ΠΟΛ.1068/26.04.2017

ΠΟΛ.1068/26.04.2017 Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ     Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 14.03.2017

  ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 14.03.2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΣΧΕΤ : Η από…………..αίτηση της εταιρείας……………… Απαντώντας στη σχετική αίτηση της εταιρείας……………., αναφορικά με το… Read more »

ΠΟΛ 1064 / 27.04.2017

  ΠΟΛ  1064 / 27.04.2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού… Read more »