ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/08.08.2017

ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/08.08.2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΥΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

ΣΛΟΤ : 664 ΕΞ / 06.04.2017

ΣΛΟΤ : 664 ΕΞ / 06.04.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων… Read more »

ΣΛΟΤ : 626 ΕΞ / 06.04.2017

ΣΛΟΤ : 626 ΕΞ / 06.04.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Έκδοση τιμολογίων από excel ΕΡΩΤΗΜΑ Αρχιτέκτονας με έδρα την οικία του και τζίρο κάτω των € 10.000,00 ετησίως, επιθυμεί να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια από excel, όπου θα τηρεί αρχείο με αρίθμηση ανά ημερομηνία χωρίς… Read more »

ΣΛΟΤ 595 ΕΞ / 06.04.2017

ΣΛΟΤ  595 ΕΞ / 06.04.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών ΕΡΩΤΗΜΑ Σύμφωνα με Ν.4308/2014, άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι – 2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται… Read more »

ΣΛΟΤ 556 ΕΞ / 06.04.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 556 ΕΞ / 06.04.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων ΕΡΩΤΗΜΑ Θα προβούμε σε καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων ληγμένων. Μπορείτε να με βοηθήσετε ως προς τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να περαστούν στα βιβλία μου;   ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αναφορικά με τα πάγια, διαγράφεται… Read more »

ΣΛΟΤ 542 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 542 ΕΞ / 14.03.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους ΕΡΩΤΗΜΑ Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε για το σωστό λογιστικό χειρισμό της κατωτέρω συναλλαγής: Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία διαθέτει εταιρική κάρτα στην οποία καταχωρούνται πόντοι… Read more »

ΣΛΟΤ 517 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 517 ΕΞ / 14.03.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Αποσβέσεις παγίων ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα (με απλογραφικά ή διπλογραφικά αρχεία) δεν έχει κάνει αποσβέσεις παγίων για τα πάγια που έχει χρησιμοποιήσει και στο μητρώο παγίων απεικονίζονται με την αρχική τους αξία κτήσης. Κατά συνέπεια ούτε στα… Read more »

Άρθρο 28 Ν.4308/2014

Άρθρο 28    Ν.4308/2014 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση: α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου,… Read more »

ΠΟΛ 1129/23.08.2017

ΠΟΛ 1129 / 23.8.2017 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α’ 83).

Αριθμ. 180036/952/2017

Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015. Αριθμ. 180036/952/2017  

Αριθ. 88830/10.07.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2853/16.08.2017)

Αριθ. 88830/10.07.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2853/16.08.2017) Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).   ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις;   α) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 72 και 92…. Read more »

Αριθ. 88823/10.07.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2853/16.08.2017)

Αριθ. 88823/10.07.2017  (ΦΕΚ Β΄ 2853/16.08.2017) Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).   ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 72 και… Read more »