ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Α42/6/19.12.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Α42/6/19.12.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.   Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. Α 81196-5487/06-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δεν θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές Χριστουγέννων 2016, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAXI) αυτοκίνητων.   Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής αυτοκινήτου ( Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ)… Περισσότερα »

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/19.12.2016 (Αριθμ. Πρωτ.Ε41/442)

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/19.12.2016 (Αριθμ. Πρωτ.Ε41/442) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄αυτού.   ΣΧΕΤ.: 45/2001, 81/2003, 97/2011 Εγκύκλιοι   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.18 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α) με θέμα το δικαίωμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 111482/0092/30.11.2016

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 111482/0092/30.11.2016 Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις :   α. της περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4387/2016 (Α 85),   β. της αριθμ…. Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: Φ. 11221/13237/199/2015/07.12.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: Φ. 11221/13237/199/2015/07.12.2016 Σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας. Σχετ. : το αριθμ. Σ78/8/17-3-2015 έγγραφό σας   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 (Α,270) ως προς το θέμα της ανάληψης εργασίας εκ μέρους συνταξιούχων που λαμβάνουν παράλληλα… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 56835/1191/07.12.2016

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 56835/1191/07.12.2016 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2017.   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη :   Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016 Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.     Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.59667/2173/20.12.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.59667/2173/20.12.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4425/2016 (Α΄183).   ΣΧΕΤ: Το αρ. Φ.80000/οικ.23638/978/1-7-2016 (ΑΔΑ: 76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ) έγγραφό μας   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 185/τ.Α΄/30-9-2016 δημοσιεύτηκε ο… Περισσότερα »

Υπ. Παιδείας Αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016

Υπ. Παιδείας Αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016  (ΦΕΚ Β΄ 4212/27.12.2016) Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:   Της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄). Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006/21.12.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006/21.12.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.     ΕΠΕΙΓΟΝ Σχετ.: 1. Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) Η υπ. αρίθμ. Φ.10043/οικ. 58770/1442/19-12-2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΦΧ 3465Θ1Ω-0ΧΞ)   Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/2016… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.61676/2213/30.12.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.61676/2213/30.12.2016 Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017.   Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 85, τεύχος Α΄/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» με τον οποίο συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα:… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.61691/2216/30.12.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.61691/2216/30.12.2016 Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017.     Όπως είναι γνωστό οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται για λογαριασμό Νομικών Προσώπων ή Φυσικών Προσώπων που είναι υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή είναι κατά νόμο υπεύθυνοι νομικών προσώπων, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων… Περισσότερα »