ΔΕΕΦ Α 1065562 / ΕΞ 2016/21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1065562 / ΕΞ 2016/21.4.2016 Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.   Σχετ: Το από έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και κατόπιν των διευκρινίσεων που μας παρείχατε προφορικά, η επιχείρησή σας από 1.1.2016 μετατάχθηκε… Read more »

ΠΟΛ. 1053 / 26.4.2016

ΠΟΛ. 1053 / 26.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του N. 3091/2002 (330 Α΄), όπως ισχύουν.   Τις διατάξεις του N. 4174/2013 (170 Α΄)… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1065563 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1065563 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στους Νοσοκομειακούς Φυσικούς Ακτινοφυσικούς Ιατρικής.   Σχετ: Το από 2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό και κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων που μας δώσατε τηλεφωνικά προκύπτει ότι κατέχετε πτυχίο πανεπιστημίου στον… Read more »

ΔΕΕΦΑ 1068651 / ΕΞ 2016 / 15.4.2016

ΔΕΕΦΑ 1068651 / ΕΞ 2016 / 15.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.   Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:   Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ των… Read more »

ΠΟΛ.1058/20.4.2016

ΠΟΛ.1058/20.4.2016 Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το συντελεστή Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή καθώς και στην πώληση κρέατος, διευκρινίζονται τα εξής:   Σύμφωνα με… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1069137 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1069137 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας.   Σχετ.: Το από 7.3.2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1069397 / ΕΞ 2016 / 26.4.2016

ΔΕΑΦ Β 1069397 / ΕΞ 2016 / 26.4.2016 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1071298 / ΕΞ 2016 / 6.5.2016

ΔΕΑΦ Β 1071298 / ΕΞ 2016 / 6.5.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην… Read more »

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283 ΕΞ 2016

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283 ΕΞ 2016 : Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.   Σχετ.: (α) Η υπ’ αρ. 102214/1999 ΆΥΟ «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων»… Read more »

ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016

ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   Σχετ.: το με ΑΠ ΔΕΑΦ Α 1032491 ΕΞ 2016/24.2.2016 έγγραφο   Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σε σχέση με… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016

ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016 : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε κέντρο μελέτης.   Σχετ: Το από…….έγγραφό σας.   Από το ανωτέρω σχετικό προκύπτει ότι ζητείται η ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα μελέτης μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί κατά πόσον τα κέντρα μελέτης μαθημάτων παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης… Read more »

ΠΟΛ.1055/26.4.2016

ΠΟΛ.1055/26.4.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του άρθρου… Read more »