ΠΟΛ.1063/ 30.05.2016

ΠΟΛ.1063/ 30.05.2016: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.   Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις του άρθρου 52 του ψηφισθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 12.5.2016

ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 12.5.2016: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1075807 ΕΞ 2016 / 11.05.2016

ΔΕΑΦ Β 1075807 ΕΞ 2016 / 11.05.2016 : Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία… Περισσότερα »

ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 17.5.2016:

ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 17.5.2016: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4337/2015.   Με αφορμή ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:   Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3888/2010 οριζόταν ότι, αποφάσεις επιβολής προστίμου… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1061/2016

ΠΟΛ.1061/2016 : Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.   Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ’ του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Πρώτου… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1019 / 16.1.2015

ΠΟΛ 1019 / 16.1.2015 : Επιτηδευματίες που δεν υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή, ακόμη κι αν τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ   2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων). 2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων. 2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά. 2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς – εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς. 2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1076528 ΕΞ 2016

ΔΕΑΦ Β 1076528 ΕΞ 2016 Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1059/ 9.5.2016

    ΠΟΛ.1059/ 9.5.2016 Καταβολή ποσού κατ’ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης .   Σχετ.: ΠΟΛ.1192/8.9.2011   Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν αναφορικά με την καταβολή του ποσοστού του 50% του κύριου φόρου ή προστίμου, όπως αυτό έχει οριστεί πρωτοδίκως, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 του… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1057/ 6.5.2016

  ΠΟΛ.1057/ 6.5.2016 Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.   Τις… Περισσότερα »

ΔΕΕΦ Α 1065562 / ΕΞ 2016/21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1065562 / ΕΞ 2016/21.4.2016 Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.   Σχετ: Το από έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και κατόπιν των διευκρινίσεων που μας παρείχατε προφορικά, η επιχείρησή σας από 1.1.2016 μετατάχθηκε… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1053 / 26.4.2016

ΠΟΛ. 1053 / 26.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του N. 3091/2002 (330 Α΄), όπως ισχύουν.   Τις διατάξεις του N. 4174/2013 (170 Α΄)… Περισσότερα »

ΔΕΕΦ Α 1065563 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1065563 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στους Νοσοκομειακούς Φυσικούς Ακτινοφυσικούς Ιατρικής.   Σχετ: Το από 2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό και κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων που μας δώσατε τηλεφωνικά προκύπτει ότι κατέχετε πτυχίο πανεπιστημίου στον… Περισσότερα »