ΔΕΕΦΑ 1068651 / ΕΞ 2016 / 15.4.2016

ΔΕΕΦΑ 1068651 / ΕΞ 2016 / 15.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.   Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:   Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ των… Read more »

ΠΟΛ.1058/20.4.2016

ΠΟΛ.1058/20.4.2016 Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το συντελεστή Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή καθώς και στην πώληση κρέατος, διευκρινίζονται τα εξής:   Σύμφωνα με… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1069137 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1069137 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας.   Σχετ.: Το από 7.3.2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1069397 / ΕΞ 2016 / 26.4.2016

ΔΕΑΦ Β 1069397 / ΕΞ 2016 / 26.4.2016 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1071298 / ΕΞ 2016 / 6.5.2016

ΔΕΑΦ Β 1071298 / ΕΞ 2016 / 6.5.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην… Read more »

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283 ΕΞ 2016

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283 ΕΞ 2016 : Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.   Σχετ.: (α) Η υπ’ αρ. 102214/1999 ΆΥΟ «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων»… Read more »

ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016

ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   Σχετ.: το με ΑΠ ΔΕΑΦ Α 1032491 ΕΞ 2016/24.2.2016 έγγραφο   Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σε σχέση με… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016

ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016 : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε κέντρο μελέτης.   Σχετ: Το από…….έγγραφό σας.   Από το ανωτέρω σχετικό προκύπτει ότι ζητείται η ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα μελέτης μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί κατά πόσον τα κέντρα μελέτης μαθημάτων παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης… Read more »

ΠΟΛ.1055/26.4.2016

ΠΟΛ.1055/26.4.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του άρθρου… Read more »

ΠΟΛ.1051/28.4.2016

ΠΟΛ.1051/28.4.2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β’179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’287/31.12.2013).   Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα… Read more »

Απόφαση 1385 / 2015

Απόφαση 1385 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1385/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2’ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Πάσσο Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο τμήμα), Ασπασία Καρέλλου, Απόστολο Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Κατσιρούμπα και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες. Συνεδρίασε δημόσια στο Κατάστημά του, στις 13 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως… Read more »

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7577/06.04.2016

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7577/06.04.2016 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Ι. Τις διατάξεις:   Του άρθρου… Read more »