Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)

για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

6 Αποφάσεις στο ΦΕΚ Β΄2359 / 13.5.2022