Κ.Υ.Α. 91989/18.11.2021  (ΦΕΚ Β΄ 5353/18.11.2021)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274).

Η απόφαση στο φεκ