41913 / 05.05.2023

Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ

Πληροφορίες:Ε. Αθανασάκη

Τηλέφωνο:210 3893574

Email:eathanasaki@mindev.gov.gr

 

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αναγκαιότητα εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ., προτάθηκε η κατάργηση αυτής, καθώς προέκυψε ό,τι η λήψη Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. δεν εξυπηρετούσε κάποιον σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 (Α’ 27) τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 και συγκεκριμένα καταργήθηκε η παρ. 4, στην οποία προβλέπονταν η υποχρέωση εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εν λόγω κατάργηση είναι σε ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου 2023 και τυχόν εγγραφές ή καταχώριση πράξεων και στοιχείων ή λήψη πιστοποιητικών που έχουν ληφθεί έκτοτε είναι άκυρα.

 

Σε ό,τι αφορά στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., η διαγραφή τους θα πραγματοποιηθεί αυτοδίκαια από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου χωρίς να αναζητηθούν οφειλόμενα τέλη. Με κάθε διαγραφή θα εκδίδεται αυτοματοποιημένη ανακοίνωση διαγραφής με το εξής περιεχόμενο:

«Ανακοινώνεται ότι την ……………….. καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ……………….. η από 14/02/2023 αυτεπάγγελτη διαγραφή του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ……………….. και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ……………….. , σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 (Α’ 27)».

 

Διευκρινίζεται ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί παραμένουν υπόχρεοι εγγραφής αποκλειστικά στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τηρείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε ό,τι αφορά στο Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένου ό,τι οι υπόχρεοι εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 4919/2022 εξαντλητικά, μετά την κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών, τυχόν εγγραφή τους σε αυτό είναι άκυρη. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της ορθής τήρησης του Μητρώου του Γ.Ε.ΜΗ. και η παράλειψη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4919/2022, δια της εγγραφής μη υπόχρεων σε αυτό ή δια της μη διαγραφής τους από αυτό, συνιστά έκνομη ενέργεια αλλά και πειθαρχικό παράπτωμα για τους αρμόδιους υπαλλήλους.

 

 

 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης