21 Ερωτήσεις – απαντήσεις για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

 

 1. Ερώτηση:

Είμαι επιχείρηση που σύμφωνα με την Υ.Α με ΑΠ 113169/28-12-2023 από 01-01-2024 εντάσσομαι, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβώ άμεσα προκειμένου να είμαι νόμιμη;

   Απάντηση:

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον εργοδότη/επιχείρηση είναι οι εξής:

α. Προσαρμογή στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή της δήλωσης Έναρξης και Λήξης της ημερήσιας εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές

β. Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης ως προς τα πεδία που μεταβάλλονται (π.χ. ενδεικτικά Ψηφιακή Κάρτα [Ναι], ευέλικτο ωράριο εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση π.χ. 30 λεπτά). Ευνόητο είναι ότι στην παρούσα φάση, εφόσον προκύπτουν αλλαγές ωραρίου, θα πρέπει να υποβληθεί και Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. (είτε με Σταθερό ή με Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο).

 1. Ερώτηση:

Είμαι εργαζόμενος, που απασχολείται σε επιχείρηση, που εντάσσεται για πρώτη φορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πως θα μπορώ να χτυπάω κάρτα;

   Απάντηση: 

Το QR CODE αποτελεί το στοιχείο που συνδέει και προσδιορίζει τη μοναδικότητα της σχέσης εργαζόμενου και εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας ξεκινάει από την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, και το QR είναι διαθέσιμο για όλο το Προσωπικό της επιχείρησης. Για την επιχείρηση είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr) και για τον εργαζόμενο είναι διαθέσιμο στο MyErgani, και στο MyErgani Mobile.

Η υποχρέωση διαβιβάσεως των χτυπημάτων του Μηχανισμού της κάρτας εργασίας δηλ. της Ενάρξεως και της Λήξεως εργασίας είναι του Εργοδότη.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,
Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη
Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη.
Επίσης, μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις,-(δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον)-με την οποία θα γίνεται ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. Εργάνη.

 

 1. Ερώτηση:

Είμαι επιχείρηση και απασχολώ μόνο έναν εργαζόμενο. Πως θα χτυπάει κάρτα ο εργαζόμενος;

   Απάντηση: 

Η υποχρέωση διαβιβάσεως των χτυπημάτων του Μηχανισμού της κάρτας εργασίας δηλ. της Ενάρξεως και της Λήξεως εργασίας είναι του Εργοδότη.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,
Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη
Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη.
Επίσης, μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις,-(δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον)-με την οποία είναι δυνατή η ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. Εργάνη. (Βλέπε και ερώτηση 2 ανωτέρω)

 

 1. Ερώτηση:

Είμαι εργοδότης/επιχείρηση που έχω ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023, αλλά έχω και υποκαταστήματα με ΚΑΔ που δεν εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα. Έχω υποχρέωση για τήρηση ψηφιακής κάρτας στα υποκαταστήματα;

   Απάντηση:

α. Εφόσον ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη/επιχείρησης στο TAXIS ανήκει στους κλάδους που αναφέρονται στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023, όλοι οι εργαζόμενοι του εν λόγω εργοδότη/επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται σε υποκαταστήματα του ανεξαρτήτως ΚΑΔ, εντάσσονται στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

 

 1. Ερώτηση:

Είμαι εργοδότης/επιχείρηση που δεν έχω ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023, αλλά έχω και υποκαταστήματα με ΚΑΔ που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα. Έχω υποχρέωση για τήρηση ψηφιακής κάρτας στο σύνολο της επιχείρησης;

   Απάντηση:

 Όχι, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη/επιχείρησης στο TAXIS ΔΕΝ ανήκει στους κλάδους που αναφέρονται στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023, δεν εντάσσεται στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας το σύνολο της επιχείρησης, ακόμα και αν τα υποκαταστήματα έχουν ΚΑΔ που με βάση την ως άνω Απόφαση εντάσσονται στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

Όσον αφορά την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας αυτό θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος ή/και ανά πλήθος εργαζομένων που απασχολούν. Σχετικές αποφάσεις, ενημερώσεις, ανακοινώσεις θα αναφέρονται στους κλάδους, στις προθεσμίες και στις λοιπές λεπτομέρειες υπαγωγής στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

 1. Ερώτηση:

Είμαι εργοδότης/επιχείρηση, ο οποίος κατά την 01.01.2024 είχα ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023 και μετά την έκδοσή της, τον άλλαξα γιατί δεν ανταποκρινόταν στην τρέχουσα επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Εξαιρούμαι από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας;

   Απάντηση:

 Όχι. Εφόσον από την ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας και μετά, η επιχείρηση/εργοδότης είχε κύριο ΚΑΔ στο TAXIS έναν από τους ενταγμένους ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας.

 

 1. Ερώτηση:

Είμαι εργοδότης/επιχείρηση, ο οποίος κατά την 01.01.2024 είχα ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, διαφορετικό από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28- 12-2023 και μετά την έκδοσή της, τον άλλαξα με στόχο την ένταξή μου στους Κλάδους Ένταξης στην Κάρτα. Εξαιρούμαι από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας;

   Απάντηση:

 Όχι, δεν εξαιρείστε από την υποχρέωση εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υπάρχει διαδικασία αυτόματης ένταξης στην ψηφιακή κάρτα εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως κύριο ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023.

Άρα, το σύστημα εντάσσει αυτόματα στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας τόσο επιχειρήσεις/εργοδότες που από την ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας και μετά, είχαν κύριο ΚΑΔ στο TAXIS έναν από τους ενταγμένους ΚΑΔ, όσο και εργοδότες/επιχειρήσεις που άλλαξαν ΚΑΔ εκ των υστέρων προκειμένου να ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα. Η διαδικασία της καθημερινής  ενημέρωσης αφορά πλέον τόσο τους νέους εργοδότες όσο και αυτούς που άλλαξαν ΚΑΔ και τον έκαναν έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/28-12-2023 με στόχο την ένταξή τους στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Συνεπώς, το σύστημα μέχρι στιγμής αναγνωρίζει ως ενταγμένες στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (με κύριο ΚΑΔ 651*) και Επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής προστασίας & Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*), τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα (βάσει κυρίου ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας*, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν με κύρια  δραστηριότητα (βάσει κυρίου ΚΑΔ 47*) στον κλάδο του λιανεμπορίου.

*Κλάδοι Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία.

 1. Ερώτηση:

 Για την υποβολή της αιτιολογημένης εκπρόθεσμης δήλωσης γεγονότος έναρξης /λήξης Κάρτας Εργασίας υφίσταται κάποια προθεσμία; Εάν ναι, ποια είναι αυτή;

               Απάντηση: 

Γενικά, δεν επιτρέπεται, η εκπρόθεσμη δήλωση γεγονότος έναρξης / λήξης Κάρτας Εργασίας.

Η αιτιολόγηση εκπρόθεσμης δήλωσης επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις γεγονότος ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη και εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και αφορά στους παρακάτω λόγους:
Πρόβλημα στα Συστήματα του Εργοδότη ή Πρόβλημα στην Ηλεκτροδότηση/Τηλεπικοινωνίες ή   Πρόβλημα Σύνδεσης με το ΠΣ Εργάνη
Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
Την ίδια υποχρέωση έχει ο εργοδότης και αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Εν ολίγοις, σε περίπτωση τέτοιου γεγονότος ο εργοδότης πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:

α) Να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας για το πρόβλημα.
β) να ειδοποιήσει αμελλητί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
γ) Να μπει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση αποστέλλοντας παράλληλα τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, για το διάστημα που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

 

 1. Ερώτηση:

Αν Εργαζόμενος παραλείψει να «χτυπήσει» την κάρτα του κατά την είσοδο ή/και έξοδο, θα υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του Εργοδότη για τη συμπλήρωση των «χτυπημάτων» και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, μέχρι πότε και με ποιόν τρόπο;

              Απάντηση:

 Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατ΄άλλο τρόπο από τον εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας την τήρηση του ψηφιακά δηλωθέντος ωραρίου καθώς και την ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο, ανήκει στον εργοδότη.

Η επαναλαμβανόμενη όμως μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συνιστά αιτία ελέγχου από το ΣΕΠΕ (risk analysis).

 

 1. Ερώτηση:

Τί θα προβλέπεται για τους Εργαζομένους, που θα αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας; Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης εκ μέρους της Επιχείρησης;

       Απάντηση: 

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συνεπή εφαρμογή της.

 

 1. Ερώτηση:

Σε περίπτωση που Εργαζόμενος είναι αδικαιολογήτως απών και εξ αυτού του λόγου δεν «χτυπήσει» την κάρτα του, πώς θα δηλωθεί η απουσία του εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός? Θα προβλεφθεί συγκεκριμένος κωδικός;

              Απάντηση: 

Το Σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν παρακολουθεί την απουσία αλλά την εργασία. Το σύστημα ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας παρακολουθεί την εργασία και τη δικαιολογημένη μη εργασία (άδεια , ανάπαυση).

 

 1. Ερώτηση:

Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ευέλικτης  προσέλευσης μετά την υποβολή του εντύπου Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης; Και αν ναι, από ποιο έντυπο;

              Απάντηση: 

Ναι με το ίδιο σε άλλη ημερομηνία

 

 1. Ερώτηση:

Στις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν ξεκινούν πάντοτε (αλλά κάποιες φορές) την ημερήσια απασχόλησή τους από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη τους ή/και δεν ολοκληρώνουν πάντοτε (αλλά κάποιες φορές την εργασία τους αποχωρώντας από τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, η αποτύπωση μη σταθερών δηλώσεων υποβολής (δηλ. η εμφάνιση ανομοιόμορφης καρτοσήμανσης) δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει τον έλεγχο του ΣΕΠΕ και, ενδεχομένως, και την επιβολή κύρωσης;

              Απάντηση: 

 O μηχανισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Άρα για κάποιον που ξεκινά ή /και ολοκληρώνει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου και εργάζεται ισχύει κανονικά η κάρτα εργασίας. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων λόγω της φύσης της αντικειμένου εργασίας τους (πχ περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, το δηλωθέν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Εύλογο είναι, ότι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον βρεθεί εργαζόμενος απασχολούμενος εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρηση της εν λόγω απασχόλησης, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο Επιθεωρητής λαμβάνει υπόψη την ειδικότητα και τους όρους σύμβασης του εργαζομένου.

Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, κρίνεται απαραίτητη η σήμανση της κάρτας (εφόσον η προσέλευση καθώς και η αποχώρηση είναι εντός του προκαθορισμένου ωραρίου). Η ανωτέρω σήμανση κρίνεται απαραίτητη, μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).

 

Ενδεικτικά παραδείγματα στην παρούσα φάση:

Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος έχει εξωτερικό ραντεβού με πελάτη (ωράριο εργασίας 08:00 έως 16:00) και έλθει στο γραφείο στις 11:00. [Σημείωση ότι από 08:00 έως 11:00 έχει εργαστεί εκτός του παραρτήματος του εργοδότη]. Ισχύει και γι΄ αυτόν κανονικά η κάρτα εργασίας και για την συγκεκριμένη ημέρα θα έχει χτύπημα (είσοδο) στις 11:00 που θα ξεκινήσει εργασία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μετά από το εξωτερικό ραντεβού με πελάτη, και θα ολοκληρώσει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχοντας χτύπημα της κάρτας με έξοδο (λήξη) ώρα 16:00.

Εύλογο είναι, ότι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον βρεθεί εργαζόμενος απασχολούμενος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου εφαρμόζεται το σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με καρτοσήμανση, χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρηση της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις) όπως αυτές προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

 

 1. Ερώτηση:

Απαιτείται η διαμόρφωση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να αναγνωρίζει την παροχή εργασίας με διακεκομμένο ωράριο, καθώς μέχρι στιγμής «κρατάει» το τελευταίο χρονικά «χτύπημα» ως έναρξη/λήξη με αποτέλεσμα να χάνεται η πληροφόρηση της συνολικής ημερήσιας απασχόλησης.

              Απάντηση: 

Στην παρούσα Φάση δεν υποστηρίζεται το διακεκομμένο ωράριο, και ο μηχανισμός Κάρτας Εργασίας του ΠΣ Εργάνη μπορεί να δεχτεί τις «διπλές» υποβολές γεγονότων έναρξης (ή λήξης) εργασίας ανά ημέρα και εργαζόμενο, χωρίς πρόβλημα για το σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εργαζόμενο λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας (πιο πρόσφατης) υποβολής γεγονότος έναρξης (ή λήξης). Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα ώστε να υποστηρίζεται το διακεκομμένο ωράριο ή η πρόσθετη εργασία στους μερικώς απασχολούμενους, το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης αν η επιχείρηση επιθυμεί να εξάγει στοιχεία για όσους έχουν διακεκομμένο ωράριο μπορεί να έχει πρόσβαση στα πολλά χτυπήματα, ανά ημέρα, από το μενού «Κάρτα Εργασίας» [Αναζήτηση] κατάσταση υποβολής [Υποβληθείσα] ΑΦΜ Εργαζόμενου, ημερομηνίες από…. έως……, όπου και εμφανίζονται για κάθε εργαζόμενο με διακεκομμένο ωράριο όλες οι υποβολές έναρξης και λήξης ανά ημέρα.

 

 1. Ερώτηση:

 Θα ήταν χρήσιμο να καθορισθεί ένα ελάχιστα απαιτούμενο διάστημα προ της έναρξης και μετά τη λήξη της εργασίας με βάση το υποβληθέν πρόγραμμα, κατά το οποίο το τυχόν «χτύπημα» δεν θα θεωρείται υπέρβαση. Επειδή τα «χτυπήματα» εύλογα έχουν απόκλιση ορισμένων λεπτών ανά ημέρα από τα υποβληθέντα ωράρια, γεννάται καθημερινά διαφορά (π.χ. 10 λεπτά στην έναρξη/10 λεπτά στη λήξη, 20 λεπτά συνολικά), η οποία αποτελεί τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας προς ανάληψη εργασίας ή αποχώρηση από αυτήν, που κατά κανόνα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. Η επιλογή της «ευέλικτης προσέλευσης» αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα της τυχόν καθυστέρησης κατά την έναρξη εργασίας και όχι το θέμα που ανωτέρω αναφέρεται. Αν δεν υπάρξει κεντρική κατεύθυνση, ο χειρισμός του θέματος εναπόκειται στην κρίση κάθε Επιχείρησης.

              Απάντηση:

 Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ψηφιακή δήλωση του ωραρίου εργασίας. Περαιτέρω, ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, με βάση πάντα το δηλωθέν ωράριό τους, π.χ. αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κλπ, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας εκτός αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. (ΑΠ 317/65)

Η ευέλικτη προσέλευση πρέπει να περιλαμβάνεται ως όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ευνόητο είναι ότι εάν π.χ. το δηλωθέν ωράριο είναι 08:00-16:00 και έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση 60 λεπτά, η ώρα έναρξης της ευέλικτης προσέλευσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του δηλωθέντος ωραρίου. Άρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η ευέλικτη προσέλευση είναι μεταξύ 08:00-09:00.

 

 1. Ερώτηση:

Εργαζόμενος παρέχει εργασία με μικτό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας με φυσική παρουσία και τηλεργασία. Π.χ. για 5ημερη εργασία, 3 ημέρες φυσική παρουσία και 2 ημέρες τηλεργασία. Πως θα απογραφούν οι παραπάνω περιπτώσεις σε ότι αφορά το πεδίο «κάρτα εργασίας» το οποίο δίνει τιμές «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»; Υπάρχει υποχρέωση για τις περιπτώσεις αυτές για τήρηση κάρτας εργασίας και αποστολή γεγονότων έναρξης/λήξης ωραρίου; Τι θα συμβαίνει για τις ημέρες που ο εργαζόμενος απασχολείται με τηλεργασία;

              Απάντηση: 

Ο Μηχανισμός της Ψηφιακής κάρτας εφαρμόζεται, μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Η τηλεργασία δύναται να δηλώνεται είτε με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο, είτε με μεταβαλλόμενο, τροποποιούμενο ( βλέπε εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας).
Ταυτόχρονα υπηρεσιακά προετοιμάζεται το σύστημα ώστε να δηλώνεται και η τηλεργασία-εξ’ αποστάσεως εργασία.

 

 1. Ερώτηση:

 Εργαζόμενος ξεκινά βάρδια στις 21:00 (είσοδος) έως τις 05:00 (έξοδος) της επόμενης ημέρας. Η επόμενη βάρδια του ξεκινά την ίδια ημέρα με την λήξη της προηγούμενης, μετά την 11ωρη ανάπαυση του, ήτοι στις 18:00 (είσοδος). Δηλαδή στην ίδια ημερομηνία θα έχει ένα χτύπημα εξόδου στις 05:00 και ένα χτύπημα εισόδου για την νέα του βάρδια στις 18:00. Θα κάνει το ΕΡΓΑΝΗ δεκτά τα χτυπήματα του παραπάνω παραδείγματος ή θα υπάρχει πρόβλημα στην αποστολή τους;

               Απάντηση: 

Στην δήλωση έναρξης – λήξης της εργασίας υπάρχει ημερομηνία αναφοράς του γεγονότος η οποία δίνει πληροφόρηση για το πότε έλαβε χώρα το γεγονός.

 

 1. Ερώτηση:

Εταιρία εφαρμόζει ωράριο εργασίας 09:00-17:00 με ευέλικτη προσέλευση 60λεπτων μετά τις 09:00, δηλαδή προσέλευση από 09:00 έως 10:00 και αποχώρηση από 17:00 έως 18:00 ανάλογα με την ώρα προσέλευσης. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετρά την ελαστικότητα των 60λεπτων από την έναρξη του δηλωμένου ωραρίου και μετά, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από τις 09:00 και μετά, ή τα 60Λ μετρούν και αντίστροφα, δηλαδή από τις 08:00;

               Απάντηση: 

Θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας . Ευνόητο είναι ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο για μετά, άρα 09.00-10.00

 

 1. Ερώτηση:

Η σήμανση της κάρτας μετά τη δηλωθείσα ώρα έναρξης του ωραρίου και εντός του χρόνου ευέλικτης προσέλευσης, δικαιολογεί τη σήμανση της λήξης του ωραρίου αντίστοιχο χρόνο αργότερα από τη δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου;

              Απάντηση: 

Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας και απαιτεί ενημέρωση με οποιονδήποτε αποδεικνυόμενο τρόπο από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο και αντίστοιχη αποδοχή από αυτόν.

Στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα προσέλευσης είναι δυνατή εντός Χ λεπτών (και έως 120′ κατ΄ ανώτατο) εκκινώντας από τη δηλωθείσα έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και η σήμανση αυτή συμπαρασύρει και την δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που   έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο από την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και μετά και όχι πριν. Δηλαδή, εάν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση 120 λεπτών με δηλωθέν ωράριο 09:00 με 17:00, τότε ο εργαζόμενος νομιμοποιείται να προσέλθει στην εργασία του και να χτυπήσει κάρτα από τις 09:00 και μετά και όχι πριν.

Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εν λόγω εργαζόμενος προσέλθει στην εργασία του και χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν αντιθέτως προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου.

 

 1. Ερώτηση:

 Στην περίπτωση νυκτερινής βάρδιας (23:00 – 07:00) εάν για οποιοδήποτε λόγο κληθεί εργαζόμενος για εργασία (αναπλήρωση εργαζομένου) ή καθυστέρηση στην έναρξη της βάρδιας ή καθυστερημένη άφιξη εργαζομένου με την 00:00, εάν η κάρτα του εργαζομένου χτυπηθεί μετά την 00:00 αντιμετωπίζεται από το σύστημα καρτών του Εργάνη σαν απασχόληση σε βάρδια της επόμενη ημέρας;

Απάντηση: 

Στο Ψηφιακό Ωράριο η αλλαγή ή η τροποποίηση του ωραρίου θα πρέπει πάντα πραγματοποιείται πριν την έναρξη της τελευταίας δήλωσης της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Επίσης, στην Δήλωση έναρξης λήξης εργασίας υπάρχει Ημερομηνία Αναφοράς Απασχόλησης (Ημέρα απασχόλησης που αφορά). Ταυτόχρονα υπάρχει έλεγχος στην επεξεργασία δηλώσεων ώστε στην περίπτωση Δήλωσης Προσέλευσης η Ημερομηνία & ώρα γεγονότος (έναρξης) έχει ίδια ημερομηνία με την Ημερομηνία Αναφοράς.

 

 1. Ερώτηση:

 Οι υπάλληλοι της επιχείρησης δικαιούνται διάλειμμα το οποίο χρησιμοποιούν κατά βούληση καθημερινά χωρίς περιορισμό στην ώρα έναρξης. Πως θα πρέπει να δηλωθεί;

               Απάντηση: 

Στην Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης που αφορά τον Χρόνο Εργασίας, τα πεδία για το διάλειμμα είναι σε λεπτά και αν χορηγείται εντός ή εκτός ωραρίου με επιλογή Ναι/Όχι