167641 ΕΞ 2022  (ΦΕΚ Β΄ 5851/16.11.2022)

Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις πλημμύρες της 10ης και 11ης Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τον ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 12Α.

 

 1. Το Κεφαλαίο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

 

 1. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

 

 1. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

 

 1. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

 

 1. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

 

 1. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

 

 1. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

 

 1. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

 

 1. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

 

 1. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

 

 1. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

 

 1. Τι διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 

 1. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

 

 1. Την υπό στοιχεία 333385/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/ Α325/18.10.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από την πλημμύρα της 6ης έως και την 11η Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Αγιάς και β) την πλημμύρα της 10ης και 11ης Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Κιλελέρ και Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5659).

 

 1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/ 20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3905, διόρθωση σφάλματος Β’4588), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β’ 13/2022) όμοια.

 

 1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/ 17.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3863).

 

 1. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

 

 1. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

 

 1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

 

 1. Τις υπ’ αρ. 96/30.9.2022 (ορθή επανάληψη) και 98/6.10.2022 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

 1. Την από 14.11.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

 

 1. Το από 08.11.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 1. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και από τις πλημμύρες της 10ης και 11ης Ιανουαρίου 2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι οποίες περιοχές δεν οριοθετήθηκαν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

 

 1. Την υπό στοιχεία 166983/15-11-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 1. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Οριοθέτηση περιοχών

 

 1. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021 στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών:

 

α) πυρκαγιές από 5η Αυγούστου ως και 15η Αυγού-στου 2021:

 

– Δημοτική Κοινότητα Όχθιας της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

β) πυρκαγιές 6η Αυγούστου 2021:

 

– Δημοτική Κοινότητα Μελιτίνης της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

γ) πυρκαγιές 28 Ιουλίου 2021:

 

– Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Ανατολικού Τομέα του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

δ) πυρκαγιές από 4η Αυγούστου ως και 8η Αυγούστου 2021:

 

– Δημοτικές Κοινότητες Αρχαίας Ολυμπίας, Νεράιδας και Μηλέων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

ε) πυρκαγιές από 5η Αυγούστου ως και 6η Αυγούστου 2021:

 

– Δημοτική Κοινότητα Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

 1. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 10ης και 11ης Ιανουαρίου 2022, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών:

 

α) Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας:

 

– Δημοτική Κοινότητα Αλμυρού της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού

 

– Δημοτικές Κοινότητες Στεφανοβικείου και Ριζομύλου της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου

 

β) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:

 

– Δημοτικές Κοινότητες Αετόλοφου, Ανάβρας, Γερακαρίου και Ελάφου της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς

 

– Δημοτικές Κοινότητες Αμυγδαλής, Δήμητρας και Καστρίου της Δημοτικής Ενότητας Λακερείας του Δήμου Αγιάς

 

– Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμένων του Δήμου Αγιάς

 

– Δημοτικές Κοινότητες Διλόφου Λαρίσης και Ζαππεί-ου της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ

 

– Δημοτική Κοινότητα Χάλκης της Δημοτικής Ενότητας Πλατύκαμπου του Δήμου Κιλελέρ

 

– Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων

 

– Δημοτικές Κοινότητες 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης, 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης, 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης (συμπεριλαμβανομένων των οικισμών Κουλούριου και Αμφιθέας) και 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων

 

– Δημοτικές Κοινότητες Γόννων και Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Γόννων του Δήμου Τεμπών

 

– Δημοτικές Κοινότητες Ελατείας και Μακρυχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών

 

– Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών

 

– Δημοτική Κοινότητα Δελερίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος του Δήμου Τυρνάβου

 

– Δημοτικές Κοινότητες Δαμασίου και Δένδρων Τυρνάβου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου

 

– Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων της Δημοτικής Ενότητας Ενιππέα του Δήμου Φαρσάλων

 

– Δημοτικές Κοινότητες Αμπελείας και Ζωοδόχου Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

 

Οι Υπουργοί

 

ΟικονομικώνΑναπληρωτής Υπουργός

 

Εσωτερικών

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 

Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ