Φ. 80320/οικ.28107/1857/20.06.2019

Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) από 1/6/2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

 

Όσον αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 

Σε συμφωνία με τα οριζόμενα παραπάνω και για την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των ξένων υπηκόων, διευκρινίζονται επιπλέον τα εξής:

 

Α) Για τους πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προϋποτίθενται περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα αλλά αρκεί η επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

 

Β) Για τους πολίτες τρίτων χωρών των δικαιολογητικών που ορίζονται στην ως άνω Απόφαση πρέπει να επιδεικνύεται και:

 

-ο τίτλος άδειας διαμονής ή

 

-η βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση» είτε η απλή λευκή βεβαίωση όσον αφορά την κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους).

 

Γ) Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας αρκεί ο τίτλος άδειας διαμονής και για τους αιτούντες διεθνή προστασία το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

 

Κατά τα λοιπά, για ειδικότερα θέματα που αφορούν στους δικαιούχους και αιτούντες διεθνή προστασία ισχύουν όσα είχαν διατυπωθεί στην από 13.02.2018 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.: 31547/966213, ήτοι:

 

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο και την απονομή ΑΜΚΑ είναι τα παρακάτω:

 

1) Επώνυμο κατά τη γέννηση

 

2) Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα που προσκομίζεται για

 

την έκδοση ΑΜΚΑ

 

3) Όνομα

 

4) Όνομα πατέρα

 

5) Όνομα μητέρας

 

6) Φύλο

 

7) Ημερομηνία γέννησης (πλήρης)

 

8) Χώρα γέννησης

 

9) Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα)

 

10)Υπηκοότητα

 

11)Στοιχεία ταυτότητας (αριθμός, έτος έκδοσης και είδος ταυτότητας). Επιτρέπονται και οι λατινικοί χαρακτήρες.

 

12)Ταχυδρομική δ/νση επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός-Αριθμός, Τ.Κ, ΠόληΔήμος, Νομός)

 

13)Τηλέφωνο επικοινωνίας

 

Όταν από τα ταυτοποιητικά έγγραφα δεν προκύπτει κάποιο από τα στοιχεία υπ’ αριθμ. 1 έως 5, συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο η λέξη «Άνευ».

 

Ως προς το στοιχείο υπ’ αριθμ. 11, ως ταυτότητα νοείται το προσκομιζόμενο ταυτοποιητικό έγγραφο.

 

Ως προς το στοιχείο υπ’ αριθμ. 12, διευκρινίζεται ότι απαραίτητη είναι μία διεύθυνση επικοινωνίας, η οποία δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με διεύθυνση κατοικίας. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ο Φορέας Κύριας Ασφάλισης και ο Φορέας Υγείας δεν αποτελούν υποχρεωτικά στοιχεία για την απόδοση ΑΜΚΑ.

 

Σε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αναγράφουν τα στοιχεία του προσώπου μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, η αναγραφή των στοιχείων του αιτούντος στα ελληνικά γίνεται εξ ακοής και είναι ενδεικτική. Τα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος είναι αυτά που δίνονται με λατινικούς χαρακτήρες.

 

Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου (κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται παραπάνω) και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι εκπροσωπεί τον ενδιαφερόμενο. Εάν ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί περισσότερα του ενός πρόσωπα δεν χρειάζεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωσή του για κάθε εκπροσωπούμενο αλλά αρκεί μία δήλωση που αναφέρει τα ονόματα όλων.

 

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα για την απόδοση ΑΜΚΑ, όπως ορίζονται στο παρόν έγγραφο, πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν κατατίθενται στα ΚΕΠ ούτε στα γραφεία ΑΜΚΑ, απλώς επιδεικνύονται, πλην της υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου.

 

Επιπροσθέτως, και εκ του συνδυασμού των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν.4375/2016, του άρθρου 69 παρ. 1 του ν.4375/2016, του άρθρου 34 περ. ιζ. του ν.4375/2016, του άρθρου 71 του ν.4375/2016, του άρθρου 8, παρ. 1 δ΄ του π.δ.114/2010, του άρθρου 41, παρ.1(δ) του ν.4375/2016 και του άρθρου 2 του π.δ.113/2013 στ. κδ΄, προκύπτει ότι η κατοχή και προσκόμιση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, Αδειών Διαμονής Διεθνούς Προστασίας, είτε Δελτίων Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού, εμπίπτουν και ικανοποιούν πλήρως τον τύπο των περιγραφέντων στην ανωτέρω υπ’ αρίθμ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν στην απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους.

 

Στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων (κάτω των 18 ετών), τα οποία είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο, δεν απαιτείται συμπλήρωση του πεδίου ΑΜΚΑ του εκπροσώπου.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ