Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ.40021/οικ.15545/668/31.03.2017

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α΄ 38).

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας

Πληροφορίες : Ελ. Γεωργούντζου  Τηλέφωνο : 213-1516785 – 210-3368101

 

Σχετ.: Τα αριθμ. Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ), Φ.40021/οικ.9522/428/28-2-2017 (ΑΔΑ:7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ), Φ.40021/οικ.10554/465/7-3-2017 (ΑΔΑ:6ΡΠΜ465Θ1Ω-ΩΙΣ) έγγραφά μας

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 38 /τΑ./28-2-2017 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, στο άρθρο 95 αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

Παρ. 1

 

Στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. προερχόμενους από το τ. Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των ιδίων καθώς και των μελών οικογενείας τους, για την περίοδο από 1/3/2017 έως 28/2/2018 για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

 

Παρ. 2

 

Στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι προέρχονται:

 

α) από τον τ. Ο.Α.Ε.Ε., διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α΄ 65) ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και

 

β) από τους τέως Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ασφάλισης Νομικών και Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.,

 

οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28/2/2018 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

 

Παρ. 3

 

Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. που προέρχονται από το τ. Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α΄, 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι 28/2/2018, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

 

Παρ. 4

 

Η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018.

 

Παρ. 5 και 6

 

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που εργάζονται ως μισθωτοί και ασφαλίζονταν στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου που υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, για την περίοδο από 1/3/2017 έως 28/2/2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 

Επίσης, οι αναβάτες ιπποδρομιών, οι μαθητευόμενοι αναβάτες και οι προπονητές δρομώνων ίππων, που υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3655/2008 (Α’ 58), καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος για τη χρονική περίοδο 1/3/2017 έως 28/2/2018 χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, προβαίνουν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28/2/2018 με την ένδειξη « άρθρο 95 του ν.4461/2017».

 

Επίσης, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, των οποίων η σύνταξη διεκόπη βάσει της περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222), και οι οποίοι έκαναν χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85), καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία του τ. Ο.Γ.Α., για την περίοδο από 1/3/2017 έως 28/2/2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Α.

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ