Υπ. Ανάπτυξης 16505/21.2.2023  (ΦΕΚ Β’ 1171/01.03.2023)

Εξειδίκευση του είδους, του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών», σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τον α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 3 αυτού.

 

 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

 

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 

 1. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

 

 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

 

 1. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

 

 1. Τα υπό στοιχεία Υ35/22-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).

 

 1. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών”, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5397/19-01-2022 (Β’ 162) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132), επανακαθορίζεται το είδος, ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού και των όρων της απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης για αλλοδαπές εταιρείες ή υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου για τις ημεδαπές εταιρείες (εφεξής εγκριτική απόφαση).

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο εργασιών

 1. Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 καθώς και οι ημεδαπές εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού (εφεξής εταιρείες), δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν άλλη δραστηριότητα εκτός από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1του νόμου αυτού, όπως αυτές προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στις ατομικές εγκριτικές αποφάσεις αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις λήπτριες αυτών εταιρείες.

 

 1. Η άσκηση από την εταιρεία δραστηριοτήτων, οι οποίες ως προς το αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες προς λήπτριες εταιρείες) συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, αλλά δεν προβλέπονται στην οικεία εγκριτική απόφαση, επιφέρει την κύρωση επιβολής προστίμου πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για κάθε διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας διαπράχθηκε η εν λόγω παράβαση. Σε περίπτωση που μετά τη διαπίστωση της παράβασης η εταιρεία δεν συμμορφώνεται στα οριζόμενα με την οικεία εγκριτική απόφαση, επιβάλλεται, πέραν του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου, η κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης.

 

 1. Η άσκηση από την εταιρεία δραστηριοτήτων, οι οποίες ως προς το αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες προς λήπτριες εταιρείες) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, επιφέρει την κύρωση επιβολής προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ κατ’ ελάχιστον για κάθε διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας έγινε παράβαση και μέχρι του συνολικού κέρδους (καθαρά κέρδη μετά από φόρους) των εν λόγω διαχειριστικών περιόδων. Όταν οι δραστηριότητες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, ασκούνται κατ’ εξακολούθηση και έχουν ουσιώδη συμμετοχή στις συνολικές εργασίες της επιχείρησης εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση που μετά τη διαπίστωση της παράβασης η εταιρεία δεν συμμορφώνεται στα οριζόμενα με την οικεία εγκριτική απόφαση, επιβάλλεται, πέραν του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου, η κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης.

 

Άρθρο 3

Υποβολή Μελέτης Τεκμηρίωσης για επανεξέταση του ποσοστού κέρδους

Για την επανεξέταση του ποσοστού κέρδους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, η εταιρεία οφείλει εντός του τελευταίου δίμηνου της πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ποσοστού κέρδους που έχει ορισθεί με την εγκριτική απόφαση ή μετέπειτα τροποποίησή της, καθώς και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει σχετικό αίτημα με μελέτη τεκμηρίωσης του προτεινόμενου νέου περιθωρίου κέρδους, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.

 

Η μη υποβολή αιτήματος με τη μελέτη τεκμηρίωσης του πρώτου εδαφίου, εντός ενός έτους από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ορισθέντος ποσοστού κέρδους επιφέρει την κύρωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, καθώς και προστίμου ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

 

Άρθρο 4

Ετήσιες δαπάνες λειτουργίας

Σε περίπτωση που σε μία διαχειριστική περίοδο οι δαπάνες λειτουργίας που έχει η εταιρεία στην Ελλάδα, και οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από αντίστοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που να πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251), υπολείπονται της ελάχιστης υποχρέωσης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 89/1967, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με ποσοστό 20% επί του σχετικού ελλείμματος. Το εν λόγω πρόστιμο δεν καταλογίζεται εάν είναι μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.

Εφόσον η εταιρεία υποβάλει αίτημα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η ελάχιστη υποχρέωση για τις δαπάνες λειτουργίας της διαχειριστικής περιόδου υπολογίζεται αναλογικά για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αυτού.

 

Άρθρο 5

Κάλυψη τιμολογηθέντος έργου με εισαγωγή κεφαλαίων

 1. Η εταιρεία οφείλει να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών της, πλέον του προσδιορισθέντος στη σχετική εγκριτική απόφαση ποσοστού κέρδους -ακαθάριστα έσοδα- (μέθοδος cost plus) και να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα. Η υποχρέωση μνείας του νομικού προσώπου που εμβάζει το ποσό στην παραπάνω Βεβαίωση, εφόσον αυτή αναφέρεται ρητά στην εγκριτική απόφαση, μπορεί να καλυφθεί με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα, όπου θα αναγράφεται το νομικό πρόσωπο που εμβάζει το ποσό και θα αναφέρεται ότι το έμβασμα αυτό αφορά εξόφληση τιμολογηθέντος έργου προς τις λήπτριες εταιρείες. Για εισαγωγές κεφαλαίων παλαιότερες της δεκαετίας από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής του ελέγχου στοιχείων λειτουργίας, εφόσον από τις υποβληθείσες Βεβαιώσεις των Τραπεζών δεν προκύπτει σαφώς το εισαχθέν ποσό για την κάλυψη του τιμολογηθέντος έργου, όπως έχει δηλωθεί στα ετήσια στοιχεία, αυτό μπορεί να τεκμηριώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η υποχρέωση τιμολόγησης των δαπανών και είσπραξης του τιμολογηθέντος ποσού μέσω τραπεζικού εμβάσματος αφορά δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ανάκληση.

 

 1. Η εν λόγω υποχρέωση εισαγωγής κεφαλαίων σε μία διαχειριστική περίοδο μπορεί να καλύπτεται και με πλεόνασμα προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν θετικού υπολοίπου της 31-12-2005 για εταιρείες που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και συνέχισαν τη λειτουργία τους από 1-1-2006 μετά την τροποποίηση του ανωτέρω νόμου με τον ν. 3427/2005 (κεφ. ΣΤ’). Σε περίπτωση που σε μία διαχειριστική περίοδο τα εισαχθέντα κεφάλαια υπολείπονται των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας, όπως αυτά υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο, η εταιρεία οφείλει να καλύψει τη διαφορά (έλλειμμα) κατά τις δύο (2) επόμενες διαχειριστικές περιόδους. Εφόσον συνεχίζει να υφίσταται έλλειμμα κατά τη λήξη της δεύτερης διαχειριστικής περιόδου από τη διαπίστωσή του, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με ποσοστό 10% επί του ελλείμματος και η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει αυτό κατά τις δύο (2) επόμενες διαχειριστικές περιόδους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμμα μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με ποσοστό 20% επί του ελλείμματος και η κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης. Ο παραπάνω τρόπος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για έλλειμμα εισαχθέντων κεφαλαίων ισχύει για ελλείμματα που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο των στοιχείων έτους 2022 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας τους.

 

 1. Οι κυρώσεις επιβολής προστίμου του παρόντος άρθρου ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, όταν πρόκειται για πρόστιμο ισόποσο με ποσοστό 10% επί του ελλείμματος και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, όταν πρόκειται για πρόστιμο ισόποσο με ποσοστό 20% επί του ελλείμματος. Το πρόστιμο δεν καταλογίζεται εάν είναι μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.

 

Άρθρο 6

Απασχόληση Προσωπικού

Σε περίπτωση που η εταιρεία, σε μια χρονική περίοδο απασχόλησε στην Ελλάδα μικρότερο αριθμό ατόμων πλήρους ή και μερικής απασχόλησης έναντι της ελάχιστης υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, επιβάλλεται πρόστιμο που αντιστοιχεί σε χίλια (1.000,00) ευρώ ανά μήνα μειωμένης απασχόλησης και ανά άτομο. Το πρόστιμο δεν καταλογίζεται σε περίπτωση που για τη διαχειριστική περίοδο είναι μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.

 

Για μείωση της απασχόλησης κάτω του ορίου της ελάχιστης υποχρέωσης λόγω της αντικατάστασης εργαζόμενου, η παράβαση λογίζεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα από την αποχώρησή του, εκτός εάν εντός του μήνα αυτού υποβληθεί το αίτημα ανάκλησης.

 

Εφόσον η εταιρεία υποβάλει αίτημα για ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, η υποχρέωση ελάχιστης απασχόλησης λογίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αυτού.

 

Άρθρο 7

Γνωστοποίηση έναρξης και σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η εταιρεία υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης να προβεί σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να γνωστοποιήσει αυτή, καθώς και την ακριβή διεύθυνση εγκατάστασής της στην Ελλάδα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ)] και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας), υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά. Εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται επίσης να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν προχωρήσει στην έναρξη εργασιών και δεν προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης, η απόφαση αυτή ανακαλείται.

 

Άρθρο 8

Γνωστοποίηση αλλαγών σε στοιχεία της εταιρείας και του γραφείου ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα

Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ)], κάθε μεταβολή των στοιχείων της που αφορούν την ιθαγένεια και την έδρα της, την επωνυμία και την νομική της μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητας της, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή τους διαχειριστές, το νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, τη διεύθυνση της εγκατάστασης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της στην Ελλάδα. Η ημερομηνία της μεταβολής των στοιχείων προκύπτει από την ολοκλήρωση της κατά περίπτωση σχετικής πράξης της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου καταχώρησής της στις αρμόδιες αρχές.

 

Οι εταιρείες μπορούν να γνωστοποιούν μεταβολές του ανωτέρω εδαφίου με αναφορά σε αυτές κατά την υποβολή ετήσιων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, συνυποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της μεταβολής. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι γνωστοποιήσεις μεταβολών που πραγματοποιούνται το αργότερο με την υποβολή των ετησίων στοιχείων του έτους κατά το οποίο τελέστηκε η μεταβολή.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για κάθε στοιχείο για το οποίο διαπιστώνονται μεταβολές, οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Άρθρο 9

Υποβολή ετήσιων στοιχείων λειτουργίας

Η εταιρεία οφείλει κάθε χρόνο εντός τακτής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην εγκριτική απόφαση, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ)] τα στοιχεία λειτουργίας της στην Ελλάδα για την παρελθούσα διαχειριστική περίοδο.

 

Σε περίπτωση που η εταιρεία υποβάλει αίτημα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, οφείλει, εντός τριών μηνών, να υποβάλλει τα στοιχεία λειτουργίας της στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ανάκλησης. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τις εταιρείες των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις έχουν ανακληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η υποχρέωση κάλυψης τιμολογηθέντος έργου με εισαγωγή κεφαλαίων, μπορεί να καλυφθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των παραπάνω οικονομικών στοιχείων.

 

Η μη υποβολή στοιχείων λειτουργίας κατά τα ανωτέρω επιφέρει την κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, καθώς και προστίμου που αντιστοιχεί σε μηδενικές δαπάνες λειτουργίας, βάσει του άρθρου 4 της παρούσας, και μηδενική απασχόληση, βάσει του άρθρου 6 της παρούσας, για τη χρονική περίοδο για την οποία δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία λειτουργίας και κατ’ ανώτατο για μέχρι δύο έτη.

 

Άρθρο 10

Διακοπή λειτουργίας

 1. Η εταιρεία σε περίπτωση που προτίθεται να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας της στην Ελλάδα, υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ)], υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, συνοδευόμενο από τη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η διακοπή λειτουργίας χωρίς αίτηση ανάκλησης από την εταιρεία, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται αυτοδίκαια.

 

 1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η μητρική εταιρεία έχει διακόψει τη λειτουργία της χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η εν λόγω απόφαση εγκατάστασης ανακαλείται αυτοδίκαια και σε περίπτωση που έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου από της συντελέσεως της διακοπής λειτουργίας της μητρικής εταιρείας, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

 

Άρθρο 11

Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

 1. Οι κυρώσεις της παρούσας απόφασης επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ)] και κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή στον τόπο εγκατάστασης της εταιρείας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει πάψει να υφίσταται, η απόφαση κοινοποιείται στον τελευταίο ορισθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσει όλους τους υπόχρεους.

 

 1. Σε περίπτωση περισσοτέρων παραβάσεων που επιφέρουν την κύρωση επιβολής προστίμου το συνολικό ποσό αυτού υπολογίζεται αθροιστικά.

 

 1. Σε περίπτωση επιβολής της κύρωσης της ανάκλησης σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 7, 9, 10, με την ίδια απόφαση επιβάλλονται αθροιστικά και κυρώσεις για τυχόν άλλες παραβάσεις υποχρεώσεων της εταιρείας, που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου από την Υπηρεσία.

 

 1. Πριν την επιβολή των κυρώσεων η εταιρεία ενημερώνεται από την Υπηρεσία εγγράφως προκειμένου, εντός προθεσμίας 15 ημερών, να υποβάλλει έκθεση απόψεων σχετικά με τις διαπιστούμενες παραβάσεις.

 

 1. Η εταιρεία οφείλει εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου να καταβάλει το συνολικό ποσό του προστίμου υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 3739) είτε μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) και κατάθεση αυτού στη αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ)] για αποδοχή και δέσμευσή του είτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και ενημέρωση της ως άνω Υπηρεσίας με προσκόμιση του σχετικού Διπλότυπου Είσπραξης. Εφόσον η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

 1. Για την καταβολή του προστίμου ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 12

 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β’ 3682) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η υπ’ αρ. 5397/19-01-2022 (Β’ 162) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ