Υπαγωγή οδηγών σχολικών λεωφορείων στις διατάξεις περί ασφάλισης των απασχολουμένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με την περίπτωση Α.51 του Κ.Β.Α.Ε. (Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες»)

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Απόφαση: 13627/2023 30ό Τριμελές

Πρόεδρος: Ιωάννα Πλίτση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Εισηγήτρια: Μαριέτα Τσέφου, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

 

………………

Κατά τις διατάξεις της περ. Α.51 του ισχύοντος Κ.Β.Α.Ε., οι οδηγοί λεωφορείων εν γένει υπάγονται στις βαριές και ανθυγιεινές εργασίας λόγω του χώρου στον οποίο παρέχεται η εργασία, ήτοι λόγω των επιβατικών μεταφορών, ανεξαρτήτως εάν οι εν λόγω μεταφορές ασκούνται από τον εργοδότη αποκλειστικά ως κύρια ή/και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Έγγραφο της διοίκησης, με το οποίο τίθεται το πρώτον ως κριτήριο υπαγωγής στα Β.Α.Ε. η κατά κύριο αντικείμενο άσκηση των επιβατικών μεταφορών, δεν αποτελεί δεσμευτικό κανόνα δικαίου, παρά μόνο παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις προς τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών για την ορθή εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, χωρίς να είναι καθ΄ εαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και χωρίς να δημιουργούν νομική δέσμευση για αυτούς, ενώ, πάντως, δεν δύναται ερμηνευτικό έγγραφο να τροποποιήσει διάταξη νόμου.

………………

Κρίση του Δικαστηρίου ότι οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων, οι οποίοι μεταφέρουν επιβάτες και δη μαθητές, εκτιθέμενοι, κατά τα κοινώς γνωστά, σε βλαπτικούς για την υγεία τους παράγοντες (π.χ. εργασία σε περιορισμένο χώρο, θόρυβος, δονήσεις, στρες, οδήγηση με ασφάλεια, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συχνές στάσεις, αυξημένη επαφή με τους μεταφερόμενους κ.λπ.), για λογαριασμό του εργοδότη τους, ήτοι του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, δραστηριότητα του οποίου αποτελεί και η μεταφορά επιβατών (μαθητών του), υπάγονται στις διατάξεις περί ασφάλισης των απασχολουμένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του Κ.Β.Α.Ε..