ΣΛΟΤ  903 ΕΞ / 11.05.2017

 

ΘΕΜΑ : Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής
ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σας παρακαλώ όπως κάνετε δεκτό το παρακάτω ερώτημά μου, το οποίο στηρίζετε σε Δικαστική απόφαση (πρακτικό συμβιβασμού-ιδιωτικό συμφωνητικό) Μονομελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου xxxxxxxxxx σε Συνεδρίαση της 6/7/2016.
Σε προμηθευτή μας δώσαμε προκαταβολή προκειμένου να κλείσουμε μελλοντική αγορά εμπορευμάτων. Οι προκαταβολές την 31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των 544.600,00 ευρώ.
Στις 31/12/2014 έγινε πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής για ποσό 61.920,00 βάσει άρθρου 2. ΠΟΛ 1056/2.3.15 η οποία δίνει την δυνατότητα σχηματισμού πρόβλεψης για ποσά προκαταβολών με την εγγραφή 68.09Χ σε 44.11Π
Το ποσό της πρόβλεψης το εκπέσαμε από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014.
Βάσει Πρακτικού συμβιβασμού – ιδιωτικό συμφωνητικό Διαιτητικού Δικαστηρίου συμφωνείτε μεταξύ των δύο μερών ένα ποσό ασφαλείας που οφείλει να παραδώσει σε εμπόρευμα ο προμηθευτής ύψους 225.000,00 σε διάστημα έξι ετών. Θα ήθελα την βοήθειά σας στους παρακάτω προβληματισμούς μου.
1. Θα πρέπει 31/12/2016 στηριζόμενη στην απόφαση να κάνω πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής και για το υπόλοιπο ποσό δηλαδή 257.080,00 (544.600,00-225.000,00- 61.920,00) το οποίο εκπίπτω εξ’ ολοκλήρου από τα έσοδά μου το 2016;
2. Ή θα πρέπει να κάνω πρόβλεψη κάθε έτος για τα επόμενα 6 έτη από το 2017 έως το 2022 όπως και η συμφωνία για παράδοση προϊόντων;
Ο λογ. 44.11 μηδενίζει με την μεταφορά του στον λογ. 50 με ποια ημερομηνία πρέπει να κάνω αυτή την εγγραφή όταν στην παράγραφο 4 της απόφασης αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τηρήσουν τους όρους τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ή αξίωση.
Στηριζόμενη στα παραπάνω μπορώ και ενώ δεν γνωρίζω εάν τηρηθούν οι όροι να εκπέσω από τα έσοδα 257.080,00 ευρώ το 2016 και εάν για κάποιο έτος από το 2017 μέχρι και το 2022 δεν τηρηθεί η συμφωνία να κάνω ανάκληση πρόβλεψης το συγκεκριμένο έτος και να καταχωρηθεί στα κέρδη;
Γενικά ποια είναι η άποψή σας για το χρόνο πρόβλεψης της επισφάλειας προκαταβολής καθώς και του χρόνου απομείωσης του προμηθευτή με εγγραφή μεταφοράς του λογ. 44.11 στον λογ. 50 καθώς και το χρόνο πιθανής αναστροφής της επισφάλειας πρόβλεψης σε περίπτωση μη τήρησης της απόφασης του Μονομελούς Δικαστηρίου.
Φοβάμαι μήπως δεν είναι φρόνιμο να γίνουν όλες οι επισφάλειες μέσα στο 2016, εφόσον δεν έχουμε τελεσίδικη απόφαση.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ερώτημα έχει δύο διαστάσεις τη λογιστική και τη φορολογική.
Από λογιστικής απόψεως εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 4308/2014, κατά την οποία, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά) και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που η διοίκηση της οντότητας κρίνει τεκμηριωμένα (οικονομική θέση του προμηθευτή, συμφωνία των μερών, δικαστικές αποφάσεις κλπ), ότι τα σχετικά ποσά έχουν απωλεσθεί.
Στο ερώτημα για παράδειγμα, αν η διοίκηση κρίνει ότι από το συνολικό ποσό των προκαταβολών που έχει δώσει (544.600 ευρώ), τελικά θα της παραδοθούν αγαθά αξίας 286.920 ευρώ, η διαφορά 257.680 ευρώ, πρέπει να αναγνωρισθεί ως ζημία απομείωσης στη χρήση που διαπιστώνεται το γεγονός. Στις μεταγενέστερες περιόδους, η εν λόγω απομείωση προσαρμόζεται, αναγνωρίζοντας πρόσθετη απομείωση ή αναστρέφοντας την υπάρχουσα με αναγνώριση εσόδου, βάσει των νέων εκτιμήσεων και ανάλογα με τις παραδόσεις των αγαθών και την εξέλιξη της υπόθεσης.
Για τον φορολογικό χειρισμό το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ