ΣΛΟΤ  850 ΕΞ / 11.05.2017

 

 

ΘΕΜΑ : Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σύμφωνα με την οδηγία σας 17.1.4, «θεμελιώδης αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) θεωρείται ότι ισχύει για μια οντότητα, εκτός εάν η διοίκησή της προτίθεται να την ρευστοποιήσει, ή να παύσει την δραστηριότητά της, ή εάν λόγω των συνθηκών δεν έχει καμία άλλη ρεαλιστική επιλογή παρά να διακόψει τη λειτουργία της.»

 

Ερωτάται αν εταιρεία που θα απορροφηθεί το 2017 από άλλη εταιρεία, με τις διατάξεις του ν.2166/93, της οποίας η δραστηριότητα δεν θα συνεχιστεί από την απορροφώσα εντάσσεται στην άνω οδηγία; Θα συντάξει δηλαδή τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τέλος έτους 2016 με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή θα αποτιμήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες και τις υποχρεώσεις στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν θίγεται για την απορροφώμενη, δεδομένου ότι η απορροφώσα καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής.

 

Η παύση της δραστηριότητας της απορροφηθείσας μετά την απορρόφηση, δεν θίγει την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρείας που προκύπτει μετά την απορρόφηση, εάν η εν λόγω εταιρεία συνεχίζει κανονικά τις λοιπές δραστηριότητές της.

 

Για τη διακοπή δραστηριότητας μπορεί να έχει εφαρμογή η παράγραφος 33 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 που παρέχει απαλλαγές για την εν λόγω παράγραφο, ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ