ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 322 ΕΞ / 21.02.2017

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Δύο επιχειρήσεις, βιοτεχνικής δραστηριότητας (η μία με απλογραφικά βιβλία και τζίρο περίπου 500.000 και η άλλη με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο 2.000.000) μέχρι και το 2014 δεν είχαν υποχρέωση τήρησης στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών, βιβλίου παραγωγής κοστολογίου καθώς και αποθήκης.

 

Με τα Ε.Λ.Π, όπως αυτά ορίζονται στον 4308/2014 αλλά και εξειδικεύονται στην ΠΟΛ.1003/2015, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μεταξύ των άλλων να τηρούν:

 

β) οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της,

 

γ) αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα και οι κινήσεις τους κατά ποσότητα ή και αξία,

 

δ) τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του κόστους και η κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες).

 

Σήμερα οι εν λόγω βιοτεχνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να τηρούν τέτοια αρχεία τόσο λογιστικά όσο και φορολογικά;

 

Δεδομένου ότι η τήρηση αυτών των λογιστικών αρχείων θα ανεβάσει το κόστος λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων σημαντικά (αγορά επιπρόσθετου λογισμικού, πρόσληψη ανθρώπων που θα απασχολούνται στην κοστολόγηση, τις τεχνικές προδιαγραφές και στην αποθήκη που μέχρι πριν δεν χρειαζόντουσαν).

 

Το ερώτημα μας το θεωρούμε πολύ σημαντικό δεδομένου ότι θα πρέπει να προϋπολογίσουμε κόστη πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της επιχείρησής μας και που θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στην γενικότερη επιχειρησιακή μας στρατηγική.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από την παράγραφο 5.8.8 της ΠΟΛ 1003/2014 προβλέπεται ότι: «Η παράγραφος 9 καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θέτει η παράγραφος 8 για τις δικλίδες παρακολούθησης των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 9 ορίζει ότι εκπληρώνεται η υποχρέωση της παραγράφου 8 όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Συνεπώς, δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα διακινούμενα αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία (βιβλίο αποθήκης). Φυσικά, κάθε οντότητα δύναται (δεν υποχρεούται) να τηρεί ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων για διαχειριστικούς σκοπούς».

 

Η παράγραφος 3.1.1 της ΠΟΛ 1003/2014, δεν επιβάλλει πρόσθετες πέραν του νόμου υποχρεώσεις αναφορικά με την τήρηση των λογιστικών αρχείων, αλλά αναφέρει ενδεικτικά παραδείγματα αρχείων που μπορεί να τηρούνται. Σε κάθε περίπτωση, πάντως η οντότητα είναι υποχρεωμένη να τεκμηριώνει την αξία των στοιχείων των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, ώστε να διευκολύνονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ