ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ / 12.07.2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΘΕΜΑ : Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση
ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εταιρεία που κάνει χρηματοδοτική μίσθωση μηχανών προβαίνει σε σύμβαση με πελάτη τον Απρίλιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2018 ο πελάτης ζητά την ακύρωση της σύμβασης. Ο εξοπλισμός επιστρέφει στην κυριότητα της εταιρείας ως εμπόρευμα.
Η εταιρεία θα αναγνωρίσει την κυριότητα του εξοπλισμού σε ποια χρονική στιγμή; Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν;
Σε περίπτωση που η εταιρεία έκανε δικαστικές ενέργειες στον πελάτη λόγω αδυναμίας πληρωμής αυτού, θα άλλαζε κάτι;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο εκμισθωτής που εκμισθώνει πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση, αναγνωρίζει απαίτηση από τον μισθωτή η οποία μειώνεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με το κεφάλαιο που ενσωματώνεται στα εισπραττόμενα μισθώματα και καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή.

 

Κατά την επιστροφή του παγίου από τον μισθωτή στον εκμισθωτή και την αποδοχή του από αυτόν (εκμισθωτή), χρεώνεται η αξία του παγίου ή εμπορεύματος με την εύλογη αξία του κατά το χρόνο εκείνο και πιστώνεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο της απαίτησης και ενδεχομένως της απαίτησης από τόκους που δεν έχουν εισπραχθεί και εμφανίζονται ως απαίτηση. Η διαφορά αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ