ΠΟΛ 1141/13.09.2017  

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α΄110)

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Ζωγραφάκης, Ο. Κολοβού

Τηλέφωνο : 210-3602480, 210-3642922

 

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4484/2017 (Α΄110), με το οποίο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/ 2013 (Α` 167), ως εξής:

 

«Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α` 239)».

 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 27Α του ν. 4172/2013 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ