Ο.3067/ 9.11.2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183/03.11.2023)

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Τηλέφωνα: 210 3375312, 317

Email: deaf@aade.gr

Url: www.aade.gr

 

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20

Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103605159

2103635044

Email: dideisep@aade.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5062/2023:

α) άρθρο 21 «Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023».

β) άρθρο 24 »Εναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 21 αφορά σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που είχαν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

Το άρθρο 24 αφορά στην έναρξη ισχύος του ν. 5062/2023.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 (Α 183), ως εξής:

 

Άρθρο 21 «Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ως αντιστάθμισμα για ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023. Δικαιούχοι είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση της δράσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου η ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται πως με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μορφή της ενίσχυσης, εξειδικεύονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 24 «Έναρξη ισχύος»

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ