Ο.3006 / 02.02.2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν. 5083/2024 (Α’ 12) με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

 

ΑΑΔΕ

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20

Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα

Τηλέφωνο  2103635044

Email : dideisep@aade.gr

 

ΙI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Φ.)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 64 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2103375318

2103375312

E-Mail : deaf@aade.gr

 

IΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα

Τηλέφωνο : 213 2122400

E-Mail : deef@aade.gr

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν. 5083/2024 (Α’12) με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων του ν. 5083/2024:

 1. i) της παρ. 6 του άρθρου 13 «Διαδικασία ψηφοφορίας»
 2. ii) του άρθρου 19 «Αποζημιώσεις Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου, του Γενικού Εφόρου και των Βοηθών Γενικού Εφόρου»

iii) του άρθρου 34 «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και απαλλαγή φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 π.δ. 26/2012»

 1. iv) του άρθρου 60 «Ποσοστό παρακράτησης εσόδων υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα τέλη του άρθρου 1 του ν. 339/1976 – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976»
 2. v) του άρθρου 63 «Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 5035/2023»
 3. vi) του άρθρου 64 «Έναρξη ισχύος»

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 1. i) Με την παρ. 6 του άρθρου 13 θεσπίζεται το ακατάσχετο, αφορολόγητο και ασυμψήφιστο του ποσού που καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του εκλογέα σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το κόστος επιστροφής του φακέλου επιστροφής της επιστολικής ψήφου.
 2. ii) Με την παρ. 1 του άρθρου 19 θεσπίζεται η καταβολή αποζημίωσης των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου, του Γενικού Εφόρου και των Βοηθών Γενικού Εφόρου και με την παρ. 2 αυτού θεσπίζεται το ακατάσχετο, αφορολόγητο και ασυμψήφιστο της αποζημίωσης της παρ. 1.

iii) Με το άρθρο 34 θεσπίζεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών και τροποποιείται η παρ. 8 άρθρου 58 π.δ. 26/2012.

 1. iv) Mε την παρ. 1 του άρθρου 60 προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976 (Α’136) και ορίζεται ποσοστό παρακράτησης και απόδοσης στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πέντε τοις εκατό (5%), κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στο άρθρο 98 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), επί των εσόδων από την είσπραξη των τελών της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 60 ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του ίδιου άρθρου από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1209/22.12.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (Β’7332).
 2. v) Με το άρθρο 63 προστίθεται περ. δ) στο άρθρο 47 του ν. 5035/2023 και θεσπίζεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2023 «σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων» (L 180).
 3. vi) Με το άρθρο 64 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν. 5083/2024 (Α’ 12), ως εξής:

 

Άρθρο 13

«Διαδικασία ψηφοφορίας»

 

Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η αποστολή του φακέλου (για την επιστολική ψήφο) από το Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται ατελώς για τον εκλογέα και η επιστροφή του φακέλου γίνεται με πάροχο ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών επίσης ατελώς για τον εκλογέα, εφόσον από τις συμβάσεις με τις εταιρείες παροχής ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών προβλέπεται η δυνατότητα χρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το κόστος επιστροφής του φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου, είναι δυνατή η καταβολή ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του εκλογέα. Το ποσό αυτό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση ή φορολόγηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. Οι εκλογείς μεριμνούν για την εμπρόθεσμη αποστολή του φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14.

 

Άρθρο 19

«Αποζημιώσεις Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου, του Γενικού Εφόρου και των Βοηθών Γενικού Εφόρου»

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του κοινοποιούμενου νόμου θεσπίζεται η καταβολή αποζημίωσης στους προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών των άρθρων 15 (Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου) και 16 (Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου), στον Γενικό Έφορο παρακολούθησης της διαδικασίας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο και τους Βοηθούς Γενικού Εφόρου του άρθρου 18, στους υπαλλήλους που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής του άρθρου 15 και το έργο του Γενικού Εφόρου του άρθρου 18, καθώς και στον γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 16.

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η αποζημίωση της άνω παρ. 1 είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση ή φορολόγηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

 

Άρθρο 34

«Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και απαλλαγή φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 π.δ. 26/2012»

 

Με το άρθρο 34 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012 (Α’57), περί διορισμού εφορευτικών επιτροπών, η φράση «απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οποιοδήποτε είδους φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, μπορεί να καθορίζεται ημερήσια αποζημίωση στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οποιοδήποτε είδους φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων, είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.»

 

Άρθρο 60

«Ποσοστό παρακράτησης εσόδων υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα τέλη του άρθρου 1 του ν. 339/1976 – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976»

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976 (Α΄136) ως εξής: «2. Επί των εσόδων από την είσπραξη των τελών της παρ. 1 ορίζεται ποσοστό παρακράτησης και απόδοσης στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πέντε τοις εκατό (5%), κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στο άρθρο 98 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).».

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η παρ. 1 του ίδιου άρθρου ισχύει από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. Α.1209/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την είσπραξη των εν λόγω τελών (Β’ 7332).

 

Άρθρο 63

«Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 5035/2023»

 

Με το άρθρο 63 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 47 του ν. 5035/2023 (Α’76), περί αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περ. δ) και το άρθρο 47 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 47

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι:

α) ως αποζημιώσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου,

β) βάσει του Μέτρου 3.4.3 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»,

γ) βάσει της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022/C 426/01) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας»,

δ) βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2023 «σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων» (L 180), είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής των ενισχύσεων του πρώτου εδαφίου, αυτές δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 61 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).».

 

Άρθρο 64

«Έναρξη ισχύος»

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς των κοινοποιούμενων άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.