Ο. 3004 / 25.01.2024

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:101 84 – Αθήνα

Τηλέφωνο:210 3375456/192

E-Mail:deaf@aade.gr

Url:www.aade.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 5082/2024.

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του κάτωθι άρθρου του ν. 5082/2024:

Άρθρο 46 «Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023»

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 46 αφορά πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) που εδρεύουν στην Ελλάδα.

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 5082/2024 (Α’9), ως εξής:

 

Άρθρο 46 «Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου, στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), οι λέξεις «Το παρόν δεν εφαρμόζεται» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται», μετά την αναφορά στον «ν. 4261/2014 (Α’ 107)», προστίθεται η φράση «που εδρεύουν στην Ελλάδα» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) που εδρεύουν στην Ελλάδα.»

 

Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 46 ισχύει από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 52 του ν. 5045/2023. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), το άρθρο 52 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’ (άρθρα 48-53) του ίδιου νόμου τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του (29.07.2023).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ