Νέοι Κωδικοί εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2022     

Επιμέλεια : Σαρδέλης Γιώργος 

 

Α. Πίνακας εκκαθάριση φόρου, τελών, κλπ

  1. Νέος κωδικός 590: «Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4887/2022 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)».
  2. Νέος κωδικός 586: «586 – Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4864/2021 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)».

Παρατηρήσεις: Συμπληρώνονται από τις εταιρείες που έκαναν χρήση των κινήτρων των ανωτέρω νόμων.       

Β. Πίνακας φορολογικής αναμόρφωσης λογαριασμού «Αποτελεσμάτων χρήσεως»

  1. Νέος κωδικός 516 – περίπτωση 19: «Ποσό προσωρινών διαφορών που φορολογήθηκε λόγω διανομής σε προηγούμενα έτη»-

Σχετική εγκύκλιος Ε. 2089/2022: Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ στη διανομή των ποσών  προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

  1. Νέος κωδικός 518: «Κέρδος που αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 7 της ΣΑΔΦ Ελλάδας – Αλβανίας (περ. β’ παρ. 2 άρθ. 23 του ν.2755/1999)».
  2. Νέος κωδικός 519: «Κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης (άρθρο 71Α του ν. 4172/2013)»

Παρατηρήσεις: Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του ν. 4172/2013, τα κέρδη απαλλάσσονται για 3 συνεχόμενες χρήσεις.

Γ. Υποπίνακας- Σε περίπτωση διανομής κερδών.

  1. Νέος κωδικός 372: «Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-Φ.Β. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος σε προηγούμενα έτη»
  2. Νέος κωδικός 373: «Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-Φ.Β. για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος».
  3. Επίσης Νέοι Κωδικοί: 392 – 1α, 393-2α, 394-3α, 395-4α.

Δ. Στον Υποπίνακα: Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους –    Προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες που έχουν σχέση με τους αναπτυξιακούς νόμους   

  1. V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.4887/2022)
  2. VII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.4864/2021)

Ε. Στον Υποπίνακα 10α προστέθηκε ο κωδικός 010:

“Αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί, για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμου κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν (άρθρο 83 ν.4916/2022)”.

Στ. Στον Υποπίνακα 10β προστέθηκαν οι κωδικοί: 023, 024, 025, 026, 027,