Κ.Υ.Α. 14761 /  26.02.2024  (ΦΕΚ Β΄ 1390 / 01.03.2024)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189).

Η Κ.Υ.Α. με πίνακες