Κ.Υ.Α. 139 ΕΞ 2023   (ΦΕΚ Β’ 28/09.01.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.» (Β’ 4750).

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως του τρίτου εδαφίου της παρ. 11,

β) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

 

  1. Τις αναγκαίες προσαρμογές στο Παράρτημα ΙΙ επί του εντύπου αιτήματος παροχής πρόσβασης των υπόχρεων προσώπων, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι υποπεριπτώσεις «χρηματοπιστωτικών οργανισμών» ως υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 4577/2018 βάσει του ορισμού της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

 

  1. Την αναγκαιότητα προσθήκης στο Παράρτημα IV της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης επιπλέον Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας σε συνέχεια του υπό στοιχεία 160840 ΕΙ 2022/03.11.2022 εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τους συμπληρωματικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 5 του ν. 4577/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

 

  1. Την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των οποίων τα στοιχεία βρίσκονται καταχωρημένα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

 

  1. Την παροχή πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για στόχους που αφορούν στην άσκηση εποπτείας και μέτρων δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων του ν. 4557/2018.

 

  1. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Την προσθήκη στην περ. β του Κεφαλαίου Δ του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών των κάτωθι υποπεριπτώσεων με προσθήκη κυτίου επιλογής δίπλα σε κάθε μια από αυτές μετά την περ. β’ «οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί»:

«βα) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής,

ββ) Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλισης ζωής ή της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδύσεις, με την εξαίρεση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,

βγ) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,

βδ) Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων,

βε) Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),

βστ) Εταιρείες παροχής πιστώσεων,

βζ) Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,

βη) Ιδρύματα πληρωμών,

βθ) Ταχυδρομικές εταιρείες, στο μέτρο που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών,

βι) Ανταλλακτήρια συναλλάγματος,

βκ) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,

βκα) Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,

βκβ) Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποί τους,

βκγ) Εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,

βκδ) Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών «έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,

βκε) Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,

βκστ) Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,

βζ) Στερούμενα ιδίας νομικής προσωπικότητας υποκαταστήματα στην Ελλάδα χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή,

βη) Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων,

βθ) Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περ. β’ έως ιβ, ιδ’ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014».

 

Άρθρο δεύτερο

 

Την προσθήκη στο Παράρτημα IV της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750) των κάτωθι Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ): «65110000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 65111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 66221010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 66301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 66301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2023

 

Οι Υπουργοί

 

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

 

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ