Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 24018/411/26.05.2016

Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τλ. το έτος 2016.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του N. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α» 46).

 

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του N. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α» 146).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του N. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α» 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του N. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α» 57) και ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του N. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α» 65), του άρθρου 51 του N. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α» 101), του άρθρου 14 του N. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α» 28), του άρθρου 1 του N. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του N. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α» 206).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του N. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α» 91).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1ου της υποπαραγράφου ΙΑ.11 «Νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομίσθιου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» του N. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α» 222).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του N. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α» 193).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του N. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α» 114), με το οποίο παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α» 50), με το οποίο παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α» 143).

 

 1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α» 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α» 29).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.δ. 3/6 1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών – τεχνιτών» (Α» 157).

 

 1. Το Β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (Α» 123) και τον N. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α» 258), όπως ισχύουν.

 

 1. Το Ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α»90), όπως ισχύει.

 

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α» 98).

 

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α» 194).

 

 1. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α» 178).

 

 1. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α» 180).

 

 1. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων» (Α» 181).

 

 1. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α» 185).

 

 1. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α» 116).

 

 1. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α» 114).

 

 1. Τους Κανονισμούς αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

 1. Τη με αρ. πρωτ. C (2014)/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

 1. Την αριθμ Υ56/21-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου απόφαση του Πρωθυπουργού (Β» 2281).

 

 1. Τη με αριθμό Υ29/8-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β» 2168).

 

 1. Τη με αριθμό 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ Β» 2222) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

 

 1. Τη με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-2-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (Β» 120), όπως ισχύει.

 

 1. Τη με αριθμό 40041/12-04-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Μαθητείας Α» Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (Β» 639).

 

 1. Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (Β» 540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. 59308/2351/31-12-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2016» (ΑΔΑ: 6ΛΛΔ465Θ1Ω-ΤΛΞ).

 

 1. Τη με αριθμό 365/07/9-2-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ που υπεβλήθη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αριθμό 13385/12-2-2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

 

 1. Τη με αριθμό 71/13-1-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του ΟΑΕΔ για ποσό 1.400.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: 7Ω9Σ4691Ω2-0ΔΖ, τη με αριθμό 778/9-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων του Περιφερειακού Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ποσό 1.650.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: 64Π14691Ω2-7ΔΒ), τη με αριθμό 2564/9-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για ποσό 3.057.500,00 ευρώ (ΑΔΑ: Ω9ΚΨ4691Ω2-8ΥΧ),τη με αριθμό 623/2-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων του Περιφερειακού Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Ηπείρου για ποσό 500.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: 7ΝΦΘ4691Ω2-7ΩΗ), τη με αριθμό 442/9-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Κρήτης για ποσό 1.350.000,00 ευρώ (ΑΔΑ:7ΖΝΙ4691Ω2-ΨΗΡ), τη με αριθμό 2945/10-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων για ποσό 8.570.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: 7Φ0Ρ4691Ω2-Γ1Β), τη με αριθμό 2118/10-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Πελοποννήσου για ποσό 1.750.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: Ω0Β04691Ω2-ΩΞ2) και τη με αριθμό 976/ 10-2-2016 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή επιδομάτων των εκπ/κων μονάδων της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας για ποσό 1.800.000,00 ευρώ (ΑΔΑ: 67ΨΝ4691Ω2-ΩΞ2).

 

 1. Την με αριθμό 520/26-2-2016 ακυρωτική απόφαση της δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0545.00 ποσού 300.00 ευρώ του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 67ΨΝ4691Ω2-955).

 

 1. Τη με αριθμό ΑΤ2/9046/22/26-2-2016 Εισήγηση της Προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 1. Τη με αριθμό 8684/282/3-3-2016 Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του N. 4270/2014 (Α΄ 143).

 

 1. Την ανάγκη επιδότησης πρακτικής άσκησης 14300 μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του N. 3475/2006 (Α» 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τλ.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 20.077.200 € σε βάρος του ΚΑΕ 0545 του προϋπολογισμού του Ο.ΑΕ.Δ. του έτους 2016,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Ο θεσμός της Μαθητείας

 

Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το με αρ. 3/6.6.1952 (ΦΕΚ 157/Α΄) Β.δ. «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών – τεχνιτών», και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985).

 

Με το Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α΄) «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική και άλλες διατάξεις» εντάχθηκαν πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (TEE Α και Β Κύκλου). Σήμερα λειτουργούν ως Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) βάσει του N. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του Άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 193 Α΄) και του άρθρου 37 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 5/Α/14-5-2015). Στις Σχολές αυτές εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Μαθητείας.

 

Η Μαθητεία αποτελεί σύστημα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα προγράμματα Μαθητείας εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων Μαθητείας γίνεται κατά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, κατά δε το πρακτικό σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

 

Άρθρο 2

 

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης

 

Πλαίσιο Ένταξης – Προϋπολογισμός

 

και Διάρκεια της Επιδότησης

 

Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 11 € ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

 

Το ποσό της επιδότησης των 11 € θα καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται.

 

Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν), διότι αυτή καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές.

 

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

 

Ο προβλεπόμενος για επιδότηση αριθμός μαθητών και η δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016, αναλύονται ως εξής:

 

Β» ΤΑΞΗ

 

3.900 μαθητές * 6 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 4.633.200 €

 

Α» ΤΑΞΗ

 

5.200 μαθητές * 12 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 12.355.200 €

 

Α» ΤΑΞΗ (νέοι μαθητές, 1ο τρίμηνο σχολικού έτους 2016-17)

 

5.200 μαθητές * 3 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 3.088.800 €

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 20.077.200 €

 

Για το ανωτέρω ποσό των 20.077.200 € υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2016 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0545 «Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές».

 

Το ποσό των 4.633.200 €, που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2016 για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των 3.900 μαθητών της Β» Τάξης των ΕΠΑ.Σ (από 1-1-2016 έως 30-6-2016), αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ στο Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Έχει ήδη κατατεθεί ΤΔΠΠ, κατόπιν πρόσκλησης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Κωδικός Πρόσκλησης ΑΝΑΔ03-Κωδικός MIS 5000117). Η χρηματοδότηση αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 

Σε περίπτωση μη ένταξης στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

Το ποσό των 12.355.200 €, που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2016 για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των 5.200 μαθητών της Α» Τάξης των ΕΠΑ.Σ (από 1-1-2016 έως 31-12-2016), αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-20. Έχει συμπληρωθεί σχετικά Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης για τη δράση της Μαθητείας των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ της προγραμματικής περιόδου 2014-20.

 

Σε περίπτωση μη ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-20, το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

Το ποσό των 3.088.800 €, που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2016 για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των 5.200 μαθητών της Α» Τάξης νεοεισερχόμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ (από 1-10-2016 έως 31-12-2016), αναμένεται επίσης να συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-20. Έχει συμπληρωθεί σχετικά Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης για τη δράση της Μαθητείας των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ της προγραμματικής περιόδου 2014-20.

 

Σε περίπτωση μη ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-20, το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

 

Στόχος της Πράξης – Ωφελούμενοι

 

Στόχος της πράξης είναι η εξασφάλιση, μέσω της παράλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σχολείο και τον πραγματικό χώρο εργασίας, της κατά το μέγιστο δυνατό ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας.

 

Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

 

Άρθρο 4

 

Μητρώα Εργοδοτών –

 

Έυρεση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

 

Α) Σε κάθε ΕΠΑ.Σ τηρείται Μητρώο εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με ευθύνη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για πρακτική άσκηση και για το οποίο ενημερώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ.

 

Β) Όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΣ, είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο.

 

Άρθρο 5

 

Όροι Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

 

5.1. Η πρακτική άσκηση των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητά τους, βάσει προγράμματος και είναι 4 ημερολογιακά εξάμηνα.

 

Τα εξάμηνα αυτά καλούνται ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και διακρίνονται σε 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο.

 

Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους.

 

Η ημερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά ασκουμένων ορίζεται στις έξι (6) ώρες.

 

5.2. Υποχρεώσεις εργοδοτών

 

Η επιχείρηση, που απασχολεί μαθητές υποχρεούται:

 

α) Να υπογράφει το Συμφωνητικό Μαθητείας.

 

β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών.

 

γ) Να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το πρόγραμμα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος άσκησης.

 

δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης των πρακτικά ασκουμένων σε αυτή μαθητών.

 

ε) Να τηρεί τους αυστηρότερους όρους ασφαλείας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του Ν. 1837/1989.

 

στ) Να ακυρώσει το Συμφωνητικό Μαθητείας, αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.

 

5.3. Υποχρεώσεις μαθητών

 

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθόσον μαθητής, που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από την πρακτική του άσκηση και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Μαθητής, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε εργασία από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και στη συνέχεια, με υπαιτιότητά του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του εργασία.

 

5.4. Συμφωνητικό Μαθητείας

 

Ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του, (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του, αμέσως μόλις προσληφθεί, Συμφωνητικό Μαθητείας σε έντυπο, που χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και το οποίο επικυρώνεται υπογραφόμενο από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο του Συμφωνητικού Μαθητείας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και σε αυτό αναφέρεται κυρίως ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης του μαθητή και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας.

 

Το συμφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα οι κατωτέρω: α) ο μαθητής, ή ο γονέας, ή ο κηδεμόνας β) ο εργοδότης γ) η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

 

5.5. Παρακολούθηση Εφαρμογής Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 

Την εποπτεία, για την εφαρμογή του προγράμματος πρακτικής άσκησης στους τόπους εργασίας των μαθητών ασκεί ο ΟΑΕΔ με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

 

Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες αποφάσεις της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

 

Έργο των εκπαιδευτικών στην προκειμένη περίπτωση είναι:

 

α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις.

 

β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητών και εργοδοτών.

 

γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες τους μαθητές σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης.

 

Τα συμπεράσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

 

Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη η οποία μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κ.λπ.), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2016, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν λόγω προϋπολογισμό.

 

Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

 

5.6. Τα ανωτέρω προβλέπονται αναλυτικά στην υπ» αριθμ. 40087/6-12-2007 (ΦΕΚ 2376/Β») κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006».

 

Άρθρο 6

 

Διαδικασία Χορήγησης Επιδότησης

 

6.1. Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες

 

Οι εργοδότες, που δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, σχετικό έγγραφο με αναλυτικό μηνιαίο δελτίο παρουσίας, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των απασχολούμενων μαθητών, την ειδικότητά τους, τις ημέρες απασχόλησής τους, το ποσό που αντιστοιχεί για την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και τη στήλη υπεύθυνης δήλωσης, όπου υπογράφουν οι μαθητές, συνοδευόμενο από βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986), ως απόδειξη, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μαθητές, ή Αναλυτικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του τριμήνου πληρωμής. Η ως άνω κατάσταση θεωρείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

 

Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι πρωτότυπες καταστάσεις με το ακριβές ποσό μετά τον έλεγχο ΑΠΔ-ΙΚΑ για τους μαθητές, υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο υπάρχει η υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ και η σφραγίδα του Σχολείου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να δοθεί η τελική έγκριση.

 

Η καταβολή της επιδότησης στους εργοδότες γίνεται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και υπεύθυνος για την καταβολή είναι ο Διευθυντής.

 

Ο εργοδότης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με το σχολείο, ότι θα λαμβάνει αυτός την επιδότηση, οφείλει στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλει το σύνολο της αμοιβής στο μαθητή, που αντιστοιχεί στα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθιά του.

 

Η καταβολή της επιδότησης θα αποδεικνύεται από τον τραπεζικό λογαριασμό του μαθητή.

 

Η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες εντός του εξαμήνου σε δύο δόσεις ανά τρίμηνο δεδουλευμένα. Το ποσό της επιδότησης των 11€ καταβάλλεται εξ» ολοκλήρου στο μαθητή από τον εργοδότη για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και αποτελεί μέρος της ημερήσιας αμοιβής, που υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης για τον πρακτικά ασκούμενο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα).

 

Σε περίπτωση, που ο εργοδότης δεν τηρεί μία από τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται να επιστρέψει την επιδότηση, που πήρε μέχρι την ημέρα της εξακρίβωσης της μη τήρησης αυτής, επιφυλασσόμενης κάθε τυχόν άλλης νόμιμης κύρωσης.

 

6.2. Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στο μαθητή

 

Οι φορείς, που απασχολούν για την πρακτική τους άσκηση μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο παρουσίας και πλήρους απασχόλησης των μαθητών στην επιχείρηση, που τους προσκομίζουν οι μαθητές, σαν φύλλα εντύπου ή σαν φυλλάδια, το οποίο αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας των μαθητών, καθ» όλη την διάρκεια του έτους.

 

Τα ως άνω φύλλα, τα οποία πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Σχολής, θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΕΠΑ.Σ το αργότερο εντός 10ημέρου από την λήξη κάθε μήνα.

 

Στη συνέχεια οι ΕΠΑ.Σ, με βάση τα δελτία παρουσίας – απασχόλησης, που λαμβάνουν από τους φορείς, συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των πρακτικά ασκουμένων μαθητών με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούνται.

 

Οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές των ΕΠΑ.Σ προβαίνουν στην πίστωση των, κατά περίπτωση, ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητών.

 

Η επιδότηση στους μαθητές καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα και εφόσον έχουν υποβληθεί τα δελτία παρουσίας, καθώς και η απόδειξη, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

Και στην ως άνω περίπτωση καταβολής της επιδότησης στον μαθητή ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ είναι υπεύθυνος του έργου και υπεύθυνος της καταβολής.

 

Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειμένου να καταβάλει την επιδότηση στους μαθητές, θα πρέπει να ελέγχει τις ΑΠΔ των επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ.

 

6.3. Και στις δύο περιπτώσεις καταβολής της επιδότησης, όταν ο εργοδότης είναι Δημόσιος φορέας και απασχολεί πάνω από 30 μαθητές, προκειμένου να τύχει επιδότησης, υποβάλλει κάθε μήνα μία συγκεντρωτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών, την ειδικότητα, τις ημέρες εργασίας του μήνα, το ημερήσιο επίδομα, το συνολικό ποσό της επιδότησης και στήλη με υπογραφή του μαθητή.

 

6.4. Όταν γίνει η κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα επ» ονόματι των δικαιούχων φορέων, το γραμμάτιο είσπραξης, που θα εκδώσει η Τράπεζα διατηρείται στο Σχολείο σαν εξοφλητικός τίτλος.

 

6.5. Ως προθεσμία καταβολής της επιδότησης και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από το τέλος του κάθε τριμήνου, με την προϋπόθεση, ότι ως τρίμηνα νοούνται οι μήνες Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος (1ο τρίμηνο), Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος (2ο τρίμηνο), Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος (3ο τρίμηνο) και Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος (4ο τρίμηνο).

 

6.6. Διευκρινίζεται, ότι από το ως άνω χρονικό διάστημα (των 3 μηνών) οι δύο (2) μήνες θα αφορούν αυστηρά και αποκλειστικά στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από πλευράς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και ο ένας (1) μήνας θα αφορά στη διαδικασία ελέγχου και τελικής έγκρισης από πλευράς Περιφερειακής Διεύθυνσης. (Σημειώνουμε, ότι ο ένας μήνας θα υπολογίζεται βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης).

 

Εάν παρέλθει το τρίμηνο και δεν έχει εισπραχθεί από τους ως άνω δικαιούχους, (εργοδότη ή μαθητή), η επιδότηση, οι περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των ποσών τη επιδότησης θα εγκρίνονται κατ» εξαίρεση με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Διευθυντών των ΕΠΑΣ.

 

6.7. Στις περιπτώσεις καταβολής της επιδότησης απευθείας στους μαθητές δύναται να λαμβάνεται μέριμνα από το Διευθυντή της ΕΠΑΣ και υπεύθυνο του έργου, ώστε τα αναλογούντα ποσά να καταβάλλονται στους μαθητές κάθε μήνα και εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εν λόγω οδηγία παρέχεται, προκειμένου οι μαθητές να λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό το σύνολο των δεδουλευμένων τους.

 

Άρθρο 7

 

Έλεγχος – Δημοσιονομικές Διορθώσεις

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των πράξεων, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

 

α. Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων.

 

β. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

 

γ. Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης.

 

δ. Την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους.

 

ε. Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

 

στ. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.

 

ζ. Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

 

Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8-12-2015( ΦΕΚ Β» 2784) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20», όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Άρθρο 8

 

Τήρηση Όρων Πληροφόρησης

 

και Δημοσιότητας

 

 1. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, αναφερόμενοι στο αρμόδιο για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υπουργείο (Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 

 1. Όλοι οι φορείς των πράξεων αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο, που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

 

 1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου , βάσει των οδηγιών της αντίστοιχης Διαχειριστικής Αρχής και τις απαιτήσεις των πράξεων.

 

Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή των Ε.Π., επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/1/2016.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

 

Οι Υπουργοί

 

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ