Κανονισμός για την εφαρμογή του ν. 4557/2018

( Κατά του «ξεπλύματος βρώμικου» χρήματος )

Ανάλυση υποχρεώσεων και προστίμων από την Α.ΚΙ.Ο.Ε.

 

AKIOE.GR   –      teamakioe@gmail.com  

 

Με τον κανονισμό αλλάζει η ζωή μας, αλλάζει το επάγγελμα, έρχεται κτύπημα τελειωτικό στις επιχειρήσεις

 

– Δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφάλειας για το τι έκανε και τι δεν έκανε ο συνάδελφος.

– Αν υπάρχει πρόβλεψη για λάθος ανθρώπινο η εάν έχει πλάνη ακούσια.

– Δεν υπάρχει διασφάλιση και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες.

– Ο Συνάδελφος τυλίγεται σε μια κόλλα χαρτί ανάλογα τις επιθυμίες  του ελεγκτή.

– Ο Συνάδελφος έχει υποχρεώσεις και δεν έχει κανένα δικαίωμα.

– Τα πρόστιμα ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν τις 400.000 ευρώ.

– Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

– Ανάλογα την επιμέλεια και την προσοχή θα μπαίνουν τα πρόστιμα

– Ουσιαστικά μας ανατίθεται εργασία του ελεγκτικού μηχανισμού

– Μεγαλώνει ο όγκος δουλειάς και επιβαρύνεται η λειτουργία της επιχείρησης.

 

Κανονισμός για την εφαρμογή του ν. 4557/2018

 

ΒΑΣΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

Για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες απαιτείται η τέλεση μίας χρονικά και ουσιαστικά προγενέστερης αξιόποινης πράξης από την οποία προκύπτει η προς νομιμοποίηση περιουσία.

 

Ποια είναι τα αδικήματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κατά την άσκηση του επαγγέλματος;

– Τις εγκληματικές οργανώσεις

– Τις τρομοκρατικές οργανώσεις και πράξεις

– Την δωροληψία & την δωροδοκία

– Την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων

– Την σωματεμπορία

– Την απάτη μέσο ηλεκτρονικών συστημάτων

– Τα όλα και τα ναρκωτικά (υπόθετο την εμπορία)

– Την ληστεία και την πλαστογραφία

– Τα αδικήματα στο χρηματιστηριακό τομέα

– Την Φοροδιαφυγή (εδώ μπαίνουν όρια Φ.Π.Α. 50.000 ευρώ, εικονικά 75.000 ευρώ, εισόδημα 100.000 ευρώ)

 

Τα είδη της επιμέλειας είναι:

– Συνήθης δέουσα επιμέλεια

– Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια

– Αυξημένη δέουσα επιμέλεια

 

Πότε εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας:

– Όταν συνάπτεται επιχειρηματική σχέση

– Όταν διενεργείτε περιστασιακή συναλλαγή > = 15.000 ευρώ

– Όταν διενεργείτε περιστασιακή συναλλαγή > = 10.000 ευρώ σε μετρητά (αφορά μόνο εμπόρους)

– Όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες η χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εδώ δεν μπαίνει όριο στα ποσά.

– Όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και επάρκεια των στοιχείων πιστοποίησης του πελάτη η του πραγματικού δικαιούχου.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Εσωτερικές διαδικασίες-πολιτικές

Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη

Διαδικασίες Ανάλυσης Κινδύνου

Αποστολή αναφορών

Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων των υπόχρεων προσώπων. (άρ.37)

Γραπτή επικαιροποιημένη πολιτική για θέματα ξεπλύματος (π.χ. εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών) (άρ.35)

Ορισμός υπευθύνου, σε επίπεδο διοίκησης για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. (άρ.35)

Τα υπόχρεα πρόσωπα θεσπίζουν διαδικασίες που επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και ανώνυμου διαύλου, ανάλογου προς τον χαρακτήρα και το μέγεθος του εκάστοτε υπόχρεου προσώπου. (άρ.35παρ.3β)

Τα υπόχρεα πρόσωπα που ανήκουν σε όμιλο εφαρμόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τους σκοπούς του παρόντος σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (άρ.36

 

Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας

 

Διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης (αναζήτηση ΓΕΜΗ, ΦΕΚ σύστασης κ.α. σχετ. ΠΟΛ.1200/2018) (αρ.13 παρ.1α)

Διαδικασία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων (αρ.13 παρ.1β και άρ.20

Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία ταυτοποίησης των πελατών (αρ.30-31)

Δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγής με πελάτη πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (αρ.14 παρ.1-2

Διαδικασία διαπίστωσης για το εάν κάποιοι από τους πελάτες εμπίπτουν στον ορισμό των «πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων» ή «στενών συγγενών» ή «στενών συνεργατών». (αρ.3 παρ.9 &10, αρ.18). Στην περίπτωση που ένας πελάτης χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου ή είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (ΠΕΠ) εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας(αρ.16 & 18)

Απόρριψη συνεργασίας με πιθανό πελάτη λόγω υποψίας σύνδεσης αυτού με ΞΧ/ΧΤ (αρ.23)

Διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης (αναζήτηση ΓΕΜΗ, ΦΕΚ σύστασης κ.α. σχετ. ΠΟΛ.1200/2018) (αρ.13 παρ.1α)

Διαδικασία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων (αρ.13 παρ.1β και άρ.20)

Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία ταυτοποίησης των πελατών (αρ.30-31)

Δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγής με πελάτη πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (αρ.14 παρ.1-2)

Διαδικασία διαπίστωσης για το εάν κάποιοι από τους πελάτες εμπίπτουν στον ορισμό των «πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων» ή «στενών συγγενών» ή «στενών συνεργατών». (αρ.3 παρ.9 &10, αρ.18). Στην περίπτωση που ένας πελάτης χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου ή είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (ΠΕΠ) εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας(αρ.16 & 18)

Απόρριψη συνεργασίας με πιθανό πελάτη λόγω υποψίας σύνδεσης αυτού με ΞΧ/ΧΤ (αρ.23)

Πολιτική και διαδικασία από την οποία να προκύπτει ότι πραγματοποιείται επικαιροποίηση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για τους υφιστάμενους πελάτες (αρ.13 παρ.7)

Διαδικασία ελέγχου για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων συναλλαγών (αρ.16)

Τήρηση αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης από την Αρχή, τις αρμόδιες αρχές ή κάθε άλλη δημόσια αρχή για χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά το τέλος της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη ή την ημερομηνία της περιστασιακής συναλλαγής (αρ.13 παρ.1δ, αρ.30 παρ.3)

Συχνότητα επικαιροποίησης πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί για την επιχειρηματική σχέση (ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών, επαγγελματικές δραστηριότητες, το προφίλ κινδύνου του, την προέλευση των κεφαλαίων) (αρ.13 παρ.1δ)

Συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και τον σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης και πηγές που συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες. Διαδικασία αξιολόγησης αυτών των πληροφοριών (αρ.13 παρ.1γ)

Συμπλήρωση του πίνακα Ι’ του εντύπου Ε3

 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης και εφόσον οι συναλλαγές του πελάτη υπερβούν κάποιο εύλογο ποσοτικό όριο,

Μείωση της συχνότητας της επικαιροποίησης στοιχείων του οικονομικού προφίλ του πελάτη,

Μείωση παρακολούθησης της συναλλακτικής δραστηριότητας του πελάτη

Μη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τον σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης όταν αυτή τεκμαίρεται από τον τύπο των διεξαγόμενων συναλλαγών.

 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Συναλλαγές με πελάτες τρίτων χωρών

Ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό ή νόμιμο σκοπό

Ιδιαιτέρως πολύπλοκες σε σύγκριση με συναλλαγές που απαντώνται σε ομοειδείς περιστάσεις

Συναλλαγές με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ενδεικτικά: αρχηγοί κρατών, υπουργοί, δικαστές, πρέσβεις, μέλη Δ.Σ. τραπεζών), τα μέλη της οικογένειας και τους στενούς συνεργάτες αυτών.

Εφαρμόζεται σε: 

Υπεράκτιες εταιρείες (off shore)

Οντότητες, ενώσεις προσώπων ή σχήματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

Εμπιστεύματα (trusts) ή ανάλογα νομικά σχήματα του αλλοδαπού δικαίου

Πρόσωπα που προέρχονται ή έχουν την έδρα τους ή την κύρια δραστηριότητά τους σε χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις της FATF

Εταιρείες που δεν δύναται να προσδιοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος

 

Συνίσταται σε

Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με πελάτη και πραγματικό δικαιούχο, τον χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης, την προέλευση κεφαλαίων και την πηγή πλούτου

Έγκριση ανώτερων διοικητικών στελεχών για την έναρξη ή συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης

Αύξηση της συχνότητας της επικαιροποίησης στοιχείων του οικονομικού προφίλ του πελάτη,

Αύξηση παρακολούθησης της συναλλακτικής δραστηριότητας του πελάτη

Εξασφάλιση ότι η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού στο όνομα του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυμα υπάγεται σε πρότυπα δέουσας επιμέλειας

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(ως προς τον πελάτη, ως προς χώρες και γεωγραφικές περιοχές ως προς τις υπηρεσίες και τον δίαυλο παροχής υπηρεσιών).

Τα υπόχρεα πρόσωπα συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες, για να εντοπίσουν και αξιολογήσουν τους κινδύνους.

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο (Know Your Client), το οποίο δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για τους πελάτες τους.

Πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από πηγές όπως:

άλλα υπόχρεα πρόσωπα,

πληροφορίες κρατικών φορέων,

εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου,

προειδοποιητικές επισημάνσεις,

επαγγελματικές ενώσεις/ επιμελητήρια,

εκθέσεις αξιολόγησης δημόσιων διεθνών Οργανισμών

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα υπόχρεα πρόσωπα κατηγοριοποιούν τους νέους πελάτες πριν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης, αναλόγως των κινδύνων αυτών, και προσαρμόζουν την έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας που θα εφαρμόσουν αναλόγως με το είδος της επιχειρηματικής σχέσης και με το βαθμό του κινδύνου. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τους υφιστάμενους πελάτες.

Τα υπόχρεα πρόσωπα επικαιροποιούν τα έγγραφα και τις πληροφορίες των πελατών τους τουλάχιστον ετησίως για τους πελάτες υψηλού κινδύνου και τουλάχιστον ανά διετία για τους πελάτες χαμηλού κινδύνου.

Εκτίμηση κινδύνου του πελάτη (client risk assesment), τεκμηρίωση ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος των μέτρων της δέουσας επιμέλειας (αρ.13 παρ. 9 & αρ.35 παρ.1-2)

Έκθεση εκτίμησης κινδύνου (αρ.15 &16)

Συνεκτίμηση παραγόντων κινδύνου (αρ.15 &16)

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ (http://www.hellenic-fiu.gr)

Άμεση ενημέρωση όταν υπάρχει σοβαρή ένδειξη ή υποψία ότι χρηματικά ποσά, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων σε κάθε αρμόδια αρχή

 

Απαγορεύεται να γνωστοποιηθεί στον πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάσθηκαν ή θα διαβιβασθούν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
Α- Εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικες Υποχρεώσεις των άρθρων 35 έως 37 του ν. 4557/2018 1
Β- Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας Υποχρεωσεις των αρθρων 12 εως 16,18,20,23 30-31 του Ν. 4557/2018 1-   για τις περιπτώσεις απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας                                             2-   για τις περιπτώσεις
συνήθους δέουσας επιμέλειας                                                                                                       3-    για τις περιπτώσεις
αυξημένης δέουσας επιμέλειας
Γ- Ανάλυση κινδύνου Υποχρεώσεις των άρθρων 13, 15, 16 και 35 του ν. 4557/2018 3
Δ- Αναφορά ύποπτων συναλλαγών Υποχρεώσεις άρθρων 22 και 27 του ν. 4557/2018, 4

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Σ Η

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  /

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ/Η

 

ΜΙΚΡΟ/Η

 

ΜΕΣΑΙΟ/Α

 

ΜΕΓΑΛΟ/Η

 

1)       ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/

ΠΟΛ ΙΤΙΚΕΣ

 

500€ ή 1.000€*

 

10.000 €

 

50.000 €

 

100.000 €

 

2) ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

 

500€ ή 1.000€*

(απλουστευ μένη)

1.000€ ή 2.000€ *

(συνήθης)

1.500€ ή 3.000€*

(αυξημένη)

 

10.000€

(απλουστευμ ένη)

20.000€

(συνήθης )

30.000€

(αυξημένη)

 

50.000€ (απλουστευμ ένη) 100.000€ (συνήθης) 150.000€ (αυξημένη)

 

100.000€

(απλουστευμ ένη) 200.000 (συνή θης) 300.000€ (αυξημένη)

 

3)ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

1.500€ ή 3.000€*

 

30.000 €

 

150.000 €

 

300.000 €

 

4) ΑΠΟΣΤΟΛH ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

2.000€ ή 4.000€*

 

40.000 €

 

200.000 €

 

400.000 €

 

 

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται ανά παράβαση και δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσό του 1.000.000€ ευρώ ανά έλεγχο και ανά Α.Φ.Μ.

 

Πρόσθετα Κριτήρια Προσδιορισμού Επιμέτρησης των Κυρώσεων

Η διάρκεια της παράβασης (από 5% έως 20% προσαύξηση)

Ο βαθμός ευθύνης του υπόχρεου προσώπου

  • το κέρδος που αποκόμισε από την παράβαση (από 5% έως 20% προσαύξηση)
  • οι ζημίες που προκλήθηκαν σε τρίτους ή στο Ελληνικό Δημόσιο από 5% έως 20% προσαύξηση)
  • βαθμός συνεργασίας του υπόχρεου προσώπου με την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (προσαύξηση 20% σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας ή παρεμπόδισης του ελέγχου)
  • οι προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου προσώπου

Για κάθε νέα παράβαση ίδιου συντελεστή βαρύτητας με την αρχική εντός πενταετίας επιβάλλονται: – στο διπλάσιο και – στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, επιβάλλεται αναστολή της λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Ως επανειλημμένη παράβαση για τους σκοπούς της παρούσας νοείται η μη συμμόρφωση με τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα, κατόπιν διαπίστωσης μη συμμόρφωσης σε (3) τρεις συνεχόμενους -εντός πενταετίας- ελέγχους τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018.